Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 25. septembra 2013

Komisia spúšťa iniciatívu pod názvom „Otváranie systémov vzdelávania“, ktorá má podporiť inovácie a digitálnu gramotnosť v školách a na univerzitách

Viac ako 60 % deväťročných školákov navštevuje školy, ktoré ešte nemajú digitálne vybavenie. Európska komisia dnes predstavuje akčný plán s názvom „Otváranie systémov vzdelávania“, pomocou ktorého chce nájsť riešenie pre tento problém, ako aj pre iné digitálne problémy brániace školám a univerzitám v poskytovaní kvalitného vzdelávania a digitálnych zručností, ktoré bude do roku 2020 vyžadovať 90 % pracovných miest. Na podporu tejto iniciatívny dnes Komisia zriadila novú webovú stránku Open Education Europa, ktorá umožní študentom, odborníkom a inštitúciám vzdelávania spoločne a bezplatne využívať otvorené vzdelávacie zdroje.

Približne 50 – 80 % študentov v krajinách EÚ vôbec nepoužíva digitálne učebnice, cvičebný softvér, vysielanie/zvukové záznamy, simulácie ani vzdelávacie hry. Väčšina učiteľov na primárnom a sekundárnom stupni sa nepokladá za „digitálne sebaistých“ a nemyslí si, že je schopná účinne vyučovať digitálne zručnosti, pričom až 70 % by privítalo viac odbornej prípravy v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT). Prístup k internetu na školách majú najmä žiaci v Lotyšsku, Litve a Českej republike (viac ako 90 %), čo je dvakrát toľko ako v Grécku a Chorvátsku (približne 45 %).

Vysokoškolské vzdelávanie takisto čelí digitálnym výzvam. Vzhľadom na to, že v nasledujúcom desaťročí sa má počet študentov v EÚ výrazne zvýšiť, je potrebné, aby univerzity upravili tradičné metódy výučby a ponúkli kombináciu výučby v triedach s možnosťami učenia cez internet, ako sú napr. hromadné otvorené internetové kurzy (HOIK). Mnohé univerzity však na túto zmenu nie sú pripravené.

Spoločná iniciatíva pod vedením Androully Vassiliouovej, komisárky pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež, a Nelly Kroesovej, podpredsedníčky Komisie zodpovednej za digitálnu agendu, pod názvom „Otváranie systémov vzdelávania“, sa sústredí na tri hlavné oblasti:

  • vytváranie príležitostí na inovácie pre organizácie, učiteľov a študentov;

  • vyššia miera využívania otvorených vzdelávacích zdrojov (OVZ), pričom sa má zabezpečiť, aby bol vzdelávací materiál, vytvorený pomocou verejných zdrojov, všetkým prístupný, a

  • lepšia infraštruktúra IKT a konektivita v školách.

„Vzdelávací priestor sa dramaticky mení počnúc školami cez univerzity až poza ich hranice: otvorené vzdelávanie založené na technológiách bude čoskoro nevyhnutné, nie iba výhodné, a to pre všetky vekové kategórie. Je potrebné vynaložiť väčšie úsilie na to, aby najmä mladí ľudia boli vybavení takými digitálnymi zručnosťami, aké pre svoju budúcnosť potrebujú. Nestačí len vedieť, ako používať rôzne aplikácie či programy. Potrebujeme mladých ľudí, ktorí si vedia vytvárať svoje vlastné programy. Iniciatíva „Otváranie systémov vzdelávania“ nám má pomôcť otvoriť sa novým metódam učenia, aby mali ľudia lepšiu šancu zamestnať sa, aby boli tvorivejší, inovatívnejší a mali podnikateľskejšie myslenie“, uviedla komisárka Vassiliouová.

Podpredsedníčka Kroesová v tejto súvislosti dodala: „Mojim snom je, aby mala každá trieda do roku 2020 digitálne vybavenie. Vzdelávanie musí byť prepojené s reálnym životom. Nemôže byť paralelne existujúcim svetom. Mladí ľudia chcú používať technológie v každej oblasti života. Aby si našli zamestnanie, potrebujú byť digitálne gramotní. Táto realita sa musí odraziť nie iba v niektorých, ale vo všetkých našich školách a univerzitách.“

Iniciatívy súvisiace s akčným plánom „Otváranie systémov vzdelávania“ budú financované s podporou nového programu v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu Erasmus+ a nového programu v oblasti výskumu a inovácií Horizon 2020, ako aj zo štrukturálnych fondov EÚ. Program Erasmus+ poskytne napríklad finančnú podporu poskytovateľom vzdelávania na prispôsobenie obchodných modelov technickým zmenám a na podporu rozvoja učiteľov prostredníctvom otvorených internetových kurzov. Všetky vzdelávacie materiály podporované prostredníctvom programu Erasmus+ budú voľne dostupné verejnosti na základe otvorených licencií.

Súvislosti

Žijeme v prepojených spoločnostiach, kde stále viac ľudí všetkých vekových skupín využíva digitálne technológie v každodennom živote. Napriek tomu mnohé deti pri nástupe do školy vstupujú do systému, v ktorom sa táto každodenná realita neodráža.

Internetový svet mení spôsoby, ktorými sa získavajú vzdelávacie zdroje a ktorými sa vzdelávanie poskytuje a využíva. Predpokladá sa, že elektronické vzdelávanie sa v priebehu nasledujúcich desiatich rokov pätnásťnásobne rozrastie a bude predstavovať 30 % celého vzdelávacieho trhu. Prínosy tohto vývoja by mali mať možnosť pocítiť všetci Európania.

Pedagógovia a tvorcovia politík by túto transformáciu mali formovať a nie sa nechať unášať jej spontánnym vývojom.

Z nedávneho prieskumu využívania IKT v školách vyplynulo, že „školu s kvalitným digitálnym vybavením“, t. j. školu s moderným vybavením, rýchlym širokopásmovým pripojením (10 mbps plus) a vysokou „konektivitou“ (webová stránka, e-mail pre študentov a učiteľov, miestna počítačová sieť, virtuálne vzdelávacie prostredie) navštevuje len jeden zo štyroch deväťročných školákov. V prípade študentov vo veku šestnásť rokov navštevuje takéto „školy s kvalitným digitálnym vybavením“ len polovica, pričom 20 % stredoškolákov ešte nikdy alebo takmer nikdy nepoužilo počas vyučovania počítače.

Vplyv iniciatívy „Otváranie systémov vzdelávania“ posilnia odporúčania, ktoré má na budúce leto uverejniť skupina na vysokej úrovni pre modernizáciu vysokoškolského vzdelávania. Skupina, ktorej činnosť otvorila komisárka Vassiliouová a ktorej predsedala bývala prezidentka Írska Mary McAleeseová, v súčasnosti hodnotí, ako sa môžu nové spôsoby výučby a učenia čo najlepšie využiť vo vysokoškolskom vzdelávaní.

Táto iniciatíva takisto nadväzuje na veľkú koalíciu pre digitálne pracovné miesta, platformu pre široké spektrum zainteresovaných strán, ktorá sa zaoberá nedostatkom zručností v oblasti IKT a takmer 900 000 nenaplnenými pracovnými miestami v tejto oblasti.

Ďalšie informácie:

MEMO/13/813 Otváranie systémov vzdelávania – často kladené otázky

Oznámenie o akčnom pláne „Otváranie systémov vzdelávania: Inovačná výučba a učenie pre všetkých pomocou nových technológií a otvorených vzdelávacích zdrojov“

Pracovný dokument útvarov Komisie „Analýza a mapovanie inovačnej výučby a učenia pre všetkých prostredníctvom nových technológií a otvorených vzdelávacích zdrojov v Európe“

Európska komisia Vzdelávanie a odborná príprava

Digital Agenda and Education

Digitálna gramotnosť a digitálne pracovné miesta v Európskej komisii

Webová stránka Androully Vassiliouovej

Neelie Kroes website

Twitter @VassiliouEU a @NeelieKroesEU

Kontaktné osoby:

Dennis Abbott (+32 2 295 9258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 9667)


Side Bar