Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 19. septembra 2013

Boj proti podvodom: nová štúdia potvrdzuje miliardové straty v dôsledku výpadku príjmov z DPH

V novej štúdii o výpadku príjmov z DPH v členských štátoch sa odhaduje, že v roku 2011 dosiahla strata príjmov z DPH v dôsledku nesplnenia daňovej povinnosti alebo nedostatočného výberu sumu 193 miliárd EUR (1,5 % HDP). Štúdiu financovala Komisia v rámci prác zameraných na reformu systému DPH v Európe, ako aj širšej kampane boja proti daňovým únikom. Štúdia obsahuje podrobné údaje o rozdiele medzi sumou DPH, ktorá sa mala odviesť, a sumou, ktorá bola v skutočnosti vybratá v 26 členských štátoch v období rokov 2000 - 2011. Takisto sa v nej uvádzajú hlavné faktory, ktoré prispievajú k výpadku príjmov z DPH, spolu s prehľadom vplyvu hospodárskej krízy na príjmy z DPH.

Algirdas Šemeta, komisár pre dane, uviedol: „Suma DPH, ktorá nám uniká je neakceptovateľná, obzvlášť vzhľadom na pozitívny účinok, ktorý by mohla mať na verejné financie. Dnešné závery však obsahujú aj pozitívnu správu. Naša ambiciózna reforma systému DPH, opatrenia EÚ na boj proti daňovým únikom a naše odporúčania týkajúce sa vnútroštátnych daňových reforiem idú všetky správnym smerom. Vieme, v čom spočíva problém, identifikovali sme jeho riešenia a teraz nastal čas, aby členské štáty konali. Dnes zverejnené údaje nám poslúžia ako základ pre posudzovanie ich pokroku pri zlepšovaní dodržiavania predpisov v oblasti DPH v nadchádzajúcich rokoch."

Výpadok príjmov z DPH je rozdiel medzi očakávanými príjmami z DPH a DPH, ktoré vnútroštátne orgány v skutočnosti vybrali. Hoci porušovanie predpisov v oblasti DPH je určite významným faktorom prispievajúcim k tomuto schodku na strane príjmov, výpadok príjmov z DPH nevzniká len v dôsledku podvodov. Nezaplatená DPH je okrem iného takisto výsledkom konkurzov, platobnej neschopnosti, štatistických chýb, oneskorených platieb a „legálneho“ vyhýbania sa daňovej povinnosti. Účinné riešenie výpadku príjmov z DPH si preto vyžaduje viaczložkový prístup.

V prvom rade má zásadný význam dôraznejší postoj v rámci boja proti daňovým únikom a dôkladnejšie presadzovanie práva na vnútroštátnej úrovni. Reforma DPH ktorá sa začala v decembri 2011, už poskytla významné nástroje na zaistenie lepšej ochrany pred podvodmi s DPH (pozri IP/11/1508). Príkladom je mechanizmus rýchlej reakcie, ktorý bol prijatý v júli 2013 a ktorý členským štátom umožní reagovať oveľa rýchlejšie a účinnejšie na prípady rozsiahlych podvodov s DPH (pozri IP/12/868).

Po druhé, čím je systém jednoduchší, tým je pre daňovníkov ľahšie dodržiavať pravidlá. Komisia sa preto zamerala na zjednodušenie systému DPH pre podniky v celej Európe. Na začiatku roka napríklad nadobudli účinnosť nové opatrenia na uľahčenie elektronickej fakturácie a osobitné ustanovenia pre malé podniky (pozri IP/12/377) a v najbližších týždňoch bude predložený návrh formulára jednotného daňového priznania k DPH. V januári 2015 nadobudne účinnosť jednotné kontaktné miesto pre podniky oblasti elektronických služieb a telekomunikácií, ktorý podporí dodržiavanie predpisov prostredníctvom výrazného zjednodušenia postupov v oblasti DPH pre tieto podniky a tým, že im umožní podávať jediné daňové priznanie k DPH pokrývajúce ich aktivity v celej EÚ (pozri IP/12/17).

Nakoniec, členské štáty musia reformovať svoje vnútroštátne daňové systémy tak, aby uľahčili dodržiavanie predpisov, pôsobili proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovej povinnosti a zlepšili efektívnosť výberu daní. Komisia v tejto súvislosti poskytla jasné usmernenia prostredníctvom odporúčaní pre jednotlivé krajiny (pozri SPEECH/13/480). Dnešná správa tiež naznačuje, že zložité daňové systémy s viacerými daňovými sadzbami môžu prispievať k nedodržiavaniu pravidiel. Osobitná pozornosť by sa preto mala venovať opakovaným výzvam, ktoré Komisia adresovala členským štátom, aby rozšírili vnútroštátny základ dane a obmedzili oslobodenia od dane a daňové úľavy. Prispelo by to nielen k zjednodušeniu daňových systémov, ale zároveň by to členským štátom mohlo umožniť vyhnúť sa zvyšovaniu základných sadzieb DPH.

Súvislosti

Komisia v decembri 2011 predstavila komplexnú stratégiu reformy systému DPH v Európe (pozri IP/11/1508; MEMO/11/874).

Posledná štúdia o výpadku príjmov z DPH v EÚ bola uverejnená v roku 2009 a obsahovala údaje za roky 2000 - 2006 (pozri IP/09/1655)

Ďalšie informácie nájdete v MEMO/13/800

Celá správa je k dispozícii na tejto adrese:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/studies/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar