Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 5. veebruar 2013

Euroopas kasutatakse nüüd ohutumaid kemikaale

Euroopa Komisjoni täna avaldatud aruandest ilmneb, et alates kemikaalide kasutust reguleeriva määruse jõustumisest on keemiliste ainete kasutamine Euroopas muutunud ohutumaks. Käepärasem teave turule lastud keemiliste ainete kohta ja paremini suunatud riskiohjamismeetmed on oluliselt vähendanud riske, mis tulenevad kemikaalide määruse kohaselt registreeritud ainetest. See suundumus eeldatavasti jätkub, kuna keemiatööstuses töötatakse hoolega selle nimel, et leida aseained kõige ohtlikumatele kemikaalidele. Viis aastat pärast määruse jõustumist on selle rakendamine saanud sisse õige hoo. Nüüdseks on ettevõtjad Euroopa Kemikaaliametis (ECHA) registreerinud 30 601 toimikut, milles kirjeldatakse 7 884 toodetud või turule lastud keemilise aine kasutust ja omadusi. Täna avaldatud Eurobaromeetri uuringu kohaselt arvab 61% eurooplastest, et kemikaalid on tänapäeval ohutumad kui kümme aastat tagasi.

Aruandes tõdetakse kemikaalide määrusega seotud halduskulusid ning selle mõju väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele, kuid samas tunnustab tööstusharu ka oma äriühingutele avalduvat soodsat majanduslikku mõju. Siseturu täiendavas ühtlustamisrollis on määrus olnud oluline majanduskasvu ja konkurentsivõimet soodustav tegur. Euroopa keemiatööstuse konkurentsivõime soodustamiseks teeb komisjon peagi ettepaneku vähendada väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKE) kehtestatud registreerimistasusid.

„Käesolevast aruandest ilmneb, et kemikaalide määrus toimib. Ettevõtjad võtavad oma kohustusi tõsiselt ning selle tulemusena on meil täpsemad andmed nende toodetud ja turule lastud kemikaalide kohta. Edukas algus on tehtud, kuid inimeste tervise ja keskkonna kindlaks kaitseks tuleb veel tublisti pingutada. Oleme võtnud kohustuse säilitada Euroopas ohutu ja jätkusuutlik keemiatööstus. Kemikaalide määruse abil muutub kemikaalide vabasse ringlusse lubamine hõlpsamaks. Meie keemiatööstus võib saada innovatsiooni alal maailma juhtivaks jõuks ning me toetame seda püüdlust maailma põhjalikuma kemikaale käsitleva määrusega,” kinnitasid Euroopa Komisjoni asepresident, tööstuse ja ettevõtluse volinik Antonio Tajani ja keskkonnavolinik Janez Potočnik.

MEMO/13/60: Viis aastat REACH-määrust – Küsimused ja vastused

MEMO/13/61: Eurobaromeetri uuring

Aruanne kemikaalide määruse kohta

Aruandes jõutakse järeldusele, et vaatamata mõnele vajalikule kohandusele ei ole vaja teha põhjalikku uuendust. Aruande olulisemad tähelepanekud on järgmised:

  • Määruse rakendamist saab parandada sellega, et tõstetakse registreerimistoimikute kvaliteeti, edendatakse keemiliste ainete ohutuskaartide kui tähtsa riskijuhtimise vahendi kasutamist ning tegeldakse selliste kulude jagamise küsimustega, mis on seotud ainet käsitlevate teabevahetusfoorumitega.

  • Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate finants- ja halduskoormuse vähendamisega saavutatakse õigusnormide proportsionaalsus ja aidatakse VKEdel täita kemikaalide määrusest tulenevaid kohustusi.

  • Olulised kattuvused muude ELi õigusaktidega puuduvad.

  • Alternatiivsete meetodite arendamiseks loomkatsete asemel on tehtud ja jätkatakse pingutusi: alates 2007. aastast on komisjon eraldanud 330 miljonit eurot selle valdkonna teadustegevuse rahastamiseks.

  • Määruse täitmist saaks veelgi parandada. Kuna määruse täitmise eest vastutavad liikmesriigid, siis soovitatakse aruandes neil tugevdada omavahelist koordineerimist.

  • Kuigi aruandes tõdeti, et õigusnorme on vaja mõneti kohandada, tahab Euroopa Komisjon kindlustada Euroopa äriühingute jaoks õiguskindluse ja prognoositavuse. Praegu ei ole kavas kemikaalide määruse peamisi nõudeid muuta.

Järgmised sammud

Järgnevate kuude jooksul korraldab Euroopa Komisjon konverentsi kemikaalide määrust käsitleva aruande teemal.

Koostöös liikmesriikide ja Euroopa Kemikaaliametiga töötab komisjon välja tegevuskava väga ohtlike ainete hindamiseks ja kindlaksmääramiseks. Tegevuskavas on kehtestatud komisjoni, liikmesriikide ja Euroopa Kemikaaliameti vahelise koostöö selged vahe-eesmärgid, väljundid ja tööjaotus, et lisada 2020. aastaks kandidaatainete loetellu kõik olulised teadaolevad väga ohtlikud ained.

Komisjon uurib ka võimalusi, kuidas saaks vähendada kemikaalide registreerimistasu VKEde jaoks, et registreerimisest tulenevat finantsmõju ühtlasemalt jaotada.

Taustteave

Kemikaalide määruses käsitletakse kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist. Määruse aruandes hinnatakse seda, kuidas määrus üldiselt toimib ja kuidas on saavutatud seatud eesmärgid: inimeste tervise ja keskkonna kindel kaitse, ohtlike ainete hindamise alternatiivsete meetodite edendamine ning samuti ainete vaba ringlus siseturul, edendades samas konkurentsivõimet ja innovatsiooni.

ELi keemiatööstus kasvas aastatel 1999–2009 kõigi tootmissektorite keskmisest veidi kiiremini ning on suures osas toibunud 2008. aasta kriisist. Tööstusharu kaubandusbilanss on positiivne ja eriti hästi läheb kõrge kasumimarginaaliga erikemikaalide sektoril. 2003. aastal, kui tehti ettepanek võtta vastu kemikaalide määrus, oli EL maailma suurim kemikaaliturg, mille osa ülemaailmsest kemikaalide müügist moodustas ligikaudu 30%. Praegu on ELi osakaal umbes 21% ja maailma suurim kemikaaliturg on nüüd Hiina. ELi keemiatööstus on aga endiselt maailma suurim eksportija ning absoluutväärtuses on selle käive viimastel aastatel kasvanud.

Kemikaalid ja keskkond

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/index_en.htm

Kontaktisikud:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar