Navigation path

Left navigation

Additional tools

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 26 Σεπτεμβρίου 2013

Μεταφορές: η Επιτροπή καλεί την Ιταλία, την Κύπρο και την Ελλάδα να εφαρμόσουν τους κανόνες της ΕΕ ώστε να αποσυμφορηθεί ο ευρωπαϊκός εναέριος χώρος

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την Ιταλία, την Κύπρο και την Ελλάδα να διευκρινίσουν επειγόντως τα μέτρα που έχουν λάβει για τη δημιουργία λειτουργικών τμημάτων εναέριου χώρου (FAB), τα οποία απαιτούνται, βάσει της νομοθεσίας του 2004, για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό (ΕΕΟ), με στόχο την μεταρρύθμιση του απαρχαιωμένου ευρωπαϊκού συστήματος ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας. Το σημερινό συνονθύλευμα των 27 εθνικών αεροπορικών τμημάτων εναέριου χώρου πρόκειται να αντικατασταθεί από λειτουργικά τμήματα εναέριου χώρου (FAB) που θα συνιστούν δίκτυο μεγαλύτερων περιφερειακών τμημάτων, ούτως ώστε να αυξηθεί η απόδοση, να περικοπούν οι δαπάνες και να μειωθούν οι εκπομπές. Στόχος της Επιτροπής είναι να προλάβει μια κρίση χωρητικότητας, δεδομένου ότι για τα επόμενα 10-20 έτη προβλέπεται αύξηση του αριθμού των πτήσεων κατά 50%.

Οι ανεπάρκειες που προκύπτουν από τον κατακερματισμό του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου συνεπάγονται ετησίως πρόσθετες δαπάνες για τις αεροπορικές εταιρείες και τους πελάτες τους, περίπου 5 δισ. ευρώ. Το επιπλέον αυτό κόστος προσθέτει στη μέση διανυόμενη απόσταση πτήσης 42 χιλιόμετρα, με αποτέλεσμα να καταναλώνονται περισσότερα καύσιμα από τα αεροσκάφη, να αυξάνονται οι εκπομπές ρύπων, να καταβάλλονται περισσότερα τέλη χρήσης και να προκαλούνται μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Οι ΗΠΑ ελέγχουν με σχεδόν το μισό κόστος τον ίδιο όγκο εναέριου χώρου με περισσότερη κυκλοφορία.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Σίιμ Κάλας δήλωσε: «η παρούσα προσφυγή θα στείλει ισχυρό πολιτικό μήνυμα σχετικά με την απόφασή μας να προωθήσουμε τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στον τομέα του ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη. Οι αεροπορικές εταιρείες μας και οι επιβάτες τους υφίστανται από δεκαετίας και πλέον υποβαθμισμένες υπηρεσίες και περιττές καθυστερήσεις στην πορεία προς τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό. Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ο εναέριος χώρος της Ευρώπης αντιμετωπίζει προβλήματα χωρητικότητας. Η μεταρρύθμιση λοιπόν του απαρχαιωμένου μας συστήματος ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας είναι πολύ σημαντική για τους επιβάτες, τις αεροπορικές εταιρείες, και το περιβάλλον και δεν μπορούμε να την αφήσουμε να αποτύχει.»

Τα κράτη μέλη έχουν αναλάβει, από το 2004, την υποχρέωση να θεσπίσουν λειτουργικά τμήματα εναέριου χώρου. Λόγω της αργής προόδου, το 2009 καθορίστηκε σχετική δεσμευτική προθεσμία μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου 2012, αλλά η υλοποίηση εξακολουθεί να γίνεται με υπερβολικά αργούς ρυθμούς. Η Επιτροπή ζητά με προειδοποιητική επιστολή διευκρινίσεις για τα μέτρα που έχουν λάβει η Ιταλία, η Κύπρος και η Ελλάδα για να θέσουν τις βασικές νομικές δομές για τα λειτουργικά τμήματα εναέριου χώρου.

Οι καθυστερήσεις στη θέσπιση λειτουργικών τμημάτων εναέριου χώρου (FAB) ανακόπτουν τη δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί με τη σειρά της ανεπάρκειες στο σύνολο του ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα ένα πρόσθετο κόστος περίπου 5 δισ. ευρώ ετησίως, το οποίο μετακυλίεται στις αεροπορικές εταιρείες και τους πελάτες τους, και την αύξηση των χρόνων διαδρομής, των καθυστερήσεων και των εκπομπών.

Ιστορικό:

Τα λειτουργικά τμήματα εναέριου χώρου αποτελούν τον πυρήνα του φιλόδοξου σχεδίου για μεταρρύθμιση του απαρχαιωμένου ευρωπαϊκού συστήματος ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας και τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού.

Η Επιτροπή ζητά, με προειδοποιητική επιστολή, πληροφορίες από την Ιταλία, την Κύπρο και την Ελλάδα σχετικά με τους κανόνες που έχουν θεσπίσει για να συμμορφωθούν με τις βασικές διατάξεις της νομοθεσίας για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό και ιδίως με το άρθρο 9α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 550/2004, το οποίο επιβάλλει την πλήρη εφαρμογή των λειτουργικών τμημάτων εναέριου χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 2 (25) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 549/2004, από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ έως τις 4 Δεκεμβρίου 2012. Τα εν λόγω κράτη μέλη οφείλουν επίσης να καθιστούν δυνατή τη βέλτιστη χρήση του εναέριου χώρου όσον αφορά τη χωρητικότητα και την αποδοτικότητα των πτήσεων, καθώς και να εξασφαλίζουν άριστες υπηρεσίες αεροναυτιλίας σε ολόκληρη την ΕΕ.

Για τον καθορισμό ενός λειτουργικού τμήματος εναέριου χώρου, τα κράτη μέλη πρέπει πρώτα να δημιουργήσουν τη νομική δομή, μέσω κρατικών συμφωνιών που έχουν υπογραφεί από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Μόλις υπάρξει η νομική δομή, και μόνο τότε, μπορεί να αρχίσει το δύσκολο επιχειρησιακό έργο βελτίωσης της αποδοτικότητας μέσω της μείωσης των καθυστερήσεων, του κόστους και των εκπομπών.

Η Επιτροπή εξετάζει σήμερα το ενδεχόμενο να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά των κρατών μελών όσον αφορά τα λειτουργικά τμήματα εναέριου χώρου, ιδίως στις περιπτώσεις που δεν διαφαίνεται καμία μεταρρυθμιστική πρόοδος τους προσεχείς μήνες. Παρά τη δεσμευτική προθεσμία του Δεκεμβρίου 2012 που επιβλήθηκε στα κράτη μέλη για τη δημιουργία λειτουργικών τμημάτων εναέριου χώρου, μέχρι στιγμής δεν λειτουργεί πλήρως κανένα από τα εννέα τμήματα που θα έπρεπε να έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με τον ΕΕΟ.

Παράλληλα με την ανάληψη δράσης επί παραβάσει κατά των κρατών μελών που δεν τηρούν τις νομικές υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας για τον ΕΕΟ, η Επιτροπή ενέκρινε επίσης προτάσεις για δέσμη νομοθετικών μέτρων «Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός 2 +», τα οποία θα επιταχύνουν την αναμόρφωση του συστήματος διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας της Ευρώπης και θα ενισχύσουν το σύστημα, έτσι ώστε αυτό να μπορεί να ανταποκρίνεται σε μεγαλύτερες πιέσεις μέσω της υλοποίησης φιλόδοξων μεταρρυθμίσεων. Βλέπε

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-523_en.htm

Βλέπε επίσης την ομιλία του αντιπροέδρου Κάλας με θέμα τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό στην άτυπη σύνοδο των υπουργών Μεταφορών στη Λιθουανία, στις 15 Σεπτεμβρίου 2013.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Για τη δέσμη αποφάσεων του Ιουνίου σχετικά με παραβάσεις, βλ. MEMO/13/820.

Για τη γενική διαδικασία επί παραβάσει, βλ. MEMO/12/12

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες επί παραβάσει

Ακολουθήστε τον αντιπρόεδρο Κάλας στο Twitter

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar