Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 23 september 2013

Europeiska forskningsområdet: närmare en inre marknad, men ännu inte framme

EU-kommissionen lade idag fram en första övergripande analys av läget för den inre marknaden för forskning, eller det europeiska området för forskningsverksamhet (ERA) som den också kallas. Rapporten ger faktaunderlag för att bedöma framstegen när det gäller sådant som öppen och rättvis rekrytering av forskare eller bättre spridning av vetenskaplig kunskap. Analysen visar att vissa framsteg har gjorts, men att även de bäst fungerande forskningsinstituten fortfarande brottas med problem som måste lösas före 2014, som är den tidsfrist som EU-ledarna satt för det europeiska forskningsområdet. Det finns också en stor klyfta mellan de bästa och sämsta resultaten (MEMO/13/807).

Rapporten visar att det fortfarande återstår mycket arbete, säger kommissionär Maire Geoghegan-Quinn, med ansvar för forskning, innovation och vetenskap. Investeringar i forskning och utveckling är naturligtvis avgörande, men för att kunna använda pengarna rätt måste vi ha fullt fungerande forsknings- och innovationssystem. Nu måste alla EU-länder och alla som arbetar med forskning och forskningsfinansiering hjälpa till att ge europeiska forskningsområdet en rejäl skjuts framåt.

Det europeiska forskningsområdet handlar om att göra det lättare för forskare, forskningsinstitut och företag att röra sig, konkurrera och samarbeta över gränserna. Det stärker medlemsstaternas forskningssystem, ökar deras konkurrenskraft och gör det möjligt för dem att samarbeta mer effektivt för att ta itu med stora utmaningar.

Även om rapporten visar på framsteg på alla målområden belyser den en rad områden som fortsätter att vara bekymmersamma:

 1. I många medlemsstater minskar de offentliga investeringarna i forskning och utveckling räknat i procent av de totala offentliga utgifterna.

 2. Fortfarande skiljer sig reglerna för de nationella forskningsprogrammen åt mellan medlemsländerna (bland annat i fråga om rapportering) och detta försvårar gränsöverskridande forskningssamarbete.

 3. Administrativa och politiska hinder hämmar utvecklingen och försvårar införandet av infrastrukturer, såsom mycket kraftfulla lasrar eller extremt stora teleskop, och nationella regler eller höga initialkostnader hindrar forskare från andra medlemsländer att få tillgång till dem.

 4. Det är fortfarande inte självklart att alla forskartjänster tillsätts enligt öppna urvalsprocesser baserat på meriter. Exempelvis är det än så länge bara knappt hälften av alla lediga platser som utannonseras i hela EU, via EURAXESS -portalen. Detta hindrar forskarnas rörlighet och kan innebära det inte alltid är de bäst lämpade som får jobben.

 5. Den bristande jämställdheten mellan könen innebär fortfarande att kvinnliga forskartalanger går förlorade, och detta är det område där ERA:s framsteg varit svagast.

 6. Relativt få forskare i Europa är anställda inom industrin, och de som är det har inte förberetts tillräckligt för arbetsmarknaden.

Bakgrund

EU:s ledare har upprepade gånger betonat vikten av att fullborda det europeiska forskningsområdet, och fastställde tidsfristen till 2014 i Europeiska rådets slutsatser från februari 2011 och mars 2012.

Rapporten presenteras ett år efter meddelandet Ett stärkt partnerskap för det europeiska området för forskningsverksamhet syftande till vetenskaplig excellens och tillväxt, som beskriver vilka åtgärder medlemsländerna bör vidta för att fullborda det europeiska forskningsområdet. Den innehåller det faktaunderlag som behövs för den ingående bedömning av det europeiska forskningsområdet som kommer att genomföras under 2014.

Kommissionens förslag ringar in fem prioriterade områden där det måste göras framsteg:

 1. Öka effektiviteten i nationella forskningssystem.

 2. Förbättra det gränsöverskridande samarbetet och konkurrensen bland annat genom införande och effektiv drift av viktig forskningsinfrastruktur.

 3. Skapa en öppnare arbetsmarknad för forskare.

 4. Arbeta för jämställdhet och integrering av en jämställdhetspolitik i organisationer som genomför och väljer ut forskningsprojekt.

 5. Få till stånd optimal rörlighet och överföring av vetenskaplig kunskap, även med digitala medel.

Informationen i lägesrapporten har hämtats från flera olika källor, bland annat från de nationella reformprogrammen 2013 och en åtgärdslista som tagits fram av gemensamma forskningscentrumets institut för framtidsstudier. Kommissionen har också gjort en granskning av forskningsfinansierande organ och forskningsverksamma organisationer i alla medlemsländer som är knutna till EU:s forskningsprogram. Denna information har kompletterats genom MORE 2-undersökningen och Researchers Report 2013 som publicerats separat på EURAXESS portalen. Åtgärdslistan har i de flesta fall kompletterats av medlemsländerna på kommissionens begäran.

Mer information

Det europeiska området för forskningsverksamhet

EURAXESS-portal

Kontaktpersoner:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martinez Garcia (+32 2 298 73 03)


Side Bar