Navigation path

Left navigation

Additional tools

An Coimisiún Eorpach

Preaseisiúint

An Bhruiséil, an 23 Meán Fómhair 2013

Tuarascáil faoi dhul chun cinn an Limistéir Eorpaigh Taighde: ‘margadh aonair’ sa taighde faoi fhad láimhe dúinn, ach níl sé ar láimh againn go fóill

Inniu, thíolaic an Coimisiún Eorpach an chéad anailís chuimsitheach ar staid an ‘mhargaidh aonair’ sa taighde, is é sin an Limistéar Eorpach Taighde (LET). Cuireann an tuarascáil bonn fíriciúil ar fáil chun measúnú a dhéanamh ar an dul chun cinn atá déanta i spriocréimsí amhail córas cóir agus oscailte a chur ar fáil d’earcú taighdeoirí nó eolas i réimse na heolaíochta a chur i gcúrsaíocht ar mhodh níos fearr. Is léir ón tuarascáil go ndearnadh roinnt dul chun cinn, ach fós féin go bhfuil a lán saincheisteanna nach ndeachthas i ngleic leo fós, agus nach ndeachaigh fiú na hinstitiúidí taighde is fearr feidhmíocht i ngleic leo fós, saincheisteanna nach mór aghaidh a thabhairt orthu roimh 2014, is é sin an spriocdháta a leag ceannairí an AE síos don LET. Deirtear sa tuarascáil go bhfuil bearna shuntasach fós idir na hinstitiúidí is fearr feidhmíocht agus iad siúd is measa feidhmíocht (MEMO/13/807).

Is é a dúirt an Coimisinéir Eorpach um Thaighde, Nuálaíocht agus Eolaíocht, Máire Geoghegan-Quinn: “Taispeántar sa tuarascáil seo go bhfuil a lán oibre le déanamh fós. Tá an infheistíocht sa taighde agus sa nuálaíocht ríthábhachtach ach, mar sin féin, ní mór do na córais taighde agus nuálaíochta bheith ag lánfheidhmiú más áil linn an úsáid is fearr a bhaint as an airgead sin. Is é a theastaíonn, sárdhícheall ó Bhallstáit uile an AE agus uathu siúd uile atá bainteach le taighde agus le maoiniú taighde, ionas go gcuirfear i gcrích an LET.”

Is é cuspóir an Limistéir Eorpaigh Taighde a chur ar chumas taighdeoirí, institiúidí taighde agus gnólachtaí dul i gceann gluaiseachta, iomaíochta agus comhoibrithe trasteorann ar dhóigh níos fearr. Neartódh sé sin córais taighde Bhallstáit an AE, mhéadódh sé ar a gcumas iomaíochta agus ligfeadh sé dóibh oibriú le chéile ar mhodh níos éifeachtaí chun dul i ngleic leis na dúshláin.

Cé go luaitear go sonrach sa tuarascáil go bhfuil dul chun cinn déanta sna spriocréimsí uile, leagtar béim ann ar roinnt réimsí atá ina gcúis bhuartha fós, amhail iad seo a leanas:

 1. i gcás a lán de na Ballstáit, is ag dul i laghad atá an infheistíocht phoiblí sa taighde agus san fhorbairt mar sciar de chaiteachas iomlán na rialtas;

 2. tá cláir náisiúnta taighde ag feidhmiú faoi réir rialacha difriúla, maidir le tuairisciú, mar shampla, rud a dhéanann an comhoibriú taighde idir Bhallstáit níos deacra;

 3. forbairt agus cur chun feidhme bonneagar, amhail léasair shárdhiana nó teileascóip shármhóra, cuirtear bac air sin de dheasca bacainní airgeadais, bainistíochta agus polaitiúla agus is minic, de dheasca rialacha náisiúnta nó ardchostais iontrála, a chuirtear cosc ar thaighdeoirí ó Bhallstáit eile rochtain a fháil ar na bonneagair sin;

 4. i réimse na hearcaíochta, ar feadh a mbaineann le poist taighde go ginearálta, go fóill féin ní chuirtear chun feidhme cleachtais oscailte, thrédhearcacha, bunaithe ar ord fiúntais; mar shampla de sin, i gcás bhreis is leath na bhfolúntas, ní dhéantar iad a fhógairt ar an leibhéal Eorpach trí thairseach earcaíochta EURAXESS; coisceann sé sin soghluaiseacht na dtaighdeoirí agus ciallaíonn sé nach gcinntítear i gcónaí gurb é an duine is fearr a cheaptar san fholúntas;

 5. de dheasca na héagothroime idir na hinscní níltear ag gnóthú ó thallann na dtaighdeoirí mná, agus is sa réimse seo den LET is lú a rinneadh dul chun cinn;

 6. tríd is tríd, is beag é líon na dtaighdeoirí atá fostaithe sna hearnálacha tionsclaíocha, agus níl na taighdeoirí sin ullmhaithe sách maith le haghaidh an mhargaidh saothair.

Cúlra

Tá béim curtha arís is arís eile ag ceannairí de chuid an AE ar a thábhachtaí atá sé an Limistéar Eorpach Taighde a thabhairt i gcrích, agus sna Conclúidí ó Chomhairle Eorpach mhí Feabhra 2011 agus mhí an Mhárta 2012, leagadh síos an bhliain 2014 mar spriocdháta.

Bliain go díreach agus am foilsithe na tuarascála seo, glacadh an Teachtaireacht A Reinforced European Research Area Partnership for Excellence and Growth (‘Comhpháirtíocht Neartaithe um an Limistéar Eorpach Taighde ar mhaithe le Sárfheabhas agus Fás’) lenar aithníodh na bearta nár mhór do na Ballstáit a dhéanamh chun an LET a chur i gcrích. Tá sé i gceist measúnú domhain a dhéanamh ar an LET in 2014 agus is ar bhonn na Teachtaireachta sin a dhéanfar an measúnú sin.

I moltaí an Choimisiúin maidir le cur i gcrích an LET, dírítear ar chúig phríomhthosaíocht a dteastaíonn dul chun cinn a dhéanamh leo:

 1. breis éifeachtachta sna córais náisiúnta taighde;

 2. feabhsú ar an gcomhoibriú agus ar an iomaíocht thrasnáisiúnta lena n‑áirítear bonneagair ríthábhachtacha taighde a bhunú agus a oibriú go héifeachtach;

 3. an margadh saothair do thaighdeoirí a dhéanamh níos oscailte;

 4. an chothroime idir na hinscní, agus an príomhshruthú inscne a bhaint amach in eagraíochtaí a dhéanann taighde nó a bhíonn i mbun roghnaithe ar thionscadail taighde; agus,

 5. eolas i réimse na heolaíochta a chur i gcúrsaíocht agus a aistriú ar an modh is fearr, lena n‑áirítear é sin a dhéanamh trí mheáin dhigiteacha.

An fhaisnéis sa Tuarascáil ar dhul chun cinn an LET, cruinníodh í ó fhoinsí éagsúla, agus go háirithe ó ábhar atá i gCláir Náisiúnta um Athchóiriú na bliana 2013, agus ó liosta na mbeart a shainaithin an Institiúid um Staidéar ar Ionchais Teicneolaíochta san Airmheán Comhpháirteach Taighde. Chomh maith leis sin, rinne an Coimisiún suirbhé ar an maoiniú taighde agus ar na heagraíochtaí déanta taighde sna Ballstáit uile agus sna tíortha uile atá i gcomhlachas Chlár Taighde an AE, agus rinneadh comhlánú ar an bhfaisnéis sin leis an staidéar MORE 2 agus le Researchers Report 2013 (‘Tuarascáil na dTaighdeoirí, 2012’) a foilsíodh astu féin ar an tairseach EURAXESS. Ba iad na húdaráis náisiúnta, ar iarratas an Choimisiúin, a d’iomlánaigh liosta na mbeart i bhformhór na gcásanna.

Tuilleadh eolais:

An Limistéar Eorpach Taighde

http://ec.europa.eu/euraxess/EURAXESS portal

Teagmhálacha:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martinez Garcia (+32 2 298 73 03)


Side Bar