Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 19 september 2013

En ny studie visar att miljarder i momsintäkter går förlorade

Enligt en ny studie om förlorade momsintäkter i EU-länderna medförde bristande efterlevnad av reglerna eller utebliven uppbörd att EU-länderna under 2011 gick miste om uppskattningsvis 193 miljarder euro i momsintäkter (1,5 % av BNP). Studien finansierades av EU-kommissionen som en del av arbetet med att reformera momssystemet i EU och den stora kampanjen för att slå ner på skatteundandragande. Studien innehåller detaljerade uppgifter om skillnaden mellan lagstadgade momsintäkter och de belopp som man faktiskt har fått in i 26 EU-länder under perioden 2000–2011. Studien anger också huvudorsakerna till bortfallet och ger en översikt över den ekonomiska krisens effekter på momsintäkterna.

– Bortfallet av momsintäkter är oacceptabelt, särskilt med tanke på hur de skulle kunna stödja de offentliga finanserna, säger skattekommissionär Algirdas Šemeta. Av studien kan vi dock även få positiva lärdomar. Vår ambitiösa reform av momssystemet, EU-åtgärderna för att bekämpa skatteundandragande och våra rekommendationer till nationella skattereformer går alla i rätt riktning. Vi känner till problemet, vi har identifierat lösningarna och nu är det dags för EU-länderna att agera. Dagens siffror kommer att ligga till grund för bedömningen av EU-ländernas framsteg med att förbättra efterlevnaden av momsreglerna under de kommande åren.

Momsbortfallet utgörs av skillnaden mellan de väntade momsintäkterna och den moms som faktiskt tas ut av nationella myndigheter. Även om bristande efterlevnad av regler naturligtvis är en viktig källa till detta bortfall beror bortfallet inte bara på bedrägeri. Obetald moms är också ett resultat av bland annat konkurser och likvidationsförfaranden, statistiska misstag, försenade betalningar och rättsligt korrekta åtgärder för att undvika skatt. För att effektivt bekämpa momsbortfallet krävs därför en mångfasetterad strategi.

För det första är det väsentligt med en tuffare hållning mot skatteundandragande och skärpt kontroll av regelefterlevnaden på nationell nivå. Den momsreform som inleddes i december 2011 har redan tillhandahållit viktiga verktyg för att bättre bekämpa momsbedrägeri (se IP/11/1508). Den mekanism för snabba insatser som beslutades i juli 2013 ger exempelvis EU-länderna möjlighet att reagera mycket snabbare och mer ändamålsenligt på plötsliga och storskaliga fall av momsbedrägeri (se IP/12/868).

För det andra innebär ett enklare system att det blir lättare för skattebetalarna att följa reglerna. Kommissionen har därför avsiktligt inriktat sig på att förenkla momssystemet för företag i hela EU. Exempelvis trädde nya åtgärder för att underlätta elektronisk fakturering och särskilda bestämmelser för små företag i kraft i början av året (se IP/12/377) och ett enhetligt deklarationsformulär för mervärdesskatt för hela EU kommer att föreslås inom några veckor. Från och med den 1 januari 2015 börjar ett system med en enda kontaktpunkt att gälla för e-tjänster och telekomföretag, vilket främjar regelefterlevnaden genom att markant förenkla momsförfarandena för dessa företag och ge dem möjlighet att lämna en gemensam momsdeklaration för sin verksamhet i hela EU (se IP/12/17).

Slutligen behöver EU-länderna reformera sina nationella skattesystem för att göra det enklare att följa reglerna, avskräcka från undandragande och skatteflykt och effektivisera skatteuppbörden. Kommissionen har gett tydlig vägledning om detta i de landspecifika rekommendationerna (se SPEECH/13/480). Av dagens rapport framgår också att komplicerade skattesystem med flera olika skattesatser kan bidra till att reglerna inte följs. Följaktligen bör kommissionens upprepade uppmaning till EU-länderna att bredda de nationella skattebaserna och begränsa undantag från skatteplikt och skattereduktioner uppmärksammas särskilt. Detta skulle inte bara leda till enklare skattesystem utan även kunna ge EU-länderna möjlighet att inte behöva höja normalskattesatserna för moms.

Bakgrund

I december 2011 lade kommissionen fram en heltäckande strategi för reform av EU:s momssystem (se IP/11/1508 och MEMO/11/874).

Den senaste studien om momsbortfallet i EU offentliggjordes 2009, med siffror för perioden 2000–2006 (se IP/09/1655).

För mer information se MEMO/13/800

Hela rapporten finns på

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/studies/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar