Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 5. února 2013

REACH: Chemické látky v Evropě jsou již bezpečnější

Evropská komise dnes zveřejnila zprávu, podle níž se používání chemických látek v Evropě od vstupu nařízení REACH v platnost stalo výrazně bezpečnějším. K významnému snížení rizik spojených s látkami registrovanými v rámci REACH přispěly snadněji dostupné informace o chemických látkách na trhu a cílenější opatření k řízení rizik. Očekává se, že tento trend bude pokračovat, neboť průmysl nepřetržitě hledá alternativy k nejnebezpečnějším chemickým látkám. Pět let po vstupu nařízení REACH v platnost je jeho provádění v plném proudu. Podniky již u Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) nechaly zaregistrovat 30 601 žádostí s popisem způsobu použití a vlastností 7 884 chemických látek vyráběných nebo uváděných na trh. Podle průzkumu Eurobarometru, který byl dnes zveřejněn, se 61 % Evropanů domnívá, že chemické látky jsou nyní bezpečnější než před deseti lety.

Zpráva potvrzuje náklady spojené se správou REACH a jejich dopad na malé a střední podniky, průmysl však současně uznává příznivé hospodářské dopady na jejich činnost. Další harmonizací vnitřního trhu představuje nařízení REACH klíčovou hybnou sílu pro růst a konkurenceschopnost chemického průmyslu. Aby dále podpořila konkurenceschopnost evropského chemického průmyslu, navrhne Komise v brzké době snížení registračních poplatků pro malé a střední podniky.

Místopředseda Evropské komise a komisař pro průmysl a podnikání Antonio Tajani a komisař pro životní prostředí Janez Potočnik prohlásili: „Tato zpráva ukazuje, že nařízení REACH funguje. Podniky nesou svoji odpovědnost a výsledkem jsou lepší údaje o chemických látkách, které vyrábějí a uvádějí na trh. Začátek jsme úspěšně zvládli, ale k zajištění vysoké úrovně ochrany zdraví lidí a životního prostředí stále ještě zbývá mnoho práce. Jsme odhodláni zachovat bezpečný a udržitelný chemický průmysl v Evropě a nařízení REACH usnadňuje volný oběh chemických látek na vnitřním trhu. Náš chemický průmysl se může stát světovou jedničkou v oblasti inovací a nařízení REACH, které je nejrozsáhlejším souborem chemických právních předpisů na světě, jej v tomto úsilí podpoří.“

MEMO/13/60: Pět let od zavedení REACH – otázky a odpovědi

MEMO/13/61: Průzkum Eurobarometru

Přezkum nařízení REACH

Přezkum ukázal, že je v nařízení sice zapotřebí provést některé úpravy, celková revize se však provádět nemusí. Hlavní závěry přezkumu jsou:

  • provádění REACH je možné zlepšit tím, že se zvýší kvalita registrační dokumentace, rozšíří používání bezpečnostních listů jako hlavního nástroje řízení rizik a vyřeší otázky spojené se sdílením nákladů v rámci fóra pro výměnu informací o látce (SIEF),

  • existuje prostor pro snížení finanční a administrativní zátěže malých a středních podniků, aby se zajistila proporcionalita právních předpisů a podnikům byla poskytnuta pomoc při plnění jejich povinností v rámci REACH,

  • nařízení se významně nepřekrývá s jinými právními předpisy EU,

  • v oblasti zkoušek na zvířatech se vyvíjí a nadále bude vyvíjet značné úsilí o rozvoj alternativních metod: na podporu příslušného výzkumu Komise od roku 2007 poskytla 330 milionů EUR,

  • zdokonaleno by mohlo být prosazování právních předpisů. Vzhledem k tomu, že za prosazování odpovídají členské státy, doporučuje jim přezkum, aby posílily svou koordinaci,

  • zpráva sice zjistila potřebu některých legislativních úprav, Komise ale chce zároveň zajistit stabilitu a předvídatelnost pro evropské podniky. V současnosti nejsou navrhovány žádné změny hlavních ustanovení REACH.

Další kroky

Komise v nadcházejících měsících uspořádá konferenci o přezkumu REACH.

Ve spolupráci s členskými státy a agenturou ECHA nyní Komise sestavuje plán posuzování a určování látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC). Budou v něm stanoveny jasné cíle a úkoly a zároveň budou rozděleny povinnosti mezi Komisí, členskými státy a agenturou ECHA. Výsledkem této činnosti má být umístění všech relevantních známých SVHC na seznamu látek do roku 2020.

Komise rovněž prozkoumá možnost většího snížení poplatků pro malé a střední podniky tak, aby byl finanční dopad registrace rovnoměrněji rozložen.

Souvislosti

REACH je nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek. Přezkum nařízení REACH se zaměřuje na celkové fungování tohoto nařízení a na plnění jeho jedinečných cílů – vysoké úrovně ochrany lidského zdraví a životního prostředí, podpory alternativních metod posuzování nebezpečných látek a volného oběhu látek na vnitřním trhu při současném zvýšení konkurenceschopnosti a inovací.

V letech 1999 až 2009 zaznamenal chemický průmysl EU o něco větší růst, než byla průměrná hodnota míry růstu pro všechna výrobní odvětví, a z velké části se zotavil z krize z roku 2008. Odvětví má kladnou obchodní bilanci a obzvlášť dobré výsledky vykazuje ve vysoce ziskových odvětvích speciálních chemických látek. V roce 2003, kdy bylo nařízení REACH navrženo, byla EU největším světovým trhem chemických látek, na němž se uskutečňovalo přibližně 30 % celosvětového prodeje chemických látek. V současnosti je to asi 21 %, přičemž největším trhem chemických látek je dnes Čína. EU nicméně zůstává největším vývozcem chemických látek na světě a během uplynulých let se obrat tohoto průmyslového odvětví v absolutním vyjádření zvýšil.

Chemické látky a životní prostředí

Chemické látky, podniky a průmysl

Kontaktní osoby:

Carlo Corazza (+32 22951752)

Sara Tironi (+32 22990403)

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar