Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 5 lutego 2013 r.

REACH: bezpieczniejsze chemikalia w Europie

Od czasu wejścia w życie rozporządzenia REACH stosowanie chemikaliów w Europie stało się znacznie bezpieczniejsze – tak wynika z opublikowanego dziś sprawozdania Komisji Europejskiej. Dzięki łatwiej dostępnym informacjom na temat chemikaliów na rynku i lepiej ukierunkowanym środkom zarządzania ryzykiem znacznie spadło zagrożenie stwarzane przez substancje zarejestrowane w ramach REACH. Tendencja ta powinna się utrzymać, ponieważ przemysł nieustannie pracuje nad znajdowaniem zamienników najbardziej niebezpiecznych chemikaliów. Pięć lat po wejściu w życie rozporządzenie jest intensywnie wdrażane. Przedsiębiorstwa zarejestrowały już w Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) 30 601 zgłoszeń, opisujących zastosowania i właściwości 7 884 substancji chemicznych wyprodukowanych lub wprowadzanych do obrotu. Według opublikowanego dziś badania Eurobarometru 61 proc. Europejczyków uważa, że chemikalia są obecnie bezpieczniejsze niż 10 lat temu.

Sprawozdanie uwzględnia koszty związane z administracją REACH i ich wpływ na MŚP, ale przemysł dostrzega również pozytywne skutki gospodarcze dla swojej działalności. REACH przyczynia się do dalszej harmonizacji rynku wewnętrznego, dzięki czemu jest ważną siłą napędową wzrostu i konkurencyjności w przemyśle chemicznym. Z myślą o dalszym wspieraniu konkurencyjności europejskiego przemysłu chemicznego Komisja wkrótce zaproponuje zmniejszenie opłat rejestracyjnych dla MŚP.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i komisarz ds. przemysłu i przedsiębiorczości Antonio Tajani oraz komisarz ds. środowiska Janez Potočnik powiedzieli: „Sprawozdanie to pokazuje, że REACH działa. Przedsiębiorstwa wywiązują się ze swoich obowiązków, dzięki czemu dysponujemy lepszymi danymi dotyczących chemikaliów, które produkują i wprowadzają do obrotu. To dobry początek, ale możemy zrobić jeszcze więcej, aby zapewnić wysoki poziom ochrony zdrowia ludzi i środowiska. Naszym priorytetem jest utrzymanie bezpiecznego i zrównoważonego przemysłu chemicznego w Europie, a REACH ułatwia swobodny obrót chemikaliami na rynku wewnętrznym. Nasz przemysł chemiczny może stać się światowym liderem w dziedzinie innowacji, w czym pomogą nam najbardziej kompleksowe przepisy w tej dziedzinie w skali świata – REACH. ”

MEMO/13/60 Pięć lat REACH – pytania i odpowiedzi

MEMO/13/61 Badanie Eurobarometru

Przegląd REACH

W trakcie przeglądu stwierdzono, że choć konieczne są pewne dostosowania, nie ma potrzeby wprowadzania dogłębnych zmian. Najważniejsze wyniki przeglądu są następujące:

  • Wdrażanie REACH można udoskonalić, podnosząc jakość dokumentacji rejestracyjnej, zwiększając poziom stosowania kart charakterystyki jako głównego narzędzia zarządzania ryzykiem oraz rozwiązując kwestie dotyczące podziału kosztów w ramach forów wymiany informacji o substancjach (SIEF).

  • Istnieje możliwość zmniejszenia obciążeń finansowych i administracyjnych dla MŚP, aby zapewnić proporcjonalność przepisów oraz pomóc tym przedsiębiorstwom w wywiązywaniu się z wszystkich obowiązków wynikających z REACH.

  • REACH nie pokrywa się znacząco z innymi przepisami UE.

  • Podjęto znaczne starania mające na celu opracowanie metod alternatywnych wobec badań na zwierzętach; działania te będą kontynuowane: od 2007 r. Komisja udostępniła 330 mln euro na finansowanie badań w tej dziedzinie.

  • Egzekwowanie przepisów można polepszyć. Zadanie to pozostaje w gestii państw członkowskich, zatem w ramach przeglądu zalecono im poprawę koordynacji pomiędzy sobą.

  • Chociaż w sprawozdaniu wskazuje się na potrzebę dokonania pewnych korekt w przepisach, Komisja pragnie zagwarantować europejskim przedsiębiorstwom stabilność i przewidywalność prawa. Obecnie nie proponuje się żadnych zmian najważniejszych przepisów REACH.

Dalsze działania

W najbliższych miesiącach Komisja zorganizuje konferencję na temat przeglądu REACH.

We współpracy z państwami członkowskimi oraz Europejską Agencją Chemikaliów Komisja opracowuje plan działania mający na celu ocenę i identyfikację substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC). Zostaną w nim wyraźnie określone etapy, oczekiwane wyniki i podział pracy między Komisją, państwami członkowskimi i ECHA, aby do 2020 r. wszystkie znane SVHC zostały umieszczone na liście kandydackiej

Komisja analizuje również możliwość dalszego obniżenia opłat dla MŚP, aby obciążenie finansowe związane z rejestracją było rozłożone bardziej równomiernie.

Kontekst

REACH to rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów. W ramach przeglądu REACH przeanalizowano ogólne funkcjonowanie systemu REACH oraz stopień osiągnięcia jego wyjątkowego zestawu celów, jakimi są: wysoki poziom ochrony zdrowia ludzi i środowiska, propagowanie alternatywnych metod oceny zagrożeń stwarzanych przez substancje, a także swobodny obrót substancjami na rynku wewnętrznym przy jednoczesnym zwiększaniu konkurencyjności i innowacyjności.

W latach 1999–2009 unijny przemysł chemiczny rozwijał się w tempie szybszym niż przeciętne tempo wzrostu we wszystkich sektorach przemysłu wytwórczego i w dużym stopniu odbudował swoją pozycję po kryzysie z 2008 r. Sektor chemiczny generuje dodatni bilans handlowy i jest w bardzo dobrej sytuacji, szczególnie jeśli chodzi o przynoszące wysoką marżę sektory specjalistycznych produktów chemicznych. W 2003 r., kiedy przedstawiono wniosek w sprawie REACH, UE stanowiła największy na świecie rynek produktów chemicznych, którego udział w światowej sprzedaży produktów chemicznych wynosił 30 proc. Dzisiaj wynosi on około 21 proc., a największym rynkiem produktów chemicznych są Chiny. UE pozostaje jednak największym światowym eksporterem chemikaliów, a w ostatnich latach obroty przemysłu wzrosły w wartościach bezwzględnych.

Chemikalia i środowisko

Chemikalia, przedsiębiorstwa i przemysł

Kontakt:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar