Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 23. září 2013

Zpráva o pokroku EVP: „Jednotný trh“ v oblasti výzkumu dosud není realitou

Evropská komise dnes představila první komplexní analýzu stavu „jednotného trhu“ v oblasti výzkumu, tzv. Evropského výzkumného prostoru (EVP). Zpráva poskytuje faktický základ pro posouzení pokroku v cílových oblastech, jako jsou otevřený a spravedlivý nábor výzkumných pracovníků nebo lepší výměna vědeckých poznatků. Ukazuje se, že sice bylo dosaženo určitého pokroku, ale že i ty nejlepší výzkumné instituce mají stále problémy, které musí vyřešit před termínem, jejž na dokončení EVP stanovili vedoucí představitelé zemí EU na rok 2014. Existují rovněž značné rozdíly mezi nejlepšími a nejhoršími institucemi (MEMO/13/807).

Evropská komisařka pro výzkum, inovace a vědu Máire Geoghegan-Quinnová k tomu uvedla: „Tato zpráva ukazuje, že nás ještě čeká hodně práce. Investice do výzkumu a vývoje jsou důležité. K co nejlepšímu využití těchto prostředků však potřebujeme plně funkční výzkumné a inovační systémy. Všechny členské státy EU a všechny subjekty zapojené do výzkumu i jeho financování musí nyní učinit významný krok k dokončení EVP.“

Cílem Evropského výzkumného prostoru je umožnit výzkumným pracovníkům, výzkumným institucím a podnikům snadnější pohyb, konkurenci a spolupráci v mezinárodním měřítku. To by posílilo výzkum v členských státech EU, zvýšilo jejich konkurenceschopnost a umožnilo jim efektivněji spolupracovat na řešení hlavních problémů.

I když zpráva zdůrazňuje, že pokroku bylo dosaženo ve všech cílových oblastech, klade rovněž důraz na řadu oblastí, které stále zaostávají. Patří sem:

 1. V mnoha členských státech veřejné investice do výzkumu a vývoje jako procento celkových vládních výdajů klesají.

 2. Vnitrostátní výzkumné programy se stále řídí odlišnými pravidly, např. co se týče podávání zpráv, což mezinárodní spolupráci ztěžuje.

 3. Rozvoj a zavádění infrastruktur, jako jsou např. velmi intenzivní lasery či obří teleskopy, omezují finanční, správní a politické překážky. Vnitrostátní předpisy či vysoké vstupní náklady zase často brání výzkumným pracovníkům z jiných členských států v přístupu k nim.

 4. Otevřený, transparentní a objektivní nábor zaměstnanců ještě stále není standardem pro všechna pracovní místa v oblasti výzkumu. Například více než polovina volných pracovních míst není dosud zveřejňována na celoevropské úrovni prostřednictvím portálu pracovních příležitostí EURAXESS. To brání mobilitě výzkumných pracovníků a může to znamenat, že na pracovní místo není vždy vybrána ta nejlepší osoba.

 5. Nerovnost při výběru žen a mužů znamená, že se stále plýtvá talentem výzkumných pracovnic. V této oblasti EVP bylo dosaženo nejmenšího pokroku.

 6. Poměrně málo výzkumných pracovníků v EU je zaměstnáno v průmyslu. Tito pracovníci tak nejsou dostatečně připraveni pro vstup na trh práce.

Souvislosti

Vedoucí představitelé EU opakovaně zdůrazňují význam dobudování Evropského výzkumného prostoru, přičemž v závěrech Evropské rady z února 2011 a března 2012 stanovili lhůtu do roku 2014.

Zpráva byla zveřejněna rok po přijetí sdělení pod názvem „Posílené partnerství Evropského výzkumného prostoru pro excelenci a růst, ve kterém bylo stanoveno, jaké kroky musí k dokončení EVP členské státy EU podniknout. Zpráva poskytuje faktický základ pro podrobné posouzení EVP, které bude provedeno v roce 2014.

Návrhy Evropské komise na vytvoření EVP se zaměřují na pět hlavních priorit, v nichž musí být dosaženo pokroku:

 1. zvýšení efektivnosti výzkumných systémů na národní úrovni,

 2. zlepšení mezinárodní spolupráce a konkurence, včetně zřízení a efektivního fungování klíčových výzkumných infrastruktur,

 3. otevřenější trh práce pro výzkumné pracovníky,

 4. rovnost žen a mužů a jejich začleňování z hlediska této rovnosti v organizacích, které realizují a vybírají výzkumné projekty a

 5. optimální pohyb a předávání vědeckých poznatků, mimo jiné i digitálně.

Informace použité ve zprávě o pokroku EVP byly získány z různých zdrojů, zejména z národních programů reforem pro rok 2013 a ze seznamu opatření, který sestavil Institut pro perspektivní technologické studie Společného výzkumného střediska. Komise rovněž provedla průzkum organizací zabývajících se financováním výzkumu i samotných výzkumných organizací ve všech členských státech a v zemích přidružených k programu EU pro výzkum. Tyto informace byly doplněny o studii MORE 2 a o zprávu výzkumných pracovníků za rok 2013, které byly zveřejněny na portálu EURAXESS. Seznam opatření sestavily ve většině případů vnitrostátní orgány na žádost Evropské komise.

Další podrobnosti viz

Evropský výzkumný prostor

http://ec.europa.eu/euraxessPortál EURAXESS

Kontaktní osoby:

Michael Jennings (+32 22963388) Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martinez Garcia (+32 22987303)


Side Bar