Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 19. september 2013

Bekæmpelse af svig: ny undersøgelse bekræfter, at milliarder går tabt på grund af momsgabet

Et anslået beløb på 193 mia. EUR (1,5 % af BNP) i momsindtægter gik tabt i 2011 som følge af svig eller manglende inddrivelse ifølge en ny undersøgelse af momsgabet i medlemsstaterne. Undersøgelsen er finansieret af Kommissionen som en del af arbejdet med at reformere momssystemet i Europa samt den bredere kampagne for at slå hårdt ned på skatteunddragelse. Undersøgelsen indeholder detaljerede oplysninger om forskellen mellem det skyldige momsbeløb og det beløb, der rent faktisk er opkrævet i 26 medlemsstater i perioden 2000-2011. De vigtigste faktorer, der bidrager til momsgabet, fremlægges også sammen med en oversigt over den økonomiske krises indvirkning på momsindtægterne.

Algirdas Šemeta, EU-kommissær for beskatning, udtaler: "Det er uacceptabelt, at så store momsbeløb glider gennem nettet, navnlig når man tænker på, hvor stor betydning disse beløb kunne have for forbedringen af de offentlige finanser. Der er imidlertid også et positivt budskab at drage af resultaterne af den aktuelle undersøgelse. Vores ambitiøse reform af momssystemet, EU’s foranstaltninger til bekæmpelse af skatteunddragelse og vores henstillinger om nationale skattereformer er alle skridt i den rigtige retning. Vi kender problemet, vi har udpeget løsninger på dem, og nu er det tid for medlemsstaterne at handle. De nye tal vil tjene som grundlag for at vurdere medlemsstaternes fremskridt med at forbedre overholdelsen af momsreglerne i de kommende år".

Momsgabet er forskellen mellem de forventede momsindtægter og den moms, der reelt opkræves af de nationale myndigheder. Manglende overholdelse af reglerne er afgjort en vigtig årsag til disse manglende indtægter, men momsgabet skyldes ikke udelukkende svig. Ubetalt moms er også en følge af konkurser og insolvens, statistiske fejl, forsinkede betalinger og lovlig unddragelse mm. Derfor har vi brug for en flerstrenget strategi for at kunne gribe momsgabet effektivt an.

For det første er en hårdere kurs mod skatteunddragelse og en stærkere håndhævelse på nationalt plan af afgørende betydning. Den momsreform, der blev iværksat i december 2011, har allerede frembragt vigtige redskaber til at sikre en bedre beskyttelse mod momssvig (se IP/11/1508). F.eks. vil den hurtige reaktionsmekanisme, som blev vedtaget i juni 2013, gøre det muligt for medlemsstaterne at reagere meget hurtigere og mere effektivt på pludselige, omfattende tilfælde af momssvig (se IP/12/868).

For det andet: jo enklere systemet er, des nemmere er det for skatteyderne at overholde reglerne. Derfor har Kommissionen fokuseret ihærdigt på at gøre momssystemet lettere at anvende for virksomheder i hele Europa. F.eks. trådte der nye foranstaltninger for at lette elektronisk fakturering samt særlige bestemmelser for mindre virksomheder i kraft i begyndelsen af året (se IP/12/377), og i løbet af de kommende uger vil der blive fremsat forslag om en standardiseret momsangivelsesformular for hele EU. Fra den 1. januar 2015 vil der være en kvikskranke for e-tjenester og televirksomheder, der skal fremme regelefterlevelsen ved at forenkle momsprocedurerne for disse virksomheder, og gøre det muligt for dem at indgive en samlet momsangivelse for deres aktiviteter i hele EU (se IP/12/17).

Endelig er medlemsstaterne nødt til at omlægge deres nationale skattesystemer, så de gør det lettere at overholde reglerne, afskrækker svig og unddragelse og gør skatteopkrævningen mere effektiv. Kommissionen har opstillet klare retningslinjer i den forbindelse, nemlig de landespecifikke henstillinger (se SPEECH/13/480). Den aktuelle undersøgelse viser også, at komplicerede skattesystemer med flere satser kan være medvirkende til, at reglerne ikke overholdes. Derfor bør Kommissionens gentagne opfordring til medlemsstaterne om at udvide det nationale skattegrundlag og begrænse fritagelser og lempelser blive taget særlig alvorligt. Ikke alene vil dette medvirke til at forenkle skattesystemerne, men det kan gøre det muligt for medlemsstaterne at undgå stigninger i de normale momssatser.

Baggrund:

I december 2011 forelagde Kommissionen en omfattende strategi for en reform af momssystemet i Europa (se IP/11/1508; MEMO/11/874).

Den forrige undersøgelse af momsgabet i EU blev offentliggjort i 2009 og indeholdt tal for perioden 2000-2006 (se IP/09/1655).

Yderligere oplysninger: se MEMO/13/800

Hele rapporten findes her:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/studies/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar