Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 26. září 2013

Doprava: Evropská komise vyzvala Itálii, Kypr a Řecko, aby provedly pravidla EU, která mají snížit přetížení evropského vzdušného prostoru

Evropská komise dnes požádala Itálii, Kypr a Řecko, aby co nejdříve upřesnily, jaká opatření přijaly k vytvoření tzv. funkčních bloků vzdušného prostoru, jak to vyžadují právní předpisy o jednotném evropském nebi z roku 2004, jejichž cílem je reformovat zastaralý evropský systém řízení letového provozu. Funkční bloky vzdušného prostoru mají současnou změť 27 vnitrostátních bloků letecké dopravy nahradit sítí větších, regionálních bloků a přinést větší efektivnost, snížení nákladů a omezení emisí. Komise se tak snaží předejít nedostatku kapacity, protože se předpokládá, že počet letů se v příštích 10–20 letech zvýší o 50 %.

Neefektivnost pramenící z roztříštěnosti evropského vzdušného prostoru stojí ročně letecké společnosti a jejich zákazníky téměř 5 miliard eur. Každý let se prodlužuje v průměru o 42 kilometrů, následkem čehož letadla spalují více paliva, produkují více emisí a platí vyšší uživatelské poplatky, které jsou samy o sobě nákladné. Tato neefektivnost vede zároveň i k větším zpožděním letů. Spojené státy americké řídí stejně velký vzdušný prostor s větším provozem, nicméně s téměř polovičními náklady.

Místopředseda Evropské komise Siim Kallas k tomu uvedl: „Toto právní opatření by mělo vyslat jasný politický signál o našem odhodlání provést reformu řízení letového provozu v EU, kterou nutně potřebujeme. Letecké společnosti a jejich cestující musí již více než deset let snášet stále omezenější služby a to, že vytvoření jednotného evropského nebe se neustále oddaluje. Tak to nemůže dál pokračovat. Evropská letecká doprava čelí rostoucímu nedostatku kapacity. Reforma našeho stárnoucího systému řízení letového provozu je proto pro cestující, letecké společnosti i životní prostředí velmi důležitá. Nemůže si prostě dovolit její neúspěch.“

Členské státy EU byly povinny vytvářet funkční bloky vzdušného prostoru již od roku 2004. Kvůli pomalé realizaci tohoto projektu byl v roce 2009 stanoven závazný termín na 4. prosince 2012. Realizace je však i nadále příliš pomalá. Evropská komise nyní formálně vyzvala Itálii, Kypr a Řecko, aby vyjasnily, jaká opatření přijaly k vytvoření základní právní struktury pro funkční bloky vzdušného prostoru.

Prodlení při uvádění těchto bloků do provozu značně brzdí realizaci jednotného evropského nebe, což vede k neefektivnosti celého evropského systému řízení letecké dopravy. Ročně se tak zvyšují náklady o téměř 5 miliard eur, které se přenášejí na letecké společnosti a jejich zákazníky. Zároveň se tím prodlužuje doba letu, dochází k větším zpožděním a zvyšují se emise.

Souvislosti:

Funkční bloky vzdušného prostoru jsou hlavním cílem ambiciózního plánu na reformu stárnoucího systému řízení letového provozu v EU a na vytvoření jednotného evropského nebe.

Evropská komise formálně vyzvala Itálii, Kypr a Řecko, aby poskytly informace o tom, jak plní hlavní ustanovení právních předpisů o jednotném nebi, zejména pak článku 9a nařízení (ES) č. 550/2004, který všem členským státům EU uložil kompletní realizaci funkčních bloků vzdušného prostoru (jak jsou definovány v čl. 2 bodě 25 nařízení (ES) č. 549/2004) do 4. prosince 2012. Členské státy jsou zároveň povinny zajistit optimální využití vzdušného prostoru s ohledem na kapacitu a efektivitu letů a poskytovat optimalizované letové navigační služby v celé EU.

Aby mohl funkční blok vzdušného prostoru vzniknout, musí nejdříve členské státy EU prostřednictvím dohod uzavřených mezi zúčastněnými státy zavést příslušnou právní strukturu. Teprve poté, co tato právní struktura existuje, může začít obtížná práce na zvýšení efektivnosti v podobě snížení zpoždění letů, nákladů a emisí.

Komise v současné době zkoumá v souvislosti s funkčními bloky vzdušného prostoru případy nesplnění povinnosti u všech členských států EU, a to zejména tam, kde nejsou vidět žádné reformní kroky. Navzdory tomu, že členské státy měly funkční bloky vzdušného prostoru povinně vytvořit do prosince 2012, není žádný z devíti bloků, které měly být v rámci jednotného evropského nebe vytvořeny, plně funkční.

Komise tedy na jedné straně podniká kroky proti těm členským státům, které neplní své závazky vyplývající ze stávajících právních předpisů o jednotném evropském nebi (SES). Na straně druhé přijala rovněž návrh na balíček legislativních opatření SES2+, který urychlí reformu evropského systému řízení letového provozu tím, že jeho struktura bude posílena, aby lépe odolával tlaku a umožnil ambiciózní reformy. Viz

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-523_cs.htm

Viz také projev místopředsedy Kallase o jednotném evropském nebi během neformálního zasedání ministrů dopravy, které se konalo 15. září 2013 v Litvě.

Užitečné odkazy

Informace o červnových rozhodnutích o nesplnění povinnosti viz MEMO/13/820

Informace o všeobecném řízení o nesplnění povinnosti viz MEMO/12/12

Podrobnější informace o řízení o nesplnění povinnosti

Aktuality místopředsedy Kallase na Twitteru

Kontaktní osoby:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)


Side Bar