Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 5. helmikuuta 2013

REACH-asetuksen avulla kemikaalien käytöstä turvallisempaa Euroopassa

Kemikaalien käytöstä on tullut Euroopassa selvästi turvallisempaa REACH-asetuksen tultua voimaan, todetaan Euroopan komission tänään julkaisemassa kertomuksessa. Helpommin saatavilla olevat tiedot markkinoilla olevista kemikaaleista ja tarkemmin kohdistetut riskinhallintatoimenpiteet merkitsevät sitä, että REACH-asetuksen mukaisesti rekisteröityjen aineiden aiheuttamat riskit ovat merkittävästi vähentyneet. Suuntauksen odotetaan jatkuvan, sillä teollisuus tekee jatkuvasti työtä löytääkseen vaarallisimmat aineet korvaavia aineita. Viisi vuotta voimaantulon jälkeen asetuksen täytäntöönpano on täydessä vauhdissa. Yritykset ovat tähän mennessä rekisteröineet Euroopan kemikaalivirastossa (ECHA) 30 601 asiakirja-aineistoa, joissa kuvataan 7 884 valmistettua tai markkinoille saatettua kemiallista ainetta. Tänään julkaistun Eurobarometri-kyselyn mukaan 61 prosenttia eurooppalaisista pitää kemikaaleja turvallisempina kuin 10 vuotta sitten.

Komission kertomuksessa myönnetään REACH-järjestelmän aiheuttavan kustannuksia, jotka vaikuttavat etenkin pk-yrityksiin. Toisaalta teollisuuden mukaan järjestelmällä on positiivinen vaikutus liiketoimintaan. REACH-järjestelmällä yhdenmukaistetaan edelleen sisämarkkinoita, ja siitä onkin tullut kemianteollisuuden kasvun ja kilpailukyvyn kannalta keskeinen tekijä. Edistääkseen edelleen Euroopan kemianteollisuuden kilpailukykyä komissio aikoo piakkoin esittää rekisteröintimaksun alentamista pk-yrityksille.

”Tämä kertomus osoittaa REACH-järjestelmän toimivan,” totesivat teollisuus- ja yritystoiminnasta vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Antonio Tajani ja ympäristöasioista vastaava komissaari Janez Potočnik. ”Yritykset huolehtivat velvollisuuksistaan, ja sen tuloksena saadaan tarkempia tietoja kemikaaleista, joita yritykset valmistavat ja saattavat markkinoille. Nyt on päästy hyvään alkuun, mutta vielä pitää ponnistella, jotta korkeatasoinen ihmisten terveyden ja ympäristön suojelu voidaan varmistaa. Olemme sitoutuneet turvallisen ja kestävän kemianteollisuuden säilyttämiseen Euroopassa, ja REACH-järjestelmä helpottaa kemikaalien liikkuvuutta sisämarkkinoilla. Euroopan kemianteollisuudesta voi tulla maailman innovatiivisin, ja REACH-asetus, joka on maailman kattavin kemikaalisäädös, tukee tätä kunnianhimoista tavoitetta.

MEMO/13/60: Viisi vuotta REACH-asetusta – kysymyksiä ja vastauksia

MEMO/13/61: Eurobarometri-kysely

REACH-asetuksen tarkastelu

Tarkastelussa tultiin siihen tulokseen, että joitain mukautuksia on tehtävä, mutta suuria muutoksia ei tarvita. Tärkeimmät havainnot olivat seuraavat:

  • REACH-asetuksen täytäntöönpanoa voidaan tehostaa kohentamalla rekisteröintiasiakirjojen laatua, edistämällä käyttöturvallisuustiedotteiden käyttöä keskeisenä riskinhallintavälineenä ja käsittelemällä kustannusten jakamiseen liittyviä kysymyksiä tietojenvaihtofoorumeissa.

  • Pk-yrityksille koituvaa taloudellista ja hallinnollista rasitetta on varaa keventää, jotta varmistetaan lainsäädännön oikeasuhteisuus ja autetaan pk-yrityksiä täyttämään REACH-järjestelmästä aiheutuvat velvoitteensa.

  • Merkittäviä päällekkäisyyksiä muun EU-lainsäädännön kanssa ei ole havaittu.

  • Eläinkokeille vaihtoehtoisten menetelmien kehittämiseksi on tehty valtavasti työtä, joka jatkuu edelleen. Komissio on vuodesta 2007 lähtien asettanut saataville 330 miljoonaa euroa tämän alan tutkimukseen.

  • Täytäntöönpanon valvontaa voitaisiin tehostaa. Koska täytäntöönpanon valvonta on jäsenvaltioiden vastuulla, tarkastelussa suositellaan, että jäsenvaltiot tehostaisivat alalla keskinäistä koordinointiaan.

  • Vaikka kertomuksessa yksilöidään joitain lainsäädännön mukautustarpeita, komissio haluaa varmistaa, että lainsäädäntö on eurooppalaisille yrityksille vakaata ja ennustettavaa. REACH-asetuksen keskeiseen sisältöön ei nykyisellään esitetä muutoksia.

Seuraavat vaiheet

Komissio järjestää tulevien kuukausien aikana REACH-asetuksen tarkastelua käsittelevän konferenssin.

Komissio laatii yhteistyössä jäsenvaltioiden ja ECHA:n kanssa erityistä huolta aiheuttavien aineiden arviointia ja yksilöintiä koskevan etenemissuunnitelman. Siinä määritetään selkeät välitavoitteet, suoritteet sekä komission, jäsenvaltioiden ja ECHA:n välinen työnjako, jotta kaikki tunnetut ja merkitykselliset erityistä huolta aiheuttavat aineet lisätään vuoteen 2020 mennessä niiden aineiden luetteloon, jotka mahdollisesti sisällytetään lupamenettelyn piiriin.

Lisäksi komissio tutkii laajempaa maksujen alentamista pk-yrityksille rekisteröinnin taloudellisten vaikutusten levittämiseksi tasaisemmin.

Tausta

REACH-asetus koskee kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyitä ja rajoituksia (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). REACH-asetuksen tarkastelun tarkoituksena oli tutkia REACH-järjestelmän yleistä toimintaa ja sen ainutlaatuisten tavoitteiden saavuttamista. Sen tavoitteina on varmistaa korkeatasoinen ihmisten terveyden ja ympäristön suojelu, vaihtoehtoisten menetelmien edistäminen aineiden vaarojen arvioimiseksi sekä aineiden vapaa liikkuvuus sisämarkkinoilla siten, että samalla edistetään kilpailukykyä ja innovointia.

EU:n kemianteollisuus kasvoi vuosina 1999–2009 hieman nopeammin kuin valmistusteollisuus keskimäärin ja on suurelta osin toipunut vuoden 2008 kriisistä. Tuotannonalan kauppatase on positiivinen, ja se suoriutuu erityisen hyvin erikoiskemikaalien suurikatteisilla aloilla. Vuonna 2003, kun ehdotus REACH-asetukseksi annettiin, EU oli maailman suurin kemikaalien markkina-alue, jonka osuus maailman kemikaalimyynnistä oli 30 prosentin luokkaa. Nykyisin sen osuus on noin 21 prosenttia, ja maailman suurimmat kemikaalimarkkinat ovat Kiinassa. EU on kuitenkin edelleen maailman suurin kemikaalien viejä, ja kemianteollisuuden liikevaihto on kasvanut absoluuttisesti mitattuna.

Kemikaalit ja ympäristö (englanniksi)

Kemikaalit ja yritys- ja teollisuustoiminnan pääosasto (englanniksi)

Yhteyshenkilöt:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar