Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 19.9.2013

Petostentorjunta: uusi tutkimus paljastaa alv-tuloja menetettävän miljardeja

Alv-vajeesta jäsenvaltioissa on tehty tutkimus, jonka mukaan alv-tuloja menetettiin vuonna 2011 sääntöjenvastaisuuksien tai alv:n kantamatta jättämisen vuoksi arviolta 193 miljardia euroa (1,5 prosenttia bkt:sta). Kyseinen komission rahoittama tutkimus kuuluu Euroopan alv-järjestelmän uudistuspyrkimyksiin ja laajempaan kampanjaan veronkierron suitsimiseksi. Tutkimukseen sisältyy yksityiskohtaisia tietoja vajeesta, joka johtuu 26 jäsenvaltiossa vuosina 2000–2011 kantamatta jääneestä alv:sta. Lisäksi siinä eritellään alv-vajeeseen johtaneita tekijöitä ja tarkastellaan talouskriisin vaikutuksia alv-tuloihin.

”Menetettyjen alv-tulojen määrää ei voida hyväksyä, erityisesti ottaen huomioon, miten paljon niillä voitaisiin tukea julkista taloutta. Tutkimuksen tuloksista voidaan kuitenkin tehdä myös myönteisiä johtopäätöksiä: alv-järjestelmän kunnianhimoinen uudistaminen, EU:n toimenpiteet veronkierron torjumiseksi ja suositukset kansallisten verojärjestelmien uudistamiseksi ovat kaikki oikeansuuntaisia. Ongelma on tiedossa ja ratkaisuja siihen löydettävissä. Nyt on jäsenvaltioiden aika toimia. Tutkimus tarjoaa perustan alv-sääntöjen noudattamisen kehittymisen arvioinnille tulevina vuosina", totesi verotuksesta vastaava komissaari Algirdas Šemeta.

Alv-vajeella tarkoitetaan ennakoitujen alv-tulojen ja kansallisten viranomaisten tosiasiallisesti keräämien alv-maksujen välistä erotusta. Vaikka sääntöjenvastaisuudet ovat varmasti yksi merkittävä syy tulojen menetykseen, alv-vaje ei johdu yksinomaan petoksista. Alv-tuloja jää saamatta myös muun muassa konkurssien, maksukyvyttömyyden, tilastovirheiden, maksujen myöhästymisen ja lainvastaisuuksien vuoksi. Sen vuoksi tehokas puuttuminen alv-vajeen ongelmaan edellyttää monitahoista lähestymistapaa.

Ensiksikin tarvitaan tiukempaa asennoitumista veronkiertoon ja valvonnan tehostamista kansallisella tasolla. Joulukuussa 2011 käynnistetty alv-uudistus on jo auttanut tehostamaan suojautumista alv-petoksilta (ks. IP/11/1508). Esimerkiksi heinäkuussa 2013 hyväksytyn nopean reagoinnin mekanismin avulla jäsenvaltiot voivat reagoida paljon nopeammin ja tehokkaammin laajamittaisiin alv-petoksiin (ks. IP/12/868).

Toiseksi veronmaksajien on helpompi noudattaa sääntöjä, jos järjestelmä on mahdollisimman yksinkertainen. Sen vuoksi komissio keskittyy nimenomaan muuttamaan alv-järjestelmää helpommaksi eurooppalaisten yritysten kannalta. Vuoden alussa tuli voimaan esimerkiksi uusia toimenpiteitä sähköisen laskutuksen edistämiseksi sekä pienyrityksiä koskevia erityissäännöksiä (ks. IP/12/377), ja lähiviikkoina esitellään koko EU:ta koskeva vakiomuotoinen alv-ilmoitus. Sääntöjen noudattaminen parantunee 1. tammikuuta 2015 alkaen, jolloin aloittaa toimintansa sähköisten palvelujen ja televiestintäyritysten keskitetty asiointipiste, jonka käyttö yksinkertaistaa näiden yritysten alv-menettelyjä ja mahdollistaa yhden ainoan koko EU:n kattavan alv-ilmoituksen jättämisen (ks. IP/12/17).

Jäsenvaltioiden on myös uudistettava kansallisia verojärjestelmiään siten, että voidaan parantaa sääntöjen noudattamista, ehkäistä veropetoksia ja veronkiertoa sekä tehostaa veronkantoa. Komissio on antanut tätä varten selkeitä ohjeita maakohtaisissa suosituksissa (ks. SPEECH/13/480). Tutkimusraportin perusteella näyttäisi siltä, että verojärjestelmän mutkikkuus ja verokantojen moninaisuus johtaa helpommin sääntöjenvastaisuuksiin. Sen vuoksi on syytä kiinnittää erityisesti huomiota veropohjan laajentamista sekä poikkeusten ja verovähennysten rajoittamista koskeviin komission toistuviin kehotuksiin jäsenvaltioille. Näillä toimilla voitaisiin paitsi yksinkertaistaa verojärjestelmiä myös ehkäistä yleisen alv-kannan nousua.

Tausta

Komissio esitti joulukuussa 2011 kattavan strategian Euroopan alv-järjestelmän uudistamiseksi (ks. IP/11/1508; MEMO/11/874).

Viimeisin tutkimus EU:n alv-vajeesta julkaistiin vuonna 2009. Se koski vuosien 2000–2006 tietoja (ks. IP/09/1655).

Lisätietoja: MEMO/13/800

Tutkimusraportti on saatavilla kokonaisuudessaan täällä:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/studies/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Emer Traynor (+32 2) 292 15 48

Natasja Bohez Rubiano (+32 2) 296 64 70


Side Bar