Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 23 Σεπτεμβρίου 2013

Έκθεση προόδου για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας: η «ενιαία αγορά έρευνας» προχωρά, αλλά δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα μια πρώτη σφαιρική ανάλυση της κατάστασης της «ενιαίας αγοράς» έρευνας, ή του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ). Η έκθεση παρέχει στοιχεία για την εκτίμηση της προόδου σε στοχευμένους τομείς, όπως η διαφανής και δίκαιη διαδικασία πρόσληψης ερευνητών και η καλύτερη διάδοση των επιστημονικών γνώσεων. Δείχνει ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, αλλά ότι ακόμη και τα ερευνητικά ιδρύματα με τις καλύτερες επιδόσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα που θα πρέπει να επιλυθούν πριν από το 2014 που έχουν θέσει ως προθεσμία για τον ΕΧΕ οι ηγέτες της ΕΕ. Επίσης, υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των χωρών με τις καλύτερες και τις χειρότερες επιδόσεις (MEMO/13/807).

Η επίτροπος Έρευνας, Καινοτομίας και Επιστήμης Μόιρα Γκέγκεν-Κουίν δήλωσε: «Η έκθεση αυτή δείχνει ότι χρειάζεται να γίνουν ακόμη πολλά. Οι επενδύσεις στην Ε&Α είναι ζωτικής σημασίας, αλλά για την καλύτερη αξιοποίησή τους είναι αναγκαίο να υπάρχουν πλήρως λειτουργικά συστήματα έρευνας και καινοτομίας. Καλούνται τώρα όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και όλοι όσοι συμμετέχουν στην έρευνα και τη χρηματοδότησή της να συμβάλουν ουσιαστικά στη δημιουργία του ΕΧΕ».

Στόχος του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας είναι να δοθεί η δυνατότητα στους ερευνητές, στα ερευνητικά ιδρύματα και στις επιχειρήσεις να διακινούνται ευκολότερα, να συνεργάζονται καλύτερα και να ανταγωνίζονται σε διασυνοριακό επίπεδο. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθούν τα ερευνητικά συστήματα των κρατών μελών της ΕΕ, θα γίνουν πιο ανταγωνιστικά και θα έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται αποτελεσματικότερα για την αντιμετώπιση σημαντικών προκλήσεων.

Παρότι η έκθεση τονίζει ότι έχει επιτευχθεί πρόοδος σε όλους τους στοχευμένους τομείς, επισημαίνεται ότι ορισμένοι τομείς εξακολουθούν να παρουσιάζουν προβλήματα:

 1. οι δημόσιες επενδύσεις στην Ε&Α, ως ποσοστό των συνολικών κρατικών δαπανών, ακολουθούν πτωτική πορεία σε πολλά κράτη μέλη

 2. τα εθνικά ερευνητικά προγράμματα υλοποιούνται ακόμη βάσει διαφορετικών κανόνων, π.χ. όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων, γεγονός που δυσχεραίνει τη διακρατική ερευνητική συνεργασία

 3. η ανάπτυξη και υλοποίηση υποδομών, όπως τα λέιζερ πολύ υψηλής έντασης ή τα εξαιρετικά μεγάλα τηλεσκόπια, παρεμποδίζονται εξαιτίας οικονομικών, διαχειριστικών και πολιτικών εμποδίων, ενώ συχνά ερευνητές από άλλα κράτη μέλη δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις υποδομές εξαιτίας εθνικών κανόνων ή υψηλού κόστους πρόσβασης

 4. δεν εφαρμόζονται ακόμη για όλες τις ερευνητικές θέσεις ανοικτές, διαφανείς και αξιοκρατικές πρακτικές προσλήψεων Για παράδειγμα, οι προκηρύξεις για περισσότερες από τις μισές κενές θέσεις εργασίας δεν έχουν ακόμη δημοσιευτεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω της δικτυακής πύλης EURAXESS Jobs. Η κατάσταση αυτή παρεμποδίζει την κινητικότητα των ερευνητών καθώς και την κάλυψη των θέσεων από τα καταλληλότερα άτομα

 5. ανισότητα των φύλων: ένας τομέας του ΕΧΕ με τις χαμηλότερες επιδόσεις, καθώς τα γυναικεία ερευνητικά ταλέντα παραμένουν ακόμη αναξιοποίητα·

 6. οι ερευνητές στην Ευρώπη που απασχολούνται στη βιομηχανία είναι σχετικά λίγοι και δεν είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για την αγορά εργασίας.

Ιστορικό

Οι ηγέτες της ΕΕ έχουν επανειλημμένα τονίσει τη σημασία της ολοκλήρωσης του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και έχουν θέσει ως προθεσμία το 2014, όπως προβλέπεται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Φεβρουαρίου 2011 και του Μαρτίου 2012.

Η έκθεση αυτή παρουσιάζεται ένα έτος μετά την έκδοση της ανακοίνωσης «Μια ενισχυμένη σύμπραξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας για αριστεία και ανάπτυξη», στην οποία καθορίζονται οι δράσεις που πρέπει να αναλάβουν τα κράτη μέλη για την επίτευξη του ΕΧΕ. Η έκθεση αυτή παρέχει τα στοιχεία για μια σε βάθος αξιολόγηση του ΕΧΕ, η οποία θα διεξαχθεί το 2014.

Οι προτάσεις της Επιτροπής για την υλοποίηση του ΕΧΕ επικεντρώνεται σε πέντε βασικές προτεραιότητες:

 1. αυξημένη αποτελεσματικότητα των εθνικών ερευνητικών συστημάτων

 2. βελτίωση της διακρατικής συνεργασίας και ανταγωνιστικότητας, μεταξύ άλλων με την ανάπτυξη και αποτελεσματική λειτουργία βασικών ερευνητικών υποδομών

 3. μια πιο ανοικτή αγορά εργασίας για τους ερευνητές

 4. ισότητα των φύλων και ενσωμάτωση αυτής της διάστασης σε οργανισμούς που υλοποιούν και επιλέγουν ερευνητικά σχέδια·και

 5. άριστη διακίνηση και διάδοση επιστημονικών γνώσεων, μεταξύ άλλων και μέσω ψηφιακών μέσων.

Τα στοιχεία της έκθεσης προόδου για τον ΕΧΕ συγκεντρώθηκαν από διάφορες πηγές, κυρίως από τα Εθνικά Μεταρρυθμιστικά Προγράμματα 2013 και από έναν κατάλογο μέτρων που πρότεινε το Ινστιτούτο Μελετών Τεχνολογιών του Μέλλοντος του Κοινού Κέντρου Ερευνών. Η Επιτροπή συγκέντρωσε επίσης στοιχεία για τους οργανισμούς εκτέλεσης ή χρηματοδότησης ερευνών σε όλα τα κράτη μέλη και στις χώρες που συμμετέχουν στο ερευνητικό πρόγραμμα της ΕΕ. Τα στοιχεία αυτά συμπληρώθηκαν με τη μελέτη MORE 2 και την Έκθεση Ερευνητών 2013 που δημοσιεύτηκαν χωριστά στην πύλη EURAXESS. Ο κατάλογος των μέτρων συμπληρώθηκε στις περισσότερες περιπτώσεις από τις εθνικές αρχές κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής.

Περισσότερα

Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας

http://ec.europa.eu/euraxessEURAXESS portal

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martinez Garcia (+32 2 298 73 03)


Side Bar