Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. rugsėjo 26 d.

Transportas. Komisija ragina Italiją, Kiprą ir Graikiją įgyvendinti ES taisykles ir padidinti Europos oro erdvės pralaidumą

Šiandien Europos Komisija paprašė Italijos, Kipro ir Graikijos nedelsiant paaiškinti, kokių priemonių jos ėmėsi, kad sukurtų funkcinius oro erdvės blokus (FOEB), kaip reikalaujama pagal 2004 m. Bendro Europos dangaus teisės aktus, kuriais siekiama reformuoti pasenusią Europos skrydžių valdymo sistemą. FOEB paskirtis – atskirus 27 nacionalinius oro erdvės blokus pakeisti didesnių regioninių funkcinių oro erdvės blokų tinklu, kad būtų veikiama efektyviau, patiriama mažiau išlaidų ir išmetama mažiau teršalų. Komisija stengiasi užkirsti kelią pajėgumų trūkumui, nes prognozuojama, kad per ateinančius 10–20 metų skrydžių padaugės 50 proc.

Apskritai dėl neefektyvaus suskaidytos Europos oro erdvės valdymo oro transporto bendrovės ir jų klientai kasmet patiria beveik 5 mlrd. EUR papildomų išlaidų. Skrydžiai vidutiniškai pailgėja 42 km, taigi didėja degalų sąnaudos ir išmetama daugiau teršalų, naudotojams tenka mokėti daugiau ir daugėja vėlavimo atvejų. JAV valdo tokio pat dydžio oro erdvę, kurioje oro eismas intensyvesnis, tačiau jos oro erdvės valdymo sąnaudos beveik perpus mažesnės.

Komisijos pirmininko pavaduotojas Siimas Kallasas sakė: „Šie teisiniai veiksmai turėtų būti tvirta politinė žinia, kad esame pasiryžę vykdyti itin reikalingas Europos skrydžių valdymo reformas. Mūsų oro transporto bendrovėms ir jų keleiviams daugiau kaip 10 metų teko tenkintis ribotomis paslaugomis ir vėluoti, kol buvo siekiama sukurti Bendrą Europos dangų. Toliau tai tęstis nebegali. Europos dangui trūksta pajėgumų, be to, senstančios skrydžių valdymo sistemos reforma yra per daug svarbi keleiviams, oro transporto bendrovėms ir aplinkai, kad jai būtų galima leisti žlugti.“

Valstybės narės nuo 2004 m. įpareigotos sukurti FOEB. Dėl menkos pažangos 2009 m. nustatytas privalomas 2012 m. gruodžio 4 d. terminas, tačiau vis tiek įgyvendinama lėtai. Šiuo metu Komisija pateikė oficialų pranešimą Italijai, Kiprui ir Graikijai, kuriame prašoma paaiškinti, kokių priemonių jos ėmėsi, kad sukurtų pagrindinę FOEB teisinę struktūrą.

Dėl vėlavimo įgyvendinti FOEB, labai delsiama sukurti ES Bendrą Europos dangų. Dėl to visos Europos skrydžių valdymo sistema veikia neefektyviai, kasmet patiriama papildomų beveik 5 mlrd. EUR išlaidų, kurias turi padengti oro transporto bendrovės ir jų klientai, taip pat pailgėja kelionės laikas, daugiau vėluojama ir išmetama teršalų.

Pagrindiniai faktai

Funkciniai oro erdvės blokai yra pagrindinis plataus užmojo planų pertvarkyti senstančią Europos skrydžių valdymo sistemą ir sukurti Bendrą Europos dangų aspektas.

Komisija pateikė oficialų pranešimą, kuriuo prašo Italijos, Kipro ir Graikijos pateikti informacijos, kaip jos laikosi pagrindinių Bendro Europos dangaus teisės aktų nuostatų, būtent Reglamento (EB) Nr. 550/2004 9a straipsnio, kuriuo visos ES valstybės narės įpareigojamas iki 2012 m. gruodžio 4 d. visiškai įgyvendinti funkcinių oro erdvės blokų sistemą, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 549/2004 2 straipsnio 25 dalyje. Jos teisės aktais įpareigojamos sudaryti sąlygas optimaliai naudoti oro erdvę atsižvelgiant į pajėgumus ir skrydžių veiksmingumą, taip pat įpareigojamos visoje ES teikti optimizuotas oro navigacijos paslaugas.

Kad sukurtų FOEB, valstybės narės turi pirmiausia sukurti teisinę struktūrą, pasirašydamos susitarimus tarp dalyvaujančių valstybių narių. Tik tada, kai bus sukurta teisinė struktūra, bus galima pradėti sudėtingą darbą – mažinti skrydžių vėlavimo skaičių, sąnaudas ir išmetamų teršalų kiekį.

Šiuo metu Komisija rengiasi pradėti visų valstybių narių pažeidimų, susijusių su FOEB, nagrinėjimo procedūrą, visų pirma, tų šalių, kuriose nepadaryta pažangos įgyvendinant reformą. Nors parengti FOEB valstybės narės privalėjo iki 2012 m. gruodžio mėn., nė vienas iš 9 FOEB, kurie turėjo būti sukurti pagal BED, neveikia visapusiškai.

Komisija ne tik ėmėsi pažeidimų nagrinėjimo veiksmų prieš valstybes nares, kurios nevykdo savo teisinių įsipareigojimų pagal esamus BED teisės aktus, bet ir pateikė pasiūlymus dėl BED2+ dokumentų rinkinio, kuriame numatytos teisėkūros priemonės, paspartinsiančios Europos skrydžių valdymo sistemos reformą, sustiprinant praktinius sistemos elementus, kad ji pakeltų didesnį spaudimą ir kad būtų įgyvendintos plačių užmojų reformos. Žr.:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-523_lt.htm.

Taip pat žr. pirmininko pavaduotojo S. Kallaso kalbą apie Bendrą Europos dangų, pasakytą neoficialiame Transporto ministrų susitikime 2013 m. rugsėjo 15 d. Lietuvoje.

Naudingos nuorodos

Informacija apie birželio mėn. pažeidimų nagrinėjimo sprendimų rinkinį: MEMO/13/820

Bendroji pažeidimų nagrinėjimo procedūra: MEMO/12/12

Daugiau informacijos apie pažeidimų nagrinėjimo procedūras

Pirmininko pavaduotojo S. Kallaso Twitter

Asmenys ryšiams:

Helen Kearns, tel.+32 2 298 76 38

Dale Kidd, tel. +32 2 295 74 61


Side Bar