Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 18 september 2013

Euribor- och Liborskandalerna: nya åtgärder för att återupprätta förtroendet för riktmärken

Kommissionen har i dag lagt fram ett lagförslag för att skapa nytt förtroende för riktmärken. Ett riktmärke är ett index (statistiskt mått) beräknat utifrån en representativ uppsättning av underliggande data, som används som referenspris för ett finansiellt instrument eller ett finansiellt kontrakt eller för att mäta resultatet hos en investeringsfond. De nya reglerna kommer att ge robustare och mer tillförlitliga riktmärken, och det kommer att bli lättare att förebygga och upptäcka manipulering. Myndigheternas ansvar kommer också att bli tydligare, inbegripet när det gäller tillsyn. Reglerna kompletterar kommissionens förslag om att klassa manipulering av riktmärken som marknadsmissbruk som ska ge stränga administrativa böter. Förslagen antogs av Europaparlamentet och rådet i juni 2013 (se MEMO/13/774).

Manipuleringen av Libor-räntan (London Interbank Offered Rate) och Euribor-räntan (Euro Interbank Offered Rate) har lett till böter på flera miljoner euro för flera banker i Europa och USA, och utredningar pågår gällande anklagelser om manipulering av riktmärken för varor (t.ex. olja, gas och biodrivmedel) och valutakurser. Priserna på finansiella instrument värda biljoner euro avgörs med hjälp av riktmärken, och miljontals bostadslån är också kopplade till dem. Därför kan manipuleringen av riktmärken orsaka betydande förluster för konsumenter och investerare, snedvrida den reala ekonomin och undergräva förtroendet på marknaden.

- Riktmärken är centrala i finanssystemet, säger kommissionär Michel Barnier med ansvar för den inre marknaden. De är avgörande för våra marknader såväl som för hypotekslån och besparingar för miljontals av våra invånare. Ändå har de hittills i stort sett lämnats oreglerade och utan tillsyn. Marknadens förtroende har undergrävts av skandaler och anklagelser om manipulering av riktmärken. Detta får inte fortsätta. Vi måste återuppbygga förtroendet. Dagens förslag garanterar för första gången att de aktörer som fastställer riktmärken måste vara godkända och att de övervakas. De kommer att öka öppenheten och hantera intressekonflikter. Följaktligen kommer integriteten men också kontinuiteten och kvaliteten för viktiga riktmärken att garanteras.

Huvudpunkter i förslaget:

Förslaget ligger i linje med de principer som nyligen överenskommits på internationell nivå i Internationella organisationen för värdepapperstillsyn (Iosco). Det täcker en bred uppsättning riktmärken, alltså inte bara referensräntor som exempelvis Libor-räntan, utan också riktmärken för till exempel råvaror. Den täcker alla riktmärken som används som referens för finansiella instrument som tagits upp till handel eller som handlas på en reglerad handelsplats (t.ex. energi- och valutaderivat), riktmärken som används i finansiella kontrakt (t.ex. hypotekslån) och riktmärken som används för att mäta investeringsfondernas resultat. Målet är att komma till rätta med de potentiella bristerna i alla led i fastställandet och användningen av riktmärken.

Det yttersta målet är att garantera integriteten för riktmärken genom att se till att de inte är föremål för intressekonflikter, att de återspeglar den ekonomiska verklighet som de är avsedda att mäta och att de används på lämpligt sätt.

Förslagets syfte är framför allt att

 • förbättra styrning och kontroll av riktmärkesprocessen

  För den verksamhet som består i att fastställa riktmärken kommer det att krävas förhandsgodkännande och fortlöpande tillsyn på nationell nivå och EU-nivå. Förslaget innebär att förvaltare måste undvika intressekonflikter om möjligt, och hantera sådana konflikter på ett effektivt sätt om de inte kan undvikas.

 • förbättra kvaliteten på indata och metoder som används av riktmärkesförvaltare

  I förslaget krävs det att man använder tillräckliga och korrekta data vid fastställandet av riktmärken, så att de verkligen motsvarar den faktiska marknad eller den ekonomiska verklighet som riktmärket är avsett att mäta. Indata bör komma från tillförlitliga källor, och riktmärket bör beräknas på ett robust och pålitligt sätt. Detta innebär också att uppgifter om transaktioner ska användas när så är möjligt och att kontrollerade uppskattningar medges när det inte är det.

 • säkerställa att de som levererar indata till riktmärken tillhandahåller lämpliga uppgifter och omfattas av lämpliga kontroller

  Förvaltaren ska utarbeta en uppförandekod som klart anger leverantörernas skyldigheter och ansvar när de tillhandahåller indata för ett riktmärke. Här ingår skyldigheter att hantera intressekonflikter.

 • ge ett tillräckligt skydd för konsumenter och investerare som använder riktmärken

  Förslaget leder till ökad insyn i de indata som används för att beräkna ett riktmärke och i det sätt på vilket riktmärket beräknas. Det ska också finnas en redogörelse för vad riktmärket avser att mäta och vad det har för svaga punkter. Förslaget innebär också att bankerna vid behov måste bedöma lämpligheten för konsumenternas del, till exempel vid upprättandet av hypoteksavtal.

 • säkerställa tillsyn och tillförlitlighet när det gäller kritiska riktmärken

  Kritiska riktmärken kommer att övervakas av tillsynskollegier som leds av riktmärkesförvaltarens tillsynsmyndighet och där Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) kommer att ingå. Vid oenighet i kollegiet kommer Esma att få möjlighet att fatta beslut genom ett bindande medlingsförfarande. Fler ytterligare krav införs för kritiska riktmärken. Bland annat får den relevanta behöriga myndigheten befogenhet att ålägga uppgiftslämnare att lämna indata.

Centralbanker som är medlemmar i Europeiska centralbankssystemet omfattas inte eftersom de redan har inrättat system som garanterar att målen för den nya förordningen följs.

Bilagorna innehåller mer detaljerade bestämmelser om referensräntor och riktmärken för råvaror. Riktmärken där indata tillhandahålls av reglerade handelsplatser befrias från vissa skyldigheter i syfte att undvika dubbel reglering.

Se även MEMO/13/799

Länk till förslaget:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/benchmarks/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar