Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 23. septembrī

EPT progresa ziņojums: pētniecības vienotais tirgus vēl top

Eiropas Komisija šodien nāca klajā ar pirmo vispārējo situācijas analīzi par pētniecības vienoto tirgu jeb Eiropas Pētniecības telpu (EPT). Ziņojumā sniegta faktu bāze, kas ļauj novērtēt progresu tādās mērķjomās kā atklāta un taisnīga pētnieku pieņemšana darbā un zinātnes atziņu labāka aprite. Tajā atzīts, ka ir gūti zināmi panākumi, taču pat izcilākajām pētniecības iestādēm joprojām ir problēmas, kas ir jāatrisina līdz 2014. gadam — ES vadītāju noteiktajam Eiropas Pētniecības telpas izveides termiņam. Atšķirības starp darbības rezultātu ziņā izcilākajām un pieticīgākajām iestādēm un organizācijām ir būtiskas (MEMO/13/807).

Eiropas Komisijas locekle Moire Gēgena-Kvinna, kas atbild par pētniecību, inovāciju un zinātni: “Šajā ziņojumā norādīts, ka darāmā joprojām vēl daudz. Ieguldījumi pētniecībā un izstrādē ir izšķirīgi svarīgi, bet mums ir vajadzīgas pilnībā funkcionējošas pētniecības un inovācijas sistēmas, lai nodrošinātu šo līdzekļu vislabāko izmantojumu. Tagad ir svarīgi, lai visas ES dalībvalstis un visas pētniecības un izstrādes finansēšanā iesaistītās personas nopietni pievērstos EPT izveidei.”

Eiropas Pētniecības telpa pētniekiem, pētniecības iestādēm un uzņēmumiem nozīmē lielāku mobilitāti, lielākas iespējas konkurēt un sadarboties pāri robežām. Tas viss stiprinātu ES dalībvalstu pētniecības sistēmas, uzlabotu to konkurētspēju un ļautu zinātniekiem efektīvāk sadarboties nopietnu problēmu risināšanā.

Kaut arī ziņojumā uzsvērts, ka progress ir panākts visās mērķjomās, tajā norādītas arī vairākas jomas, kas joprojām rada bažas. Dažas no tām ir šādas.

 1. Pētniecībai un izstrādei atvēlēto publisko līdzekļu procentuālā daļa no kopējiem valdību tēriņiem daudzās dalībvalstīs samazinās.

 2. Valstu pētniecības programmas joprojām darbojas saskaņā ar atšķirīgiem noteikumiem, piemēram, atšķirīgiem noteikumiem par ziņošanu. Tas apgrūtina starpvalstu sadarbību pētniecības jomā.

 3. Tādu objektu kā īpaši jaudīgi lāzeri vai īpaši lieli teleskopi izstrādi un ieviešanu kavē finanšu, pārvaldības un politiski šķēršļi, un valstu noteikumu vai augstu iekļūšanas tirgū izmaksu dēļ tie bieži vien nav pieejami citu dalībvalstu zinātniekiem.

 4. Atklāta, caurskatāma un uz nopelniem balstīta darbā pieņemšanas prakse joprojām netiek īstenota attiecībā uz visiem amatiem pētniecības jomā. Piemēram, Eiropas mēroga EURAXESS darbvietu portālā joprojām nav paziņots par vairāk nekā pusi vakanču. Tas kavē zinātnieku mobilitāti un var nozīmēt, ka darbā ne vienmēr pieņem vispiemērotāko personu.

 5. Dzimumu nevienlīdzība nozīmē, ka zinātnieku talanti joprojām netiek likti lietā, un EPT ir joma, kur progress ir bijis visniecīgākais.

 6. Eiropā salīdzinoši maz zinātnieku ir nodarbināti rūpniecībā, un šie zinātnieki nav pietiekami sagatavoti darba tirgum.

Vispārīga informācija

ES vadītāji atkārtoti uzsvēruši, cik svarīgi ir pabeigt Eiropas Pētniecības telpas izveidi, Eiropadomes 2011. gada februāra un 2012. gada marta secinājumos kā termiņu nosakot 2014. gadu.

Ziņojums ir nācis klajā gadu pēc paziņojuma “Stiprāka Eiropas Pētniecības telpas partnerība izcilībai un izaugsmei”. Minētajā paziņojumā ir norādīti pasākumi, kas dalībvalstīm ir jāveic, lai tiktu izveidota Eiropas Pētniecības telpa. Tajā sniegti pamatfakti padziļinātam EPT novērtējumam, kuru veiks 2014. gadā.

Komisijas priekšlikumos attiecībā uz EPT izveidi uzsvērtas piecas galvenās prioritārās jomas, kurās ir jāpanāk progress:

 1. efektīvākas valstu pētniecības sistēmas,

 2. uzlabota pārrobežu sadarbība un konkurence, ieskaitot galveno pētniecības objektu izveidi un to efektīvu darbību,

 3. atvērtāks darba tirgus zinātniekiem,

 4. dzimumu līdztiesība un integrēta pieeja dzimumu līdztiesības nodrošināšanai organizācijās, kas īsteno un atlasa pētniecības projektus, kā arī

 5. optimāla zinātnes atziņu aprite un nodošana, tostarp izmantojot ciparu tehnoloģijas.

Informācija EPT progresa ziņojumam savākta no vairākiem avotiem, proti, ziņojumā izmantoti dati no valstu 2013. gada reformu programmām un pasākumu saraksts, kuru sagatavoja Kopīgā pētniecības centra Perspektīvo tehnoloģiju institūts. Komisija visās dalībvalstīs un valstīs, kas iesaistījušās ES pētniecības programmā, īstenoja arī pētniecības finansējuma un pētniecības organizāciju apsekojumu, un šo informāciju papildināja pētījums “MORE 2” un 2013. gada ziņojums par zinātniekiem; šie pētījumi atsevišķi publicēti Euraxess portālā. Vairumā gadījumu valstu iestādes pēc Komisijas pieprasījuma papildināja pasākumu sarakstu.

Plašāka informācija

Eiropas Pētniecības telpa

EURAXESS portāls

Kontaktinformācija:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) “Twitter”: @ECSpokesScience

Inma Martinez Garcia (+32 2 298 73 03)


Side Bar