Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 19 september 2013

Fraudebestrijding - nieuwe studie bevestigt: miljarden misgelopen door btw-kloof

Naar schatting 193 miljard euro aan btw-inkomsten (1,5 % van het bbp) is in 2011 verloren gegaan als gevolg van niet-naleving van de btw-wetgeving of het niet innen van btw, zo blijkt uit een nieuwe studie over de btw-kloof in de lidstaten. De studie werd door de Commissie gefinancierd als onderdeel van de hervorming van het btw-stelsel in Europa, alsmede in het kader van een bredere campagne van de Commissie om belastingontduiking aan te pakken. De studie heeft veel details opgeleverd over de kloof tussen het verschuldigde btw-bedrag en het tussen 2000 en 2011 in 26 lidstaten daadwerkelijk geïnde bedrag. Ook worden de voornaamste factoren gepresenteerd die bijdragen tot de btw-kloof, samen met een overzicht van de gevolgen van de economische crisis voor de btw-inkomsten.

Algirdas Šemeta, Commissaris voor belastingen, zei naar aanleiding hiervan het volgende: "Dat zoveel btw door de mazen van het net glipt, is onaanvaardbaar, met name gezien de impact die zulke bedragen zouden kunnen hebben op de versterking van de overheidsfinanciën. De bevindingen die vandaag bekend zijn geworden, bevatten echter ook een positieve boodschap. De ambitieuze hervorming van het btw-stelsel die we hebben doorgevoerd, de maatregelen van de EU ter bestrijding van belastingontduiking en onze aanbevelingen voor nationale belastinghervormingen gaan allemaal in de goede richting. We kennen het probleem, we weten hoe het kan worden opgelost, en nu zijn de lidstaten aan zet. De cijfers van vandaag zullen dienen als beginpunt bij de beoordeling van de vooruitgang die de lidstaten de komende jaren boeken bij de verbetering van de naleving van de btw-verplichtingen.”

De btw-kloof is het verschil tussen de verwachte btw-ontvangsten en de werkelijk door de nationale autoriteiten geïnde btw. Hoewel niet-naleving van de wetgeving zeker in belangrijke mate bijdraagt tot dit tekort aan ontvangsten, wordt de btw-kloof niet alleen door fraude veroorzaakt. Niet-betaalde btw kan namelijk ook onder meer het gevolg zijn van faillissementen en surseances, statistische fouten, uitgestelde betalingen en juridische ontwijkingsconstructies. Daarom moet de btw-kloof op verschillende manieren worden aangepakt.

In de eerste plaats zijn een hardere opstelling ten opzichte van belastingontduiking en een stringentere handhaving op nationaal niveau van wezenlijk belang. De hervorming van de btw die in december 2011 is begonnen, heeft reeds gezorgd voor enkele belangrijke instrumenten om de btw-fraude beter te bestrijden (zie IP/11/1508). Zo kunnen de lidstaten in het kader van het in juli 2013 goedgekeurde snellereactiemechanisme veel sneller en doeltreffender reageren op plotselinge grootschalige gevallen van btw-fraude (zie IP/12/868).

In de tweede plaats moet het systeem worden vereenvoudigd, zodat het voor belastingplichtigen gemakkelijker is de regels na te leven. Daarom heeft de Commissie bewust meer aandacht geschonken aan de vereenvoudiging van het btw-stelsel voor bedrijven in Europa. Bijvoorbeeld zijn begin dit jaar nieuwe maatregelen ter vergemakkelijking van de elektronische facturering en bijzondere bepalingen voor kleine bedrijven in werking getreden (zie IP/12/377), en wordt er in de loop van de komende weken een model-btw-aangifteformulier voor de hele EU voorgesteld. Vanaf 1 januari 2015 komt er één loket voor e-diensten en telecommunicatiebedrijven, waardoor de naleving van de btw-wetgeving zal worden bevorderd, omdat de btw-procedures voor deze bedrijven aanzienlijk zullen worden vereenvoudigd en zij de mogelijkheid krijgen één enkele btw-aangifte in te dienen voor al hun activiteiten in de hele EU (zie IP/12/17).

Tot slot moeten de lidstaten hun nationale belastingstelsel zodanig hervormen dat de naleving wordt vergemakkelijkt, belastingontduiking en ‑ontwijking worden ontmoedigd en de efficiëntie van de belastinginning wordt verbeterd. De Commissie heeft in dit verband duidelijke richtsnoeren gegeven via de landenspecifieke aanbevelingen (zie SPEECH/13/480). De vandaag verschenen studie suggereert ook dat ingewikkelde fiscale systemen met veel verschillende tarieven kunnen bijdragen tot niet-naleving. Daarom moet bijzondere aandacht worden geschonken aan de herhaalde oproep van de Commissie aan de lidstaten om de nationale belastinggrondslagen te verbreden en de belastingvrijstellingen en ‑verlagingen te beperken. Dit zou niet alleen bijdragen tot de vereenvoudiging van de belastingstelsels, maar het zou de lidstaten in staat kunnen stellen verhogingen van de normale btw-tarieven te voorkomen.

Achtergrond

In december 2011 heeft de Commissie een alomvattende strategie voor de hervorming van het btw-stelsel in Europa gepresenteerd (zie IP/11/1508; MEMO/11/874).

De laatste studie over de btw-kloof in de EU, met cijfers over de periode 2000-2006, is in 2009 gepubliceerd (zie IP/09/1655).

Voor meer informatie, zie MEMO/13/800

De volledige studie vindt u hier:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/studies/index_en.htm

Contact:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar