Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tiskové zprávy

V Bruselu dne 25. září 2013

Komise zahajuje akční plán týkající se otevření systémů vzdělávání s cílem podpořit inovace a digitální dovednosti na školách a univerzitách

Více než 60 % devítiletých dětí v EU stále navštěvuje školy, které nejsou digitálně vybaveny. Evropská komise dnes představuje iniciativu „otevření systémů vzdělávání“, akční plán, jehož cílem je vyřešit tuto situaci a také jiné problémy související s digitálními technologiemi, které brání školám a univerzitám v poskytování vysoce kvalitního vzdělání a v rozvoji digitálních dovedností, jež se do roku 2020 stanou nezbytným předpokladem pro 90 % pracovních míst. Komise dnes tuto iniciativu zahájila tím, že uvedla do provozu novou internetovou stránku Open Education Europa, která studentům, pedagogickým pracovníkům i vzdělávacím institucím umožní bezplatně sdílet vzdělávací materiály k volnému použití.

V zemích EU digitální učebnice, software pro procvičování, vysílání a podcasty, simulace či výukové hry nikdy nepoužívá 50–80 % studentů. Většina učitelů základních a středních škol se nepovažuje za „zdatné v digitální oblasti“ nebo za schopné účinně vyučovat digitální dovednosti. Další školení věnované využívání informačních a komunikačních technologií by přivítalo 70 % vyučujících. Nejčastěji mají přístup k internetu ve škole žáci v Lotyšsku, Litvě a České republice (přes 90 %), což je dvakrát více než v Řecku a Chorvatsku (45 %).

S problémy v digitální oblasti se potýká i vyšší vzdělávání: vzhledem k tomu, že by se v nadcházejících desetiletích měl počet studentů v EU podstatně zvýšit, je třeba, aby univerzity své tradiční způsoby výuky přizpůsobily a zajistily kombinaci metod učení založených na přímé práci se studenty a metod spočívajících ve využívání internetu, jako jsou otevřené internetové kurzy (MOOC, Massive Open Online Courses), které umožní jednotlivcům přístup k vzdělávání kdekoliv, kdykoliv a s pomocí jakéhokoliv zařízení. Řada univerzit však na tuto změnu není připravena.

Společnou iniciativu „otevření systémů vzdělávání“ vede Androulla Vassiliou, komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež, a Neelie Kroesová, místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za Digitální agendu. Zaměřuje se na tři hlavní oblasti:

  • vytváření příležitostí k inovaci pro organizace, učitele a studující;

  • větší využívání volně přístupných vzdělávacích zdrojů a zajištění toho, aby byly vzdělávací materiály připravené s použitím veřejných prostředků dostupné všem a

  • lepší infrastrukturu IKT a připojení ve školách.

„Podoba vzdělávání se od základních škol po univerzity i nad jejich rámec dramaticky mění: otevřené vzdělávání založené na technologiích bude u všech věkových skupin brzy nutností a nikoliv jen bonusem. Musíme intenzivněji usilovat o to, aby byli mladí lidé vybaveni digitálními dovednostmi, které budou potřebovat pro svou budoucnost. Porozumění tomu, jak používat určitou aplikaci či program nestačí; potřebujeme mladé lidi, kteří budou vytvářet vlastní programy. Otevření systémů vzdělávání vyžaduje, abychom se otevřeli novým metodám učení, díky nimž budou naši lidé lépe zaměstnatelní, tvořivější a budou mít větší schopnost inovovat a podnikat,“ uvedla komisařka Vassiliou.

Místopředsedkyně Kroesová dodala: „Velmi bych si přála, aby byly do roku 2020 všechny třídy vybaveny digitálními technologiemi. Vzdělávání musí být spojeno se skutečným životem; nemůže fungovat v paralelním světě. Mladí lidé chtějí používat digitální technologie ve všech oblastech života. Potřebují digitální dovednosti, aby získali pracovní místa. Na tuto skutečnost musí brát ohled všechny školy a univerzity, a ne jen některé z nich.“

Iniciativy spojené s akčním plánem „otevření systémů vzdělávání“ budou financovány s podporou z nového programu EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport Erasmus+, z nového programu pro výzkum a inovace Horizont 2020, jakož i ze strukturálních fondů EU. Například program Erasmus+ bude zajišťovat finance poskytovatelům vzdělávání, aby se modely jejich fungování přizpůsobovaly technologickým změnám a podpořil se rozvoj učitelů prostřednictvím otevřených internetových kurzů. Všechny vzdělávací materiály podporované programem Erasmus+ budou volně přístupné veřejnosti na základě otevřených licencí.

Souvislosti

Žijeme v propojených společnostech, kde stále více lidí všech věkových skupin ve svém každodenním životě používá digitální technologie. Mnohé děti však s nástupem do školy vstupují do světa, který této realitě neodpovídá.

Svět online mění způsob, jak jsou zajišťovány zdroje pro vzdělávání, jeho realizaci i to, jak je prožíváno. Předpokládá se, že se trh e-learningu v příštích deseti letech patnáctinásobně zvětší a bude představovat 30 % celého trhu vzdělávání. Z přínosů tohoto vývoje by měli těžit všichni Evropané.

Tuto přeměnu by měli pracovníci a autoři politik aktivně utvářet a neponechávat ji prostému vývoji události.

Nedávný průzkum věnovaný používání informačních a komunikačních technologií ve školách zjistil, že pouze jedno ze čtyř devítiletých dětí navštěvuje z digitálního hlediska dobře vybavenou školu, což znamená aktuální aplikace, rychlé širokopásmové připojení (10mbps a více) a vysokou míru propojenosti (internetová stránka, e-mail pro žáky a učitele, místní datová síť a virtuální výukové prostředí). Ve věkové kategorii 16 let navštěvuje z digitálního hlediska dobře vybavenou školu pouhá polovina studentů a 20 % středoškoláků nepoužívá počítač ve škole nikdy nebo téměř nikdy.

Dopad akčního plánu „otevření systémů vzdělávání“ zvýší doporučení, která má v létě příštího roku zveřejnit pracovní skupina na vysoké úrovni pro modernizaci vyššího vzdělávání. Tato skupina, jejíž působení zahájila komisařka Vassiliou a jíž předsedá bývalá irská prezidentka Mary McAleese, v současné době posuzuje, jak může vyšší vzdělávání lépe využívat nových způsobů výuky a učení.

Tato iniciativa je provázána také s Velkou koalicí pro digitální pracovní místa, mnohostrannou platformou pro řešení chybějících kvalifikací v oblasti IKT a zaplnění až 900 000 neobsazených pracovních míst spojených s IKT.

Další informace

MEMO/13/813 Otevření systémů vzdělávání – Často kladené dotazy

Sdělení o akčním programu „Otevření systémů vzdělávání: nové technologie a otevřené vzdělávací zdroje jakožto prostředky inovativní výuky a učení pro všechny“.

Pracovní dokument útvarů Komise „Analýza a mapování nových technologií a otevřených vzdělávacích zdrojů jakožto prostředků inovativní výuky a učení pro všechny“.

Evropská komise: Vzdělávání a odborná příprava

Digital skills and jobs in the European Commission

Digitální dovednosti a pracovní místa v Evropské komisi

Internetové stránky komisařky Androully Vassiliou

Neelie Kroes website

Twitter @VassiliouEU a@NeelieKroesEU

Kontaktní osoby:

Dennis Abbott +32 22959258; Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam +32 22959667


Side Bar