Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 25 септември 2013 г.

Комисията стартира „Отваряне на образованието“ с цел насърчаване на иновациите и цифровите умения в училищата и университетите

Над 60 % от деветгодишните деца в ЕС учат в училища, които все още не разполагат с цифрово оборудване. Днес Европейската комисия обявява „Отваряне на образованието“, план за действие за преодоляването на този и други, имащи отношение към цифровите технологии, проблеми, възпрепятстващи училищата и университетите да предоставят висококачествено образование и цифровите умения, които до 2020 г. вече ще бъдат необходими за 90 % от работните места. За да спомогне за началото на инициативата, днес Комисията открива нов уебсайт Oтворено образование Европа, който ще позволи на учащите се и на образователните професионалисти и институции да ползват заедно образователни ресурси със свободен достъп.

Между 50 % и 80 % от учащите се в държавите от ЕС не използват никога цифрови учебници, софтуер за упражнения, предавания/подкастове (цифрови аудиовизуални формати, разпространявани по интернет), симулации или образователни игри. Повечето учители в началното и средното образование не считат себе си за „цифрово вещи“ или за способни да преподават ефективно „цифрови“ умения, като 70 % от тях биха желали да са по-обучени по отношение на използването на ИКТ. Най-голям шанс за достъп до интернет в училище имат учениците в Латвия, Литва и Чешката република (над 90 %), което е два пъти повече, отколкото в Гърция и Хърватия (около 45 %).

Висшето образование е също така изправено пред „цифровото предизвикателство“. Предвид очакваното значително нарастване на броя на студентите в ЕС през следващото десетилетие университетите трябва да адаптират традиционните методи на преподаване и да предлагат комбинация от присъствени и онлайн учебни часове, като например масови отворени онлайн курсове (МООК), които позволяват получаването на достъп до образование навсякъде, по всяко време и посредством всяко устройство. Много университети обаче не са готови за тази промяна.

„Отваряне на образованието“ е съвместна инициатива, ръководена от Андрула Василиу, комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта, и Нели Крус, заместник-председател на Комисията, отговарящa за Програмата в областта на цифровите технологии. Тя е насочена към три основни области:

  • Създаване на възможности за иновации от страна на организациите, преподавателите и учащите се.

  • Засилено използване на образователни ресурси със свободен достъп (ОРСД), като се гарантира, че учебните материали, изготвени с публично финансиране, са достъпни за всички.

  • Подобряване на материалната база и свързаността на училищата от гледна точка на ИКТ.

Образователната среда се променя радикално, както в училището, така и в университета, а и след това. Отвореното, основано на технологиите образование скоро ще бъде задължително, а не само препоръчително за всички възрасти. Ние трябва да направим повече, за да се гарантира, че младите хора притежават цифровите умения, от които имат нужда за своето бъдеще. Не е достатъчно да се разбира как се използва някое приложение или програма. Нуждаем се от младежи, които могат да създават свои собствени програми. Отваряне на образованието“ е свързано с отварянето на умовете за нови учебни методи, така че хората в Европа да бъдат с повече умения за работа, по-способни за творчество, иновации и предприемачество, заяви комисар Василиу.

Заместник-председателят Крус добави: Моята мечта е цифровизацията на всяка класна стая до 2020 г. Образованието трябва да бъде свързано с реалния живот. То не може да бъде паралелна вселена. Младите хора искат да използват цифровите технологии във всички области на живота. Те се нуждаят от цифрови умения, за да си намерят работа. Всички наши училища и университети, а не само някои от тях, трябва да отразяват тази реалност.

Инициативите, свързани с „Отваряне на образованието“, ще бъдат финансирани с подкрепата на Eразъм+ — новата програма на ЕС за образованието, обучението, младежта и спорта, на Хoризонт 2020 — новата програма за научни изследвания и иновации, както и на структурните фондове на ЕС. Например „Еразъм+“ ще предлага финансиране на доставчиците на образователни услуги, за да се гарантира, че бизнес моделите са адаптирани към технологичните промени, а на преподавателите се оказва подкрепа за тяхното развитие чрез открити онлайн курсове. Всички образователни материали, получили подкрепа по „Еразъм+“, ще бъдат с безплатен достъп за обществеността с отворени лицензи.

История на досието

Днес живеем в свързани общества, където все повече хора от всички възрасти използват цифрови технологии в своето ежедневие. Когато тръгнат на училище обаче, много деца влизат в система, която не отразява тази ежедневна действителност.

Под въздействието на онлайн света се променят образователните ресурси, преподаването и ученето. През следващите 10 години се очаква пазарът на електронното обучение да нарасне петнадесет пъти, като на него се падат 30 % от целия образователен пазар. От тези промени следва да се възползват всички европейци.

Преподавателите и лицата, вземащи политически решения, трябва активно да участват в тази трансформация, а не само да я наблюдават.

В проведено нeотдавна проyчване на използването на ИКТ в училищата е установено, че само една четвърт от деветгодишните учат в „училище с висока степен на цифрово оборудване“, т.е. с най-ново оборудване, бързи широколентови връзки (10 mbps и повече) и високо ниво на „свързаност“ (уебсайт, електронна поща за студенти и учители, локална мрежа, виртуална учебна среда). Само половината от 16-годишните посещават такива „училища с висока степен на цифрово оборудване“, като 20 % от гимназистите никога или почти никога не са използвали компютър по време на училищните уроци.

Въздействието на „Отваряне на образованието“ ще бъде засилено чрез препоръки, които трябва да бъдат публикувани през следващото лято от гpупата на високо равнище за модернизиране на висшето образование. Групата, създадена по инициатива на комисар Василиу и председателствана от бившия президент на Ирландия, Мери Макалийз, понастоящем оценява възможностите пред висшето образование да извлече максимална полза от новите начини на преподаване и учене.

Инициативата се вписва също в дейността на Широкaта коалиция за работни места в сферата на цифровите технологии, платформа, в която са ангажирани множество заинтересовани страни, насочена към преодоляването на липсата на умения в областта на ИКТ, както и попълването на почти 900 000 вакантни работни места в същата област.

За повече информация:

MEMO/13/813 Отваряне на образованието — често задавани въпроси

Съобщение относно „Отваряне на образованието: иновативно обучение и учене за всички чрез нови технологии и образователни ресурси със свободен достъп“

Работен документ на службите на Комисията „Анализ и „картографиране“ на иновативното обучение и учене за всички чрез нови технологии и образователни ресурси със свободен достъп в Европа“

Европейска комисия: Образoвание и обучение

Цифрови умения и работни места в Европейската комисия

Digital Agenda and Education

Уебсайт на Андрула Василиу

Neelie Kroes website

Tуитър @VassiliouEU и @NeelieKroesEU

За контакти:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Туитър: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar