Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 19 септември 2013 г.

Борба с измамите: ново проучване потвърждава загубата на милиарди поради несъответствия в приходите от ДДС

Приблизително 193 милиарда евро приходи от ДДС (1,5 % от БВП) са загубени поради нарушения или несъбиране през 2011 г. според ново проучване относно несъответствията в приходите от ДДС в държавите членки. Изследването е финансирано от Комисията като част от работата ѝ за реформиране на системата на ДДС в Европа, както и от по-широката ѝ кампания за прекратяване на данъчните измами. В проучването се съдържат подробни данни за разликите в размера на дължимия и действително събрания ДДС в 26 държави от ЕС между 2000 и 2011 г. Посочени са и основните фактори, които допринасят за несъответствията по отношение на ДДС, заедно с преглед на въздействието на икономическата криза върху приходите от този данък.

Комисарят по въпросите на данъчното облагане Алгирдас Шемета заяви: Размерът на ДДС, който не достига до хазната, е неприемлив, особено, като се има предвид евентуалният принос на подобни суми за подпомагане на публичните финанси. Все пак от представените днес констатации може да се извлече и положително послание. Нашата амбициозна реформа на системата на ДДС, мерките на ЕС за борба с данъчните измами и нашите препоръки за национални данъчни реформи са насочени в правилната посока. Наясно сме с проблема, посочили сме решения за него и сега е време държавите членки да действат. Тези данни ще послужат като основа за оценка на техния напредък в подобряването на спазването на разпоредбите за ДДС през идните години.“

Несъответствие в приходите от ДДС е разликата между очакваните приходи от ДДС и действително събрания от националните органи ДДС. Въпреки че нарушенията определено са важна причина за този недостиг на приходи, несъответствията в приходите от ДДС не се дължат единствено на измами. Сред другите причини са фалитите и обявяването на несъстоятелност, статистическите грешки, забавените плащания и законното избягване на данъци. Поради това трябва да действаме на няколко фронта, за да се справим ефективно с несъответствията в приходите от ДДС.

На първо място, от съществено значение е да се действа по-твърдо срещу укриването на данъци и законите да се прилагат по-стриктно на национално равнище. В рамките на реформата на системата на ДДС, започнала през декември 2011 г., вече са създадени важни инструменти за осигуряване на по-добра защита срещу измамите с ДДС (вж. IP/11/1508). Например механизмът за бързо реагиране, одобрен през юли 2013 г., ще позволи на държавите членки да реагират много по-бързо и ефективно в случай на внезапни мащабни случаи на измами с ДДС (вж. IP/12/868).

На второ място, колкото по-проста е системата, толкова по-лесно е за данъкоплатците да спазват правилата. Затова Комисията се е съсредоточила върху опростяването на системата на ДДС за предприятията в цяла Европа. Например в началото на годината влязоха в сила нови мерки за улесняване на електронното фактуриране и специални разпоредби за малките предприятия (вж. IP/12/377), а през идните седмици ще бъде представено предложение за стандартна декларация за ДДС за целия ЕС. От 1 януари 2015 г. ще бъде въведено обслужване на едно гише за предприятията в сферата на електронните услуги и далекосъобщенията. Така ще се подобри спазването на правилата чрез значително опростяване на процедурите за ДДС за тези предприятия и предоставяне на възможност за подаване на единна декларация за ДДС за техните дейности в целия ЕС (вж. IP/12/17).

И накрая, държавите членки трябва да реформират своите национални данъчни системи по начин, по който се улеснява спазването на правилата, възпрепятстват се укриването и избягването на данъци и се повишава ефикасността на събирането на данъци. Комисията предостави ясни насоки в това отношение в специфичните за всяка страна препоръки (вж. SPEECH/13/480). В настоящия доклад също така се изказва предположението, че сложните данъчни системи с множество ставки могат да допринасят за неспазването на правилата. Затова трябва да се обърне специално внимание на многократния призив на Комисията към държавите от ЕС да разширят националните данъчни основи и да ограничат освобождаването от данъци и данъчните намаления. Това не само ще спомогне за опростяване на данъчните системи, но и може да позволи на държавите членки да избегнат повишаване на стандартните ставки на ДДС.

Контекст

През декември 2011 г. Комисията представи цялостна стратегия за реформа на системата на ДДС в Европа (вж. IP/11/1508; MEMO/11/874).

Последното проучване за несъответствията в приходите от ДДС в ЕС бе публикувано през 2009 г. с данни за 2000 – 2006 г. (вж. IP/09/1655).

За повече информация вж. MEMO/13/800

Пълният доклад е достъпен тук:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/studies/index_en.htm

За контакти:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar