Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 5. februar 2013

REACH: Kemikalier i Europa er blevet mere sikre

Siden REACH-forordningen trådte i kraft, er det blevet betydeligt mere sikkert at anvende kemikalier i EU ifølge en rapport fra Europa-Kommissionen, som offentliggøres i dag. Lettere adgang til oplysninger om kemikalier på markedet og mere målrettede risikostyringsforanstaltninger indebærer mærkbart faldende risici ved stoffer, som er registreret i henhold til REACH. Denne tendens forventes at fortsætte, fordi industrien løbende arbejder på at finde frem til erstatninger for de farligste kemikalier. Fem år efter forordningens ikrafttræden er gennemførelsen i fuld gang. Virksomhederne har i mellemtiden registreret 30 601 dossierer hos Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) med beskrivelser af anvendelser og egenskaber for 7 884 producerede eller markedsførte kemikalier. Ifølge en Eurobarometerundersøgelse, der offentliggøres i dag, mener 61 % af EU-borgerne pt., at kemikalier er sikrere nu, end det var tilfældet for ti år siden.

I rapporten anerkendes de omkostninger, der er forbundet med administrationen af REACH, og deres konsekvenser for SMV'er, men industrien anerkender også de gunstige økonomiske virkninger for virksomhederne. REACH har været en vigtig drivkraft for den kemiske industris vækst og konkurrenceevne i kraft af den yderligere harmonisering af det indre marked. For at fremme EU's kemiske industris konkurrenceevne yderligere vil Kommissionen snart fremsætte et forslag om at nedsætte registreringsgebyrerne for SMV'er.

Europa-Kommissionens næstformand, Antonio Tajani, der også er EU-kommissær for erhvervsliv og iværksætteri, og Janez Potočnik, EU-kommissær for miljø, udtaler: "Denne rapport viser, at REACH fungerer efter hensigten. Virksomhederne lever op til deres ansvar, og som følge heraf råder vi over bedre data om de kemikalier, de producerer og markedsfører. Vi har fået en god start, men meget må stadig gøres for at sikre, at menneskers sundhed og miljøet beskyttes på et højt niveau. Vi er fast besluttede på at opretholde en sikker og bæredygtig kemisk industri i Europa, og REACH letter kemikaliers frie bevægelighed i det indre marked. Vores kemiske industri kan blive førende i verden inden for innovation, og denne ambition vil blive underbygget af REACH, der er den mest omfattende lovgivning om kemikalier i verden".

MEMO/13/60: Fem år med REACH – Spørgsmål og svar

MEMO/13/61: Eurobarometerundersøgelse:

Revision af REACH

I revisionen konkluderes det, at selv om der er behov for nogle justeringer, er en større omlægning ikke påkrævet. Hovedkonklusionen er, at:

  • Gennemførelsen af REACH kan forbedres ved at forbedre registreringsdossierers kvalitet, i højere grad anvende sikkerhedsdatablade som et centralt risikostyrings­redskab og tage højde for spørgsmål vedrørende omkostningsfordeling i fora for informationsudveksling om stoffer (SIEF).

  • Der er råderum til at mindske SMV'ers finansielle og administrative byrde af hensyn til lovgivningens proportionalitet og bistå disse med at opfylde alle deres forpligtelser i henhold til REACH-forordningen.

  • Der er ingen væsentlig overlapning med anden EU-lovgivning.

  • Der er og vil fortsat blive gjort en betydelig indsats for at udvikle alternative metoder til dyreforsøg: siden 2007 har Kommissionen stillet 330 mio. EUR til rådighed til finansiering af forskning på dette område.

  • Håndhævelsen kan forbedres. Da håndhævelsen påhviler medlemsstaterne, anbefales medlemsstaterne i revisionen at styrke deres indbyrdes koordination.

  • Selv om der i rapporten påpeges et behov for visse justeringer af lovgivningen, ønsker Kommissionen at sikre lovgivningsmæssig stabilitet og forudsigelighed for europæiske virksomheder. Der foreslås på nuværende tidspunkt ingen ændringer i REACH's hovedvilkår.

De næste skridt

Kommissionen vil afholde en konference om revisionen af REACH i de kommende måneder.

Kommissionen er i samarbejde med medlemsstaterne og kemikalieagenturet i færd med at opstille en køreplan for vurdering og identifikation af særligt problematiske stoffer (SVHC). Deri fastsættes klare milepæle, projektleverancer og arbejdsdelingen mellem Kommissionen, medlemsstaterne og kemikalieagenturet med henblik på at opføre alle relevante kendte særligt problematiske stoffer på kandidatlisten senest i 2020.

Kommissionen vil ligeledes se nærmere på større gebyrnedsættelser til SMV for at fordele registreringens finansielle virkninger mere ligeligt.

Baggrund

REACH er forordningen om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier. I revisionen af REACH undersøges den samlede gennemførelse af REACH, og virkeliggørelsen af det enestående sæt af målsætninger – et højt niveau for beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet, fremme af alternative metoder til risikovurdering af stoffers farlighed og fremme af fri bevægelighed for stoffer på det indre marked, samtidig med at konkurrenceevne og innovation styrkes.

Fra 1999 til 2009 voksede den kemiske industri i EU en smule mere end gennemsnittet for alle produktionssektorer, og den er stort set kommet sig oven på krisen i 2008. Industrien genererer en positiv handelsbalance, og især sektorerne for specialkemikalier klarer sig godt. I 2003, da der blev fremsat forslag om REACH, udgjorde EU verdens største kemikaliemarked med ca. 30 % af det globale kemikaliesalg. I dag udgør EU ca. 21 %, og Kina er nu det største kemikaliemarked. Den kemiske industri i EU er dog fortsat verdens største eksportør af kemikalier, og industriens omsætning er steget i absolutte tal.

Kemikalier og miljøet

Kemikalier, virksomheder og industrien

Kontaktpersoner:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar