Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 26. septembrī

Transports: Komisija skubina Itāliju, Kipru un Grieķiju izpildīt ES noteikumus, lai novērstu sastrēgumus Eiropas gaisa telpā

Šodien Eiropas Komisija lūdza Itāliju, Kipru un Grieķiju steidzami paskaidrot, kādi pasākumi ir veikti, lai izveidotu funkcionālos gaisa telpas blokus, kā to paredz 2004. gada Eiropas vienotās gaisa telpas tiesību aktu pakete, ar kuru bija iecerēts reformēt Eiropas novecojušo gaisa satiksmes kontroles sistēmu. Funkcionālie gaisa telpas bloki (FGTB) ir domāti tam, lai pašreizējo 27 dalībvalstu gaisa satiksmes bloku veidojumu aizstātu ar lielāku reģionālu bloku tīklu, tā uzlabojot efektivitāti, samazinot izmaksas un emisijas. Komisija vēlas mazināt gaisa telpas pārslodzi, jo tiek prognozēts, ka nākamajos 10–20 gados lidojumu skaits pieaugs par 50 %.

Visumā Eiropas sadrumstalotās gaisa telpas neefektivitāte aviosabiedrībām un to klientiem rada papildu izmaksas, kas daudz neatpaliek no 5 miljardiem eiro gadā. Tās dēļ katrs lidojums ir vidēji 42 kilometrus garāks. Līdz ar to gaisa kuģi sadedzina vairāk degvielas, palielinās oglekļa dioksīda emisijas, ir jāmaksā lielākas nodevas, un rodas ilgākas aizkavēšanās. ASV kontrolē tikpat lielu gaisa telpu, kurā ir vēl intensīvāka satiksme, taču par to tērē aptuveni uz pusi mazāk nekā ES.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Sīms Kallass sacīja: “Ar šo juridisko soli tiks nodots spēcīgs politisks vēstījums, proti, ka esam apņēmušies līdz galam īstenot tik ļoti vajadzīgās reformas Eiropas gaisa satiksmes kontrolē. Gaidot Eiropas vienotās gaisa telpas izveidi, mūsu aviosabiedrības un to pasažieri jau vairāk nekā 10 gadus ir spiesti saņemt šaurāku pakalpojumu klāstu un cieš no lidojumu kavēšanās. Mēs vairs nevaram atļauties tā turpināt. Eiropas gaisa telpā zūd kapacitāte, un mūsu novecojošās gaisa satiksmes kontroles sistēmas reforma pasažieriem, aviosabiedrībām un videi ir pārāk svarīga, lai to varētu atstāt novārtā.”

Dalībvalstīm kopš 2004. gada ir uzlikts pienākums izveidot FGTB. Ņemot vērā lēno progresu, 2009. gadā par izveides termiņu tika noteikts 2012. gada 4. decembris, taču īstenošana joprojām rit pārāk lēni. Komisija, nosūtot oficiālu paziņojumu, tagad pieprasa paskaidrojumus par to, ko Itālija, Kipra un Grieķija ir darījušas, lai izveidotu FGTB darbībai vajadzīgās juridiskās pamatstruktūras.

Tā kā funkcionālu FGTB izveide kavējas, krietni novēlojas arī Eiropas vienotās gaisa telpas izveide, kas savukārt nozīmē neefektivitāti visas Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības sistēmā, kuras dēļ gadā rodas gandrīz 5 miljardu eiro lieli papildu izdevumi. Tie savukārt jāsedz aviosabiedrībām un to klientiem, kam jārēķinās arī ar ilgākiem reisiem, kavēšanos un siltumnīcefekta gāzu emisijām.

Vispārīga informācija

Funkcionālie gaisa telpas bloki ir būtisks elements, kas ietilpst vērienīgā plānā reformēt Eiropas novecojošo gaisa satiksmes kontroles sistēmu un izveidot Eiropas vienoto gaisa telpu.

Komisija, nosūtīdama oficiālu paziņojumu, pieprasa Itālijai, Kiprai un Grieķijai paskaidrot, kā tās izpildījušas vienotās gaisa telpas tiesību aktu svarīgākās prasības, jo īpaši Regulas (EK) Nr. 550/2004 9.a pantu, kurā paredzēts, ka visām ES dalībvalstīm līdz 2012. gada 4. decembrim pilnībā jāizveido FGTB, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 549/2004 2. panta 25. punktā, uzliekot juridisku pienākumu nodrošināt optimālu gaisa telpas izmantojumu kapacitātes un lidojumu efektivitātes ziņā, kā arī pienākumu optimizēt gaisa navigācijas pakalpojumus visā ES.

Lai izveidotu FGTB, dalībvalstīm vispirms jārada juridiskā struktūra, valstīm parakstot līgumus ar citām iesaistītajām dalībvalstīm. Tikai pēc juridiskās struktūras radīšanas var sākties sarežģīts operatīvais darbs, lai, samazinot reisu kavēšanos, izmaksas un emisijas, uzlabotu efektivitāti.

Komisija pašlaik izskata pārkāpumu lietas saistībā ar FGTB pret visām dalībvalstīm, īpaši gadījumos, kad reforma nekādi nav pavirzījusies uz priekšu. Lai gan dalībvalstīm bija noteikts juridiski saistošs termiņš attiecībā uz FGTB izveidošanu, t. i., 2012. gada decembris, neviens no 9 FGTB, kas bija jāizveido Eiropas vienotās gaisa telpas sistēmā, vēl nedarbojas pilnībā.

Komisija ne tikai ir ierosinājusi pārkāpuma lietas pret dalībvalstīm, kuras nav izpildījušas savas juridiskās saistības, ko paredz pašreizējie tiesību akti par Eiropas vienoto gaisa telpu, tā ir arīdzan pieņēmusi likumdošanas priekšlikumus šī regulējuma uzlabošanai (SES2+ pakete), ar kuriem iecerēts paātrināt Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības sistēmas reformu, nostiprinot sistēmas struktūru, lai tā varētu izturēt lielāku slodzi un vērienīgākas reformas. Sk.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-523_lv.htm

Sk. arī Komisijas priekšsēdētāja vietnieka Kallasa runu par Eiropas vienoto gaisa telpu neoficiālā transporta ministru sanāksmē Lietuvā 2013. gada 15. septembrī.

Noderīgas saites

Par lēmumiem, kas par pārkāpumu paketi pieņemti jūnijā, sk. MEMO/13/820

Vispārīgu informāciju par pārkāpumu procedūru sk. MEMO/12/12.

Plašāk par pārkāpumu procedūrām

Sekojiet Komisijas priekšsēdētāja vietniekam Kallasam tviterī!

Kontaktpersonas:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar