Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 26 септември 2013 г.

Транспорт: Комисията настоява Италия, Кипър и Гърция да приложат правилата на ЕС за справяне с претоварването на европейското въздушно пространство

Днес Европейската комисия поиска от Италия, Кипър и Гърция спешно да разяснят какви мерки са предприели за създаването на функционални блокове въздушно пространство (ФБВП) съгласно законодателството за Единно европейско небе от 2004 г. с цел реформиране на остарялата европейска система за въздушен контрол. ФБВП са предназначени да заменят сегашната мозайка от 27 национални блока въздушно движение с мрежа от по-големи регионални блокове, за да се повиши ефективността и да се намалят разходите и емисиите. Целта на Комисията е да се избегне недостигът на капацитет, тъй като през следващите 10 — 20 години се очаква броят на полетите да нарасне с 50 %.

Като цяло неефективността на разпокъсаното европейско въздушно пространство води до допълнителни разходи в размер на близо 5 милиарда евро годишно за авиокомпаниите и техните клиенти. В резултат от тази неефективност средната дължина на полетите се увеличава с 42 километра, поради което самолетите изразходват повече гориво, отделят повече емисии, плащат повече под формата на скъпи разходи за обслужване и понасят последиците от по-големи закъснения. САЩ контролират същото по мащаби въздушно пространство с повече трафик при почти два пъти по-ниски разходи.

Заместник-председателят на Европейската комисия Сийм Калас заяви: „С тези правни действия ще изпратим силно политическо послание за нашата решителност да бъдат извършени крайно необходимите реформи в европейската система за контрол на въздушното движение. Нашите авиокомпании и техните пътници повече от 10 години понасят последиците от ограничените услуги и неспазените крайни срокове по пътя към изграждането на единното европейско небе. Не можем да си позволим да продължаваме по този начин. Небето на Европа е изправено пред сериозен недостиг на капацитет и реформата на нашата остаряла система за контрол на въздушното движение е твърде важна за пътниците, авиокомпаниите и околната среда, за да позволим да се провали. “

От 2004 г. насам държавите членки са задължени да въведат ФБВП. Поради бавния напредък 4 декември 2012 г. бе определен за задължителен краен срок през 2009 г., но изпълнението все още е твърде бавно. В момента Комисията иска с официално уведомително писмо да получи разяснения относно мерките, които Италия, Кипър и Гърция са предприели за създаване на основните законови структури за ФБВП.

Закъсненията при създаването на функциониращи ФБВП в значителна степен забавят изпълнението на инициативата „Единно европейско небе“, което от своя страна поражда неефективност в цялата европейска система за управление на въздушното движение. Това води до допълнителни разходи в размер на близо 5 млрд. евро на година, които се прехвърлят на авиокомпаниите и техните клиенти, както и до пътувания с по-голяма продължителност, закъснения и емисии на парникови газове.

Контекст

Функционалните блокове въздушно пространство са в основата на амбициозните планове за реформа на остарялата система за контрол на въздушното движение и за създаване на единно европейско небе.

Комисията иска с официално уведомително писмо информация от Италия, Кипър и Гърция за изпълнението на основни разпоредби в законодателството за „Единно европейско небе“ и по-специално на член 9а от Регламент (ЕО) № 550/2004, който съдържа изискване за пълното въвеждане на ФБВП, както са дефинирани в член 2, параграф 25 от Регламент (ЕО) № 549/2004, до 4 декември 2012 г. със законово задължение за осигуряване на условия за оптимално използване на въздушното пространство по отношение на капацитета и ефективността на полетите, както и на задължението за предоставяне на оптимизирано аеронавигационно обслужване в целия ЕС.

За въвеждането на ФБВП страните членки трябва първо да създадат правна структура чрез споразумения между участващите държави. Едва след това може да започне трудната оперативна работа за повишаване на ефективността под формата на намаляване на закъсненията на полети, разходите и емисиите.

Понастоящем Комисията проучва възможността за откриване на процедури за установяване на неизпълнение на задължения срещу всички държави членки във връзка с ФБВП, особено срещу тези, при които не се забелязва напредък в реформата. Въпреки че декември 2012 г. бе задължителният краен срок за държавите от ЕС да въведат ФБВП, нито един от 9-те ФБВП, които трябваше да бъдат създадени в рамките на „Единно европейско небе“, не е напълно функциониращ.

Освен предприемането на действия за установяване на нарушения срещу държавите членки, които не изпълняват своите законови задължения съгласно настоящото законодателство за „Единно европейско небе“, Комисията прие пакета Единно европейско небе 2+, включващ предложения за законодателни мерки, с които ще се ускори реформата на европейската система за управление на въздушното пространство чрез укрепване на системата така, че да може тя да устоява на по-силен натиск и да се осъществят амбициозни реформи.

Вижте http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-523_en.htm

Вижте също речта на заместник-председателя Калас относно „Единно европейско небе“ на неофициалната среща на министрите на транспорта в Литва на 15 септември 2013 г.

Полезни връзки

За пакета от решения от месец юни относно процедурите за установяване на неизпълнение на задължения вижте MEMO/13/820.

За общата процедура за установяване на неизпълнение на задължения вижте MEMO/12/12.

Повече информация относно процедурата за установяване на неизпълнение на задължения

Следвайте заместник-председателя Калас в Twitter

За контакти:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar