Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel, 26.9.2013

Liikenne: komissio kehottaa Italiaa, Kyprosta ja Kreikkaa panemaan täytäntöön EU:n säännöt Euroopan ilmatilan ruuhkautumisen purkamiseksi

Euroopan komissio on tänään pyytänyt Italiaa, Kyprosta ja Kreikkaa pikaisesti selventämään toimenpiteitä, joita ne ovat toteuttaneet perustaakseen toiminnalliset ilmatilan lohkot. Tätä edellytetään yhtenäisestä eurooppalaisesta ilmatilasta vuonna 2004 annetussa lainsäädännössä, jonka tarkoituksena on ajanmukaistaa Euroopan vanhentunut lennonjohtojärjestelmä. Toiminnallisilla ilmatilan lohkoilla on tarkoitus korvata nykyiset 27 kansallista ilmaliikennelohkoa suuremmista alueellisista lohkoista muodostuvalla verkostolla. Näin voidaan tehostaa toimintaa, leikata kustannuksia ja vähentää päästöjä. Komissio haluaa puuttua kapasiteettipulaan, koska lentojen määrän odotetaan kasvavan 50 % seuraavien 10–20 vuoden aikana.

Euroopan ilmatila on pirstaloitunut, minkä vuoksi sitä ei käytetä tehokkaasti. Tästä aiheutuu lentoyhtiöille ja niiden asiakkaille joka vuosi lähes viiden miljardin euron ylimääräiset kustannukset. Lennot pitenevät tämän vuoksi keskimäärin 42 kilometriä, mikä lisää polttoainekulutusta, päästöjä, käyttömaksuja ja myöhästymisiä. Yhdysvalloilla on samansuuruinen ilmatila ja enemmän liikennettä, mutta kustannukset jäävät lähes puoleen Euroopan kustannuksista.

Komission varapuheenjohtajan Siim Kallasin mukaan tällä oikeustoimella pyritään lähettämään selkeä poliittinen viesti siitä, että EU aikoo päättäväisesti viedä läpi Euroopan lennonjohtoon kipeästi tarvittavat uudistukset. "Lentoyhtiöt ja niiden asiakkaat ovat jo yli 10 vuoden ajan joutuneet tyytymään heikompaan palvelutasoon ja yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevien määräaikojen lykkääntymiseen. Emme voi enää jatkaa näin. Euroopan ilmatilaa uhkaa kapasiteettipula, ja vanhenevan lennonjohtojärjestelmämme uudistaminen on niin tärkeää matkustajien, lentoyhtiöiden ja ympäristön kannalta, ettei meillä ole varaa epäonnistua.”

Jäsenvaltiot ovat vuodesta 2004 lähtien olleet velvoitettuja perustamaan toiminnalliset ilmatilan lohkot. Koska tässä on edistytty hitaasti, vuonna 2009 niiden perustamisen sitovaksi määräajaksi vahvistettiin 4. joulukuuta 2012, mutta täytäntöönpano on edelleen aivan liian hidasta. Komissio haluaa nyt virallisilla ilmoituksilla selvityksen toimenpiteistä, joihin Italia, Kypros ja Kreikka ovat ryhtyneet hoitaakseen toiminnallisten ilmatilan lohkoihin liittyvät oikeudelliset perusjärjestelyt.

Toiminnallisten ilmatilan lohkojen käyttöönoton viivästykset hidastavat yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan täytäntöönpanoa merkittävästi. Tämä puolestaan luo tehottomuutta koko Euroopan ilmaliikenteen hallintajärjestelmään ja lisää kustannuksia lähes 5 miljardia euroa vuosittain. Nämä taasen siirtyvät lentoyhtiöille ja niiden asiakkaille. Tehottomuus näkyy myös matka-aikojen, myöhästymisten ja päästöjen lisääntymisenä.

Tausta:

Toiminnalliset ilmatilan lohkot ovat keskeisiä tekijöitä kunnianhimoisessa suunnitelmassa, jolla pyritään uudistamaan Euroopan ikääntyvä lennonjohtojärjestelmä ja luomaan yhtenäinen eurooppalainen ilmatila.

Komissio pyytää nyt virallisella ilmoituksella Italialta, Kyprokselta ja Kreikalta tietoja siitä, miten ne noudattavat yhtenäistä ilmatilaa koskevan lainsäädännön keskeisiä säännöksiä ja erityisesti asetuksen (EY) N:o 550/2004 9 a artiklaa, jossa velvoitetaan kaikki jäsenvaltiot panemaan täytäntöön asetuksen (EY) N:o 549/2004 2 artiklan 25 kohdassa määritellyt toiminnalliset ilmatilan lohkot 4. joulukuuta 2012 mennessä. Säädöksellä velvoitetaan myös mahdollistamaan ilmatilan optimaalinen käyttö kapasiteetin ja lentotehokkuuden kannalta sekä tarjoamaan optimaaliset lennonvarmistuspalvelut kaikkialla EU:ssa.

Toiminnallisten ilmatilan lohkojen perustamiseksi jäsenvaltioiden on ensiksi hoidettava oikeudelliset järjestelyt lohkoihin osallistuvien jäsenvaltioiden välisillä sopimuksilla. Vasta kun oikeudelliset järjestelyt on hoidettu, voidaan aloittaa lentojen myöhästymisten, kustannusten ja päästöjen vähentämiseen tähtäävä vaativa työ.

Komissio harkitsee parhaillaan toiminnallisia ilmatilan lohkoja koskevan rikkomusmenettelyn käynnistämistä kaikkia jäsenvaltioita vastaan, jollei edistymistä uudistusten toteuttamisessa ole nähtävissä. Vaikka jäsenvaltioita sitova määräaika toiminnallisten ilmatilalohkojen perustamiselle oli joulukuussa 2012, yksikään yhdeksästä ilmatilalohkosta, jotka oli määrä perustaa yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan osana, ei vielä ole täysin toiminnassa.

Sen lisäksi, että komissio jatkaa rikkomismenettelyjä niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät ole täyttäneet yhtenäisestä eurooppalaisesta ilmatilasta annetun lainsäädännön mukaisia velvoitteitaan, se on hyväksynyt SES2+-pakettiin sisältyneet lainsäädäntöehdotukset, joilla nopeutetaan Euroopan lennonjohtojärjestelmän uudistusta vahvistamalla järjestelmän eri osia niin, että se kestää paremmin paineita ja on valmis kunnianhimoisen uudistuksen toteuttamiseen. Ks. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-523_fi.htm

Ks. myös varapuheenjohtaja Siim Kallasin puhe yhtenäisestä eurooppalaisesta ilmatilasta liikenneministerien epävirallisessa tapaamisessa Liettuassa 15. syyskuuta 2013.

Hyödyllisiä linkkejä

Tietoa kesäkuun rikkomusmenettelypakettiin liittyvistä päätöksistä: MEMO/13/820

Yleistä tietoa rikkomusmenettelystä: MEMO/12/12

Lisätietoja rikkomusmenettelyistä:

Seuraa varapuheenjohtaja Kallasia Twitterissä

Yhteyshenkilöt:

Helen Kearns (+32-2) 298 76 38

Dale Kidd (+32-2) 295 74 61


Side Bar