Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 23.9.2013

ERA:n tilannekatsaus: Tutkimuksen sisämarkkinat eivät vielä toteutuneet mutta entistä lähempänä

Euroopan komissio esitti tänään ensimmäisen perusteellisen tilannekatsauksen tutkimuksen ”sisämarkkinoista” eli eurooppalaisesta tutkimusalueesta (ERA). Katsaus tarjoaa asiaperusteet edistymisen arvioimiseksi sen kohteena olevilla aloilla, joita ovat muun muassa tutkijoiden avoin ja tasavertainen rekrytointi ja tieteellisen tiedon parempi liikkuvuus. Siitä käy ilmi, että edistystä on tapahtunut. Parhaitenkin suoriutuneilla tutkimuslaitoksilla on silti vielä eräitä kysymyksiä ratkaistavanaan ennen ERA:n toteutumista, jolle EU:n johtajat ovat asettaneet määräajaksi vuoden 2014. Myös ero parhaiten ja heikoimmin edistyneiden välillä on mittava (MEMO/13/807).

Katsaus osoittaa, että tehtävää on vielä paljon. Investoinnit tutkimukseen ja kehittämiseen ovat välttämättömiä, mutta sen lisäksi tarvitaan toimivia tutkimus- ja innovointijärjestelmiä, jotta raha tulee tehokkaimmin käytettyä. Eurooppalaisen tutkimusalueen edistäminen tarvitsee nyt kaikkien jäsenvaltioiden sekä kaikkien tutkimukseen ja sen rahoittamiseen osallistuvien tahojen tukea”, sanoi tutkimuksesta, innovoinnista ja tieteestä vastaava komissaari Máire Geoghegan-Quinn.

Eurooppalaisen tutkimusalueen pyrkimyksenä on helpottaa liikkuvuutta, kilpailua ja yhteistyötä rajojen yli tutkijoiden, tutkimuslaitosten ja yritysten välillä. Se lujittaisi EU:n jäsenvaltioiden tutkimusjärjestelmiä, lisäisi niiden kilpailukykyä ja mahdollistaisi niiden paremman yhteentoimivuuden suurten haasteiden edessä.

Katsauksessa korostetaan, että edistystä on tapahtunut kaikilla kohdealoilla, mutta eräillä aloilla esiintyy myös tiettyjä huolenaiheita, joista mainittakoon seuraavat:

 1. julkisten T&K-investointien prosenttiosuus kaikista julkisista menoista pienenee monissa jäsenvaltioissa;

 2. kansallisilla ohjelmilla on edelleen toisistaan eroavia sääntöjä, esimerkiksi raportoinnissa, mikä vaikeuttaa kansalliset rajat ylittävää tiedeyhteistyötä;

 3. infrastruktuurin, kuten hyvin voimakkaiden laserien tai erittäin suurten teleskooppien, kehittämistä ja käyttöönottoa haittaavat rahoitukselliset, hallinnolliset ja poliittiset esteet, ja usein kansalliset säännöt tai markkinoille pääsyn korkeat kustannukset pitävät ne muiden jäsenvaltioiden saavuttamattomissa;

 4. kaikkiin tutkijanpaikkoihin ei vieläkään sovelleta yleisesti avoimia, läpinäkyviä ja ansioihin perustuvia rekrytointimenettelyjä; esimerkiksi yli puolet avoimista paikoista on edelleen sellaisia, joista ei löydy Euroopan laajuista ilmoitusta EURAXESS-työpaikkaportaalissa; tällainen haittaa tutkijoiden liikkuvuutta ja voi merkitä sitä, että toimeen ei aina tule valituksi paras henkilö:

 5. sukupuolten välinen epätasa-arvo johtaa naispuolisten tutkijoiden lahjakkuuden hukkaamiseen ja onkin ala, jolla ERA on heikoimmin edistynyt;

 6. suhteellisen harvat tutkijat Euroopassa ovat teollisuuden palveluksessa, eivätkä nämäkään ole riittävän valmistautuneita työmarkkinoille.

Taustaa

EU:n johtajat ovat toistuvasti korostaneet eurooppalaisen tutkimusalueen merkitystä. He asettivat helmikuussa 2011 ja maaliskuussa 2012 pidetyssä Eurooppa-neuvostossa annetuissa päätelmissä tavoitteeksi vuoden 2014.

Tilannekatsaus on laadittu vuosi sen jälkeen, kun tiedonannossa "Huippuosaamista ja kasvua edistävä eurooppalaisen tutkimusalueen tiiviimpi kumppanuus" määriteltiin toimia, joihin jäsenvaltioiden olisi ryhdyttävä ERA:n toteuttamiseksi. Katsaus tarjoaa asiaperustan ERA:n perusteelliselle arvioinnille, joka on tarkoitus tehdä vuonna 2014.

Komission ERA-ehdotuksissa mainitaan seuraavat viisi keskeistä tavoitetta, joiden suhteen on tarpeen edistyä:

 1. kansallisten tutkimusjärjestelmien tehokkuutta on lisättävä;

 2. maiden välistä yhteistyötä ja kilpailua on parannettava; tähän kuuluu myös keskeisten tutkimusinfrastruktuurien perustaminen ja sujuva toiminta;

 3. tutkijoiden työmarkkinoiden avoimuutta on parannettava;

 4. sukupuolten tasa-arvo ja sen valtavirtaistaminen on otettava huomioon tutkimushankkeita toteuttavissa ja valitsevissa organisaatioissa, ja

 5. tieteellisen tietämyksen optimaalinen liikkuvuus on turvattava, myös hyödyntämällä digitaalisia välineitä.

ERA:n tilannekatsauksen sisältämät tiedot kerättiin useista lähteistä, joista voidaan erityisesti mainita vuoden 2013 kansalliset uudistusohjelmat ja Yhteisen tutkimuskeskuksen alaisen Tekniikan tulevaisuudentutkimuksen laitoksen laatima toimenpideluettelo. Lisäksi komissio on tehnyt kyselytutkimuksen tutkimusta ja sen rahoitusta harjoittavista organisaatioista kaikissa jäsenvaltioissa ja EU:n tutkimusohjelmaan assosioituneissa maissa. Näitä tietoja täydennettiin sekä EURAXESS-portaalissa erikseen julkaistuilla MORE 2 –tutkimuksella että raportilla Researchers Report 2013. Useimmissa tapauksissa jäsenvaltioiden viranomaiset täydensivät toimenpideluetteloa komission pyynnöstä.

Lisätietoja:

Eurooppalainen tutkimusalue

http://ec.europa.eu/euraxess/EURAXESS-portaali

Yhteyshenkilöt:

Michael Jennings (+32 2) 296 33 88 Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martinez Garcia (+32 2) 298 73 03


Side Bar