Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES IT FI PL

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 20 september 2013

EU:s nya skogsstrategi - en ny och bredare syn på skogen

Idag publicerade kommissionen en ny skogsstrategi som ska leva upp till de nya utmaningar som skogarna och skogsbruket står inför idag. Sammantaget är 40 % av EU:s yta täckt av skog och skogen är en viktig resurs som förbättrar livskvaliteten och skapar arbetstillfällen, särskilt i landsbygdsområden. Den skyddar också ekosystemen och skapar ekologiska vinster för oss alla.

– Skogarna är viktiga ekosystem och om de förvaltas på rätt sätt blir de också en källa till välstånd och sysselsättning i landsbygdsområden, säger kommissionär Dacian Cioloș med ansvar för jordbruk och landsbygdsutveckling. En hållbar skogsförvaltning som kan garantera att skogarna skyddas är avgörande för landsbygdens utveckling, och det är också en av den nya skogsstrategins grundprinciper.

Därför har man tagit fram en ny strategi som så att säga "kommer ut ur skogen", och även inriktar sig på andra delar av värdekedjan (t.ex. hur skogens resurser används för att generera varor och tjänster) som kraftigt påverkar förvaltningen av skogen. Skogarna är inte bara är viktiga för landsbygdsutvecklingen, utan också för miljön och den biologiska mångfalden, för den skogsbaserade industrin, för bioenergin, och i kampen mot klimatförändringarna. Därför krävs ett helhetsperspektiv, och i strategin betonas att det är viktigt att tänka på att även politik inom andra områden och den utveckling som sker utanför skogsgränserna också får effekter för skogen. Därför bör man inom nationell skogspolitik ta full hänsyn till anknytande politik på EU-nivå. Det behövs också ett system för skogsinformation, och harmoniserad skogsinformation måste samlas in i hela EU.

EU:s nuvarande skogsbruksstrategi går tillbaka till 1998. Den är baserad på ett samarbete mellan EU och medlemsstaterna (subsidiaritet och delat ansvar) och ger en ram för olika skogsrelaterade åtgärder med målet att skapa en hållbar skogsförvaltning. Nu behövs det dock nya ramar för att hantera det ökade trycket på skogarna och ta hänsyn till de samhälleliga och politiska förändringar som har påverkat skogarna de senaste 15 åren. Den nya strategin, som har presenterats för Europaparlamentet och rådet, har tagits fram av kommissionen i nära samarbete med medlemsstaterna och olika aktörer under de senaste två åren. Strategin sammanför olika aspekter av flera samverkande politikområden, bland annat landsbygdsutveckling, näringsliv, miljö, bioenergi, klimatförändringar, forskning och utveckling. Inom ett anknytande initiativ kom kommissionen idag också ut med en plan som beskriver de hjälpåtgärder som skulle kunna vidtas för att hjälpa EU:s skogsbaserade industri att klara dagens utmaningar.

För mer information

Kontaktpersoner:

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Roger Waite (+32 2 296 14 04)


Side Bar