Navigation path

Left navigation

Additional tools

EIROPAS KOMISIJA

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 5. februārī

REACH: ķīmisko vielu lietošana Eiropā kļuvusi drošāka

Šodien publiskots Eiropas Komisijas ziņojums liecina, ka, kopš spēkā stājusies regula REACH, ķīmiskās vielas lietot Eiropā kļuvis krietni drošāk. Tā kā informācija par tirgū esošajām ķīmiskajām vielām kļuvusi vieglāk pieejama un riska pārvaldīšanas pasākumi — mērķtiecīgāki, ir būtiski sarucis apdraudējums, ko rada saskaņā ar REACH reģistrētas vielas. Tā kā visbīstamākajām ķīmiskajām vielām nozare nerimtīgi cenšas rast aizstājējus, gaidāms, ka šī tendence turpināsies. Tagad, piecus gadus pēc regulas stāšanās spēkā, tās īstenošana rit pilnā sparā. 30 601 dokumentācijas komplektā, ko uzņēmumi patlaban reģistrējuši Eiropas Ķīmisko vielu aģentūrā (ECHA), ir aprakstītas 7884 ražotu vai tirgū laistu ķīmisko vielu izmantošana un īpašības. Saskaņā ar šodien publiskotu Eirobarometra aptauju 61 % eiropiešu uzskata, ka mūsdienās ķīmiskās vielas lietot ir drošāk nekā pirms 10 gadiem.

Ziņojumā atzīts, ka no REACH administrēšanas izriet izmaksas, kas ietekmē mazos un vidējos uzņēmumus, tomēr nozare tiesību aktam saskata arī labvēlīgu ekonomisku ietekmi uz uzņēmējdarbību. Palīdzot tālāk saskaņot iekšējā tirgus darbību, REACH ir būtiski sekmējusi ķīmiskās rūpniecības izaugsmi un konkurētspēju. Cenšoties Eiropas ķīmiskās rūpniecības konkurētspēju sekmēt vēl vairāk, Komisija drīzumā ierosinās samazināt reģistrācijas maksas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks un rūpniecības un uzņēmējdarbības komisārs Antonio Tajāni un vides komisārs Janess Potočniks teica: “Šis ziņojums liecina, ka REACH darbojas. Uzņēmumi pret saviem pienākumiem izturas nopietni, tāpēc mūsu rīcībā ir kvalitatīvāki dati par ķīmiskajām vielām, ko tie ražo un laiž tirgū. Mums ir labs iesākums, tomēr vēl daudz darāms, lai nodrošinātu augsta līmeņa aizsardzību cilvēku veselībai un videi. Mēs esam apņēmušies Eiropā uzturēt drošu un ilgtspējīgu ķīmisko rūpniecību, un ar regulu REACH iekšējā tirgū ir vieglāk nodrošināt ķīmisko vielu brīvu apriti. Eiropas Savienības ķīmiskā rūpniecība spēj tapt par pasaulē vadošu inovācijas spēku, un šā mērķa sasniegšanu balstīs tiesību akts REACH, kas reglamentē ķīmiskās vielas ar pasaulē visplašāko tvērumu.

MEMO/13/60: regulas REACH pieci gadi

MEMO/13/61: Eirobarometra aptauja

Regulas REACH pārskatīšana

Pārskatā atzīts, ka daži pielāgojumi gan ir vajadzīgi, tomēr pamatīga pārstrādāšana nav nepieciešama. Pārskata galvenie secinājumi ir šādi.

  • Regulu REACH var labāk īstenot, panākot, ka tiek iesniegta kvalitatīvāka reģistrācijas dokumentācija, centralizētā riska pārvaldīšanā vairāk izmantojot drošuma datu lapas un ar izmaksu sadalījumu saistītos jautājumus risinot forumos, kuros notiek informācijas apmaiņa par vielām.

  • Ir iespējams samazināt finansiālo un administratīvo slogu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, tādējādi nodrošinot tiesību aktu proporcionalitāti un palīdzot šiem uzņēmumiem izpildīt visus no regulas REACH izrietošos pienākumus.

  • Regula būtiski nepārklājas ar citiem ES tiesību aktiem.

  • Daudz centienu jau ir veltīts, lai dzīvnieku testēšanai izstrādātu alternatīvas metodes, un šis darbs turpināsies: kopš 2007. gada Komisija šīs jomas pētniecības finansēšanai ir piešķīrusi 330 miljonus eiro.

  • Regulas izpilde varētu būt labāka. Tā kā izpilde ir dalībvalstu pienākums, pārskatā dalībvalstīm ieteikts vairāk savstarpēji koordinēt darbību.

  • Ziņojumā gan ir konstatēts, ka tiesību aktam vajadzīgi daži pielāgojumi, tomēr Komisija vēlas nodrošināt Eiropas uzņēmumiem juridisko noteiktību un paredzamību. Patlaban nekādi galveno REACH normu grozījumi netiek ierosināti.

Turpmākā darbība

Turpmākajos mēnešos Eiropas Komisija par REACH pārskatīšanu rīkos konferenci.

Sadarbībā ar ECHA un dalībvalstīm Komisija izstrādā ceļvedi, kurā tiek novērtētas un identificētas īpaši bīstamās vielas (SVHC). Tajā būs nepārprotami izklāstīts, kādos termiņos, ar kādiem paredzamajiem iznākumiem un ar kādu darba dalījumu starp Komisiju, dalībvalstīm un ECHA tiks panākts, ka līdz 2020. gadam visas attiecīgās zināmās īpaši bīstamās vielas ir iekļautas šo vielu kandidātsarakstā.

Lai reģistrēšanas finansiālos izdevumus sadalītu vienlīdzīgāk, Komisija apsvērs arī, vai mazajiem un vidējiem uzņēmumiem nevarētu noteikt mazākus maksājumus.

Pamatinformācija

REACH ir regula, kas attiecas uz ķīmisko vielu reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu. REACH pārskatīšanā tiek pārbaudīts, kā REACH kopumā darbojas un kādā veidā tiek sasniegti tās unikālie mērķi — nodrošināt augsta līmeņa aizsardzību cilvēku veselībai un videi, veicināt alternatīvu metožu izstrādi vielu bīstamības novēršanai un sekmēt vielu brīvu apriti iekšējā tirgū, turklāt atbalstīt konkurētspēju un inovāciju.

No 1999. gada līdz 2009. gadam ES ķīmiskā rūpniecība auga vidēji nedaudz straujāk par pārējām ražošanas nozarēm, un tā lielākoties ir atguvusies no 2008. gada krīzes. Šajā nozarē ir pozitīva tirdzniecības bilance, un tai ir īpaši labi panākumi speciālo ķīmisko vielu nozares nišās ar augstu peļņu. 2003. gadā, kad REACH tika ierosināta, ES bija pasaulē lielākais ķīmisko vielu tirgus, kas veidoja apmēram 30 % no ķīmisko vielu tirdzniecības pasaulē. Mūsdienās ES šajā tirgū pārstāv apmēram 21 % un lielākais ķīmisko vielu tirgus ir Ķīna. Tomēr ES joprojām ir pasaulē lielākā ķīmisko vielu eksportētāja, un pēdējos gados nozares apgrozījums absolūtā izteiksmē ir audzis.

Ķīmiskās vielas un vide.

Ķīmiskās vielas un uzņēmējdarbība un rūpniecība.

Kontaktpersonas:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar