Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 25. september 2013

Komisjon käivitab algatuse „Avatud haridusruum”, et edendada haridusvaldkonnas innovatsiooni ja digioskusi

Euroopa Liidus õpib rohkem kui 60 % üle 9aastastest lastest ja noortest koolides, mis ei ole veel varustatud digitaalsete seadmetega. Euroopa Komisjon tutvustab täna tegevuskava „Avatud haridusruum”, mille eesmärk on lahendada see ja muud digivaldkonnaga seotud probleemid, mis takistavad õppeasutustel anda kvaliteetset haridust ja õpetada digioskusi, mida 2020. aastaks on vaja vähemalt 90 % töökohtadest. Algatuse toetuseks avab komisjon täna uue veebisaidi Euroopa avatud haridusruum, mis võimaldab õpilastel ja üliõpilastel ning haridusvaldkonna töötajatel ja õppeasutustel jagada vabakasutuseks loodud õppematerjale.

50—80 % ELi liikmesriikide õpilastest ei ole kunagi kasutanud õppetöös digiõpikuid, harjutuste tarkvara, tele-, raadio- või netisaateid, simulatsioone või õppemänge. Enamik alg- ja keskkooliõpetajatest ei tunne ennast digivaldkonnas kindlalt ning on arvamusel, et nad ei suuda digioskusi tõhusalt õpetada. 70 % õpetajatest sooviks saada rohkem IKT kasutamisalast koolitust. Lätis, Leedus ja Tšehhi Vabariigis on õpilastel koolis enamasti juurdepääs Internetile (üle 90 %). Nimetatud riikides on see näitaja kaks korda suurem kui Kreekas ja Horvaatias (ligikaudu 45 %).

Ka kõrgharidus peab digivaldkonnaga arvestama. Järgmise kümne aasta jooksul suureneb üliõpilaste arv ELis märkimisväärselt ning ülikoolid peavad kohandama traditsioonilist õppemetoodikat ja pakkuma lisaks klassiõppele ka e-õpet (nt MOOCs – Massive Open Online Courses), mis võimaldab omandada haridust sõltumata kohast, ajast ning kasutatavast seadmest. Paljud ülikoolid ei ole veel sellisteks muutusteks valmis.

Algatust „Avatud haridusruum” juhivad ühiselt Euroopa hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse ja noorsoo volinik Androulla Vassiliou ning komisjoni asepresident Neelie Kroes, kelle vastutusalasse kuulub digitaalarengu tegevuskava. Algatusel on kolm peamist eesmärki:

  • luua õppeasutustele, õpetajatele ja õpilastele võimalus uuendustegevuseks,

  • laiendada avatud õpikeskkonna kasutamist, tagades, et riikliku rahastamise toel loodud õppematerjalid on kõigile kättesaadavad, ning

  • tagada koolides parem IKT taristu ja juurdepääs Internetile.

„Nii tava- ja kõrgkoolide kui ka muude õppeasutuste jaoks on haridusmaastikul toimumas suured muutused. Peagi muutub avatud tehnoloogia põhine õpe kõigi vanuserühmade jaoks esmatähtsaks, mitte ainult soovitatavaks õppimisvõimaluseks. Me peame rohkem pingutama ning tagama, et eelkõige noored omandaksid digioskused, mida nad tulevikus vajavad. Rakenduse või programmi kasutamise oskus ei ole piisav, noored peavad suutma ise programme luua. Algatuse „Avatud haridusruum” eesmärk on avada mõttemaailm uutele õppemeetoditele, et inimestel oleks paremad võimalused tööd leida ning nad oleksid loovad, uuendustele avatud ja ettevõtlikud," ütles volinik Vassiliou.

Asepresident Neelie Kroes lisas: „Minu unistus on, et 2020. aastaks oleksid kõik klassiruumid varustatud digiseadmetega. Haridus peab astuma ühte jalga tegeliku eluga, see ei saa olla paralleelmaailm. Noored soovivad kasutada digitehnoloogiat kõigis oma tegemistes. Digioskused on vajalikud, et tööd leida, ning seda olukorda peavad arvesse võtma kõik õppeasutused, mitte ainult mõned neist."

Algatusega „Avatud haridusruum” seotud ettevõtmisi rahastatakse ELi uuest haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogrammist Erasmus+, uuest konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammist Horisont 2020 ning ELi struktuurifondidest. Näiteks programmi Erasmus+ raames toetatakse õppeasutusi, et nad suudaksid tehnoloogiamuutustega kaasas käia, ja õpetajate täiendkoolitust avatud Internetikursuste kaudu. Kõik Erasmus+ toetusega loodud õppematerjalid tehakse avatud litsentside alusel tasuta kättesadavaks.

Taustteave

Me elame sidusas ühiskonnas, kus üha rohkem igas vanuses inimesi kasutab igapäevaelus digitehnoloogiat. Paljude laste koolipäevas see igapäevase reaalsuse muutumine siiski ei kajastu.

Internet muudab õppevahendite loomise ja õpetamise metoodikat ning õppele juurdepääsu võimalusi. Prognoosi kohaselt on oodata, et järgmise kümne aastaga kasvab e-õppe turg 50 korda ning haarab 30 % kogu haridusturust. Sellest arengust tulenev kasu peaks olema kättesaadav kõigile eurooplastele.

Haridustöötajad ja poliitikakujundajad peaksid seda muutust suunama, mitte olema passiivsed kõrvaltvaatajad.

Hiljutisest uuringust IKT kasutamise kohta koolides selgus, et ainult üks neljast üle 9aastasest lapsest õpib digiseadmetega hästi varustatud koolis, kus on kaasaegne tehnika, lairiba internetiühendus (10mbps või rohkem) ja tihe sidusus (veebisait, õpetajate ja õpilaste e-post, kohtvõrk, e-õppe keskkond). Ainult pooled 16aastastest õpivad sellistes kõrgtehnoloogiaga varustatud koolides ja 20 % keskkooliõpilastest ei ole kunagi või peaaegu mitte kunagi kasutanud koolitunnis arvutit.

Algatuse „Avatud haridusruum” mõju suurendamiseks on kavas avaldada järgmisel suvel kõrghariduse ajakohastamise kõrgetasemelise töörühma soovitused. Töörühm, mille kutsus kokku volinik Vassiliou ja mida eesistujana juhib Iirimaa endine president Mary McAleese, koostab praegu hinnangut, kuidas uusi õpetamis- ja õppimisvõimalusi kõrghariduses paremini kasutada.

Selle algatusega on seotud ka sidusrühmade platvorm suur koalitsioon digitaaloskuste ja tööhõive edendamiseks, mille eesmärk on toetada IKT-alaste oskuste omandamist ja täita kuni 900 000 IKT-ga seotud vaba töökohta.

Lisateave

MEMO/13/813 „Avatud haridusruum” Korduvad küsimused

Teatis algatuse kohta „Avatud haridusruum – Uuenduslikud õpetamis- ja õppemeetodid kõigi jaoks uue tehnoloogia ja avatud haridusvõimaluste kaudu”.

Komisjoni talituste töödokument „Euroopa uuenduslikud õpetamis- ja õppemeetodid kõigi jaoks uue tehnoloogia ja avatud haridusvõimaluste kaudu. – Analüüs ja kaardistamine”.

Euroopa Komisjon: Haridus ja koolitus

Digital Agenda and Education

Euroopa Komisjon: Digitaaloskused ja tööhõive

Androulla Vassiliou veebisait

Neelie Kroes website

Twitter @VassiliouEU ja @NeelieKroesEU

Kontaktisikud:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar