Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 5 februari 2013

REACH: chemische stoffen in Europa zijn veiliger geworden

Sinds de inwerkingtreding van de REACH-verordening is het gebruik van chemische stoffen in Europa veel veiliger geworden, zo blijkt uit een verslag van de Europese Commissie dat vandaag is verschenen. Door meer beschikbare informatie over de chemische stoffen die in de handel zijn en door een doelgerichter risicobeheer, zijn de risico's van in overeenstemming met de REACH-verordening geregistreerde stoffen drastisch beperkt. Deze tendens zal zich waarschijnlijk voortzetten, de industrie levert immers voortdurend inspanningen om voor de gevaarlijkste stoffen alternatieven te ontwikkelen. De verordening trad vijf jaar geleden in werking en de tenuitvoerlegging is inmiddels op kruissnelheid. De bedrijfswereld heeft nu bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) 30 601 dossiers ingediend waarin de toepassingen en de eigenschappen beschreven worden van 7 884 chemische stoffen die worden vervaardigd of in de handel gebracht. Volgens de Eurobarometer-enquête die vandaag verschijnt, is 61 % van de Europeanen ervan overtuigd dat chemische stoffen vandaag veiliger zijn dan tien jaar geleden.

Uit het verslag blijkt dat aan de administratie voor REACH een prijskaartje vasthangt dat gevolgen heeft voor het mkb, maar de industrie is zich ook bewust van de economische voordelen voor de sector. REACH heeft de interne markt verder geharmoniseerd en is zo een sleutelfactor voor groei en concurrentievermogen in de chemische industrie. Om de concurrentiekracht van de Europese chemische industrie nog te bevorderen, stelt de Commissie binnenkort voor om de registratiekosten voor het mkb te verlagen.

Antonio Tajani, vicevoorzitter van de Europese Commissie en commissaris voor Industrie en Ondernemerschap, en commissaris Janez Potočnik voor Milieu zeiden hierover: "Dit verslag toont aan dat REACH werkt. Bedrijven nemen hun verantwoordelijkheid en daardoor krijgen we betere gegevens over de stoffen die zij vervaardigen en in de handel brengen. We zijn goed van start gegaan, maar er is nog veel werk aan de winkel om een hoog niveau van bescherming te waarborgen voor de menselijke gezondheid en het milieu. Wij zijn vastbesloten om een veilige en duurzame chemische industrie te behouden in Europa, en REACH maakt het vrije verkeer van chemische stoffen in de interne markt gemakkelijker. Onze chemische industrie kan de wereldtop vormen op het gebied van innovatie, en REACH –de meest uitgebreide wetgeving inzake chemische stoffen ter wereld- zet onze ambitie kracht bij."

MEMO/13/60: Vijf jaar REACH – Vragen en antwoorden

MEMO/13/61: Eurobarometer-enquête

Evaluatie REACH

Uit de evaluatie blijkt dat hoewel er enkele aanpassingen nodig zijn, een grondige herziening niet noodzakelijk is. Dit zijn de belangrijkste conclusies:

  • De uitvoering van REACH kan nog worden geoptimaliseerd door de kwaliteit van de registratiedossiers te verbeteren, het gebruik van veiligheidsinformatiebladen als centraal instrument voor risicobeheer te stimuleren en door de obstakels voor kostendeling in het kader van de informatie-uitwisselingsfora voor stoffen (SIEF's) aan te pakken.

  • Er is ruimte voor een vermindering van de financiële en administratieve lasten voor het mkb om de proportionaliteit van de wetgeving te waarborgen en om assistentie te verlenen bij het nakomen van de REACH-verplichtingen.

  • Er zijn geen significante overlappingen met andere Europese wetgeving.

  • De geleverde inspanningen om alternatieven te ontwikkelen voor dierproeven zullen worden voortgezet: de Commissie heeft sinds 2007 voor dergelijk onderzoek 330 miljoen euro uitgetrokken.

  • De handhaving kan beter. Omdat dit tot de taken van de lidstaten behoort, wordt in de evaluatie voorgesteld dat de lidstaten hun onderlinge coördinatie versterken.

  • Hoewel het verslag vaststelt dat enkele aanpassingen in de wetgeving noodzakelijk zijn, wil de Commissie de stabiliteit en voorspelbaarheid van de wetgeving voor het Europese bedrijfsleven verzekeren. Momenteel zijn er voor de belangrijkste voorwaarden van REACH geen wijzigingsvoorstellen.

Volgende stappen

De Commissie organiseert in de komende maanden een conferentie over de evaluatie van REACH.

Zij stelt samen met de lidstaten en het Europees Agentschap voor chemische stoffen een routekaart op voor de beoordeling en de opsporing van zeer zorgwekkende stoffen. Daarin worden duidelijke mijlpalen en te leveren prestaties vastgesteld en wordt aangegeven hoe het werk wordt verdeeld tussen de Commissie, de lidstaten en het Europees Agentschap voor chemische stoffen, zodat de zeer zorgwekkende stoffen die gekend en relevant zijn tegen 2020 allemaal zijn ingeschreven op de lijst van stoffen die in aanmerking komen.

De Commissie onderzoekt tevens de mogelijkheden om de kosten voor het mkb verder te verlagen zodat de financiële gevolgen van de registratie gelijkmatiger verdeeld worden.

Achtergrond

REACH is de verordening inzake registratie en beoordeling van en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals – REACH). De evaluatie van REACH onderzoekt de algemene werking van REACH en de verwezenlijking van de unieke doelstellingen ervan, met name een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu, het stimuleren van alternatieve methodes voor de beoordeling de gevaren van stoffen, en het vrij verkeer van stoffen in de interne markt en de bevordering van het concurrentievermogen en innovatie.

Van 1999 tot 2009 is de chemische sector in de EU iets meer gegroeid dan het gemiddelde voor alle productiesectoren en hij is de crisis van 2008 grotendeels te boven. De sector noteert een positieve handelsbalans en presteert bijzonder goed op het vlak van specialiteitenchemie met hoge marges. Toen REACH in 2003 werd voorgesteld, beschikte de EU over de grootste markt voor chemische stoffen ter wereld met bij benadering 30 % van de wereldwijde verkoop van chemische stoffen. Tegenwoordig vertegenwoordigt de EU ongeveer 21 %, en beschikt China over de grootste markt voor chemische stoffen. De EU blijft echter de 's werelds grootste exporteur van chemische stoffen en in de afgelopen jaren is de omzet van de sector in absolute cijfers gestegen.

Chemische stoffen en het milieu

Chemische stoffen en ondernemingen en industrie

Contact :

Carlo Corazza (+32 22951752)

Sara Tironi (+32 22990403)

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar