Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 5 februari 2013

Reach: Kemikalierna har blivit säkrare i Europa

Användningen av kemikalier i Europa har blivit betydligt säkrare sedan Reach-förordningen trädde i kraft. Det fastställs i en rapport som Europeiska kommissionen lägger fram i dag. Tack vare lättillgänglig information om kemiska ämnen på marknaden och målinriktade riskhanteringsåtgärder har riskerna från ämnen som registrerats enligt Reach minskat avsevärt. Denna tendens väntas fortsätta eftersom industrin hela tiden arbetar med att hitta ersättningar för de farligaste kemikalierna. Fem år efter ikraftträdandet är genomförandet i full gång. Företagen har gjort 30 601 registreringar hos Europeiska kemikaliemyndigheten där de beskriver användningen och egenskaperna för 7 884 kemiska ämnen som tillverkas eller saluförs. Enligt en Eurobarometerundersökning som läggs fram i dag anser 61 % av européerna att kemikalier är säkrare i dag än för tio år sedan.

Rapporten konstaterar att administrationen av Reach medför kostnader som har konsekvenser för små och medelstora företag, men industrin erkänner också de positiva ekonomiska effekterna på affärsverksamheten. Reach har bidragit till ytterligare harmonisering på den inre marknaden och därmed till att öka den kemiska industrins tillväxt och konkurrenskraft. För att ytterligare främja den kemiska industrins konkurrenskraft kommer kommissionen snart att föreslå sänkta registreringsavgifter för små och medelstora företag.

– Den här rapporten visar att Reach fungerar. Företagen tar sitt ansvar och det har gett oss mer tillförlitliga uppgifter om de kemikalier som de producerar och saluför, säger kommissionärerna Antonio Tajani (näringsliv och företagande) och Janez Potočnik (miljö). Det har börjat bra, men mycket arbete återstår för att garantera ett starkt skydd för människors hälsa och miljön. Vi är fast beslutna att behålla en säker och hållbar kemisk industri i Europa, och Reach underlättar den fria rörligheten för kemikalier på den inre marknaden. Vår kemiska industri kan bli världsledande inom innovation, och Reach – som är världens mest omfattande kemikalielagstiftning – kommer att bidra till detta.

MEMO/13/60: Fem år med Reach – Frågor och svar

MEMO/13/61: Eurobarometerundersökning

Översyn av Reach

Översynen visar att det krävs några mindre justeringar men ingen större omarbetning. De viktigaste slutsatserna är följande:

  • Genomförandet av Reach skulle kunna förbättras om man förbättrar registreringshandlingarna, förbättrar säkerhetsdatabladen som ett centralt riskhanteringsverktyg och löser frågor kopplade till kostnadsdelning inom forum för informationsutbyte om ämnen (Sief).

  • Processen bör bli billigare och mindre administrativt betungande för små och medelstora företag, för att säkerställa att lagstiftningen står i proportion till sitt syfte och hjälpa dem att fullgöra sina Reach-skyldigheter.

  • Det finns inte några omfattande överlappningar med annan EU-lagstiftning.

  • Stora insatser har gjorts för att utveckla alternativa metoder till djurförsök, och detta arbete kommer att fortsätta: Sedan 2007 har kommissionen avsatt 330 miljoner euro till finansiering av forskning inom detta område.

  • Kontrollen av efterlevnaden kan förbättras. Detta är medlemsstaternas ansvar och de rekommenderas därför att stärka sin ömsesidiga samordning.

  • Enligt rapporten bör lagstiftningen ändras på några punkter, men kommissionen vill säkerställa lagstiftningens stabilitet och förutsebarhet för de europeiska företagen. Därför föreslås i dagsläget inga ändringar av huvudinnehållet i Reach.

Nästa steg

Kommissionen kommer att anordna en konferens om översynen av Reach inom några månader.

I samarbete med medlemsstaterna och Europeiska kemikaliemyndigheten håller kommissionen på att utarbeta en plan för hur man ska bedöma och identifiera ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC). Den kommer att omfatta delmål, förväntade resultat och arbetsfördelningen mellan kommissionen, medlemsländerna och Europeiska kemikaliemyndigheten, med sikte på att föra upp alla relevanta kända SVHC-ämnen på kandidatlistan till 2020.

Kommissionen kommer också att undersöka om avgifterna för små och medelstora företag borde sänkas ännu mer så att bördorna av registreringen fördelas på ett jämnare sätt.

Bakgrund

Reach är förordningen om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. Översynen av Reach omfattar en granskning av hur Reach-lagstiftningen fungerar i stort och i vilken mån dess unika mål uppnås. Målen är en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön, främjande av alternativa metoder för bedömning av ämnens risker samt fri rörlighet för ämnen på den inre marknaden samt förbättrad konkurrenskraft och ökad innovation.

Mellan 1999 och 2009 hade kemikalieindustrin i EU en tillväxt som var aningen högre än genomsnittet för alla tillverkningssektorer och den har i princip återhämtat sig från krisen 2008. Industrin genererar en positiv handelsbalans och är särskilt stark inom segmentet specialkemikalier som har högt förädlingsvärde. När Reach föreslogs 2003 var EU världens största kemikaliemarknad med omkring 30 % av den globala försäljningen av kemikalier. I dag är andelen omkring 21 %, och Kina har blivit den största kemikaliemarknaden. EU är dock fortfarande världens största kemikalieexportör och de senaste åren har industrins omsättning ökat i absoluta tal.

Kemikalier och miljön

Kemikalier och näringsliv och företagande

Kontaktpersoner :

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar