Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. rugsėjo 23 d.

EMTE pažangos ataskaita: prie mokslinių tyrimų bendrosios rinkos artėjama, tačiau jos dar neturime

Šiandien Europos Komisija pateikė pirmą išsamią mokslinių tyrimų bendrosios rinkos, arba Europos mokslinių tyrimų erdvės (EMTE), būklės analizę. Ataskaitoje pateikiama faktinių duomenų, pagal kuriuos galima įvertinti tam tikrose tikslinėse srityse, kaip antai atviras ir sąžiningas mokslo darbuotojų įdarbinimas arba geresnė mokslinių žinių sklaida, padarytą pažangą. Matyti, kad tam tikra pažanga jau padaryta, tačiau net ir pažangiausios mokslinių tyrimų institucijos dar turi pasitempti, kad EMTE taptų tikrove jau 2014 m., kaip yra numatę ES vadovai. Be to, šioje srityje padaryta pažanga yra labai nevienoda (MEMO/13/807).

Už mokslinius tyrimus, inovacijas ir mokslą atsakinga Europos Komisijos narė Máire Geoghegan-Quinn sakė: „Iš ataskaitos matyti, kad dar liko daug nenuveiktų darbų. Labai svarbios investicijos į mokslinius tyrimus ir taikomąją veiklą bus geriausiai panaudojamos tik jei mokslinių tyrimų ir inovacijų sistemos bus veiksmingos. Dabar labai reikia visų valstybių narių ir visų su moksliniais tyrimais bei jų finansavimu susijusių subjektų pastangų kuriant EMTE.“

Europos mokslinių tyrimų erdvė mokslo darbuotojams, mokslinių tyrimų institucijoms ir verslo įmonėms sudarys geresnes tarpvalstybinio judumo, konkurencijos ir bendradarbiavimo sąlygas. Dėl to sutvirtės ES valstybių narių mokslinių tyrimų sistemos, o jos pačios taps konkurencingesnės ir drauge bus galima veiksmingiau spręsti didžiuosius uždavinius.

Nors ataskaitoje pabrėžiama, kad pažanga padaryta visose tikslinėse srityse, tačiau dar yra klausimų, kurių niekaip nepavyksta išspręsti, pavyzdžiui:

 1. daugelyje valstybių narių į MTTP investuojama valstybės lėšų dalis mažėja;

 2. nacionalinės mokslinių tyrimų programos vis dar vykdomos pagal skirtingas taisykles, pvz., ataskaitų teikimo, todėl valstybėms narėms sudėtinga bendradarbiauti mokslinių tyrimų srityje;

 3. plėtojant ir diegiant infrastruktūrą, tokią kaip labai intensyvūs lazeriai ar didžiuliai teleskopai, patiriama finansinių, valdymo ir politinių kliūčių, be to, dažnai dėl nacionalinių taisyklių ar didelių dalyvavimo mokesčių tokiuose projektuose negali dalyvauti kitų valstybių narių mokslininkai;

 4. dar ne į visus mokslinius postus įdarbinama laikantis atviros, skaidrios ir nuopelnais grindžiamos įdarbinimo procedūros; pavyzdžiui, įdarbinimo portale EURAXESS Europos mastu skelbiama tik mažiau kaip pusė visų laisvų darbo vietų; taip stabdomas mokslo darbuotojų judumas, todėl ne visuomet įdarbinami patys tinkamiausi asmenys;

 5. dėl lyčių nelygybės tam tikra dalis moterų mokslininkių gebėjimų nueina perniek – šioje srityje EMTE pažanga yra mažiausia;

 6. palyginti mažai Europos mokslo darbuotojų dirba pramonėje – jie nėra pakankamai gerai prisitaikę prie darbo rinkos poreikių.

Pagrindiniai faktai

ES vadovai ne kartą yra pabrėžę, kaip svarbu baigti kurti Europos mokslinių tyrimų erdvę ir Europos Vadovų Tarybos 2011 m. vasario mėn. bei 2012 m. kovo mėn. susitikimų išvadose nustatė galutinį terminą – 2014 metus.

Ataskaita skelbiama praėjus vieniems metams nuo Komisijos komunikato „Glaudesnė Europos mokslinių tyrimų erdvės partnerystė siekiant pažangos ir augimo, kuriame išdėstyta, ką valstybės narės turi padaryti, kad būtų sukurta EMTE, paskelbimo. Joje nustatyta, kokiais faktais remiantis bus vertinama EMTE būklė 2014 m.

Komisijos pasiūlymuose dėl EMTE nurodomos penkios pagrindinės prioritetinės sritys, kuriose reikia daryti pažangą:

 1. nacionalinių mokslinių tyrimų sistemų veiksmingumo didinimas;

 2. tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimas ir konkurencijos didinimas, įsteigiant pagrindines mokslinių tyrimų infrastruktūras ir užtikrinant veiksmingą jų veiklą;

 3. atviresnės darbo rinkos mokslo darbuotojams sukūrimas;

 4. lyčių lygybės ir lyčių aspekto integravimo organizacijose, vykdančiose ir atrenkančiose mokslinių tyrimų projektus, skatinimas;

 5. optimalus mokslinių žinių judėjimas ir perdavimas, taip pat ir skaitmeninėmis priemonėmis.

Informacija EMTE pažangos ataskaitai rinkta iš įvairių šaltinių, visų pirma iš 2013 m. nacionalinių reformų programų ir įvairių priemonių, kurių sąrašą pateikė Jungtinio tyrimų centro Naujųjų technologijų tyrimų institutas. Be to, Komisija atliko mokslinius tyrimus finansuojančių ir juos vykdančių organizacijų visose valstybėse narėse ir su ES mokslinių tyrimų programa susijusiose šalyse apklausą, kurios rezultatus papildė tyrimo MORE 2 bei 2013 m. mokslo darbuotojų ataskaitos, atskirai skelbiamos portale EURAXESS, duomenimis. Daugeliu atvejų priemonių sąrašą Komisijos prašymu papildė nacionalinės valdžios institucijos.

Daugiau informacijos

Europos mokslinių tyrimų erdvė

Portalas EURAXESS


Side Bar