Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 18. septembra 2013

Novi ukrepi za povrnitev zaupanja v referenčne vrednosti po škandalih v zvezi z obrestnima merama LIBOR in EURIBOR

Komisija je danes sprejela zakonodajni predlog, ki bo pomagal povrniti zaupanje v integriteto referenčnih vrednosti. Referenčna vrednost je indeks (statistično merilo), izračunan na podlagi reprezentativnega nabora podatkov, ki se uporablja kot referenčna cena za finančne instrumente ali finančne pogodbe ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov. Nova pravila bodo izboljšala trdnost in zanesljivost referenčnih vrednosti, pripomogla k odkrivanju in preprečevanju manipulacij z njimi ter opredelila odgovornost organov glede referenčnih vrednosti in nadzor nad njimi. Pravila dopolnjujejo predlog Komisije, ki sta ga junija 2013 sprejela tudi Evropski parlament in Svet, da se manipulacije referenčnih vrednosti opredelijo kot zloraba trga in se strogo kaznujejo z denarnimi kaznimi (glej MEMO/13/774).

Zaradi manipulacij z londonsko medbančno referenčno obrestno mero LIBOR in evropsko medbančno obrestno mero EURIBOR so bile več bankam v Evropi in ZDA izrečene večmilijonske kazni, preiskujejo pa se tudi domnevne manipulacije z borznim blagom (na primer nafto, plinom in biogorivom) in referenčnimi menjalnimi tečaji. Od referenčnih vrednosti so odvisne cene finančnih instrumentov v vrednosti več bilijonov evrov, nanje pa se navezujejo tudi milijoni stanovanjskih hipotekarnih posojil. Manipulacije z njimi lahko tako povzročijo velike izgube za potrošnike in vlagatelje, poleg tega pa tudi izkrivljajo realno gospodarstvo in spodkopavajo zaupanje v trg.

Komisar za notranji trg Michel Barnier je dejal: „Referenčne vrednosti so v osrčju finančnega sistema: so ključnega pomena za naše trge, pa tudi za hipotekarna posojila in prihranke milijonov naših državljanov, vendar do sedaj večinoma niso bile regulirane ali nadzorovane. Zaupanje v trg so omajali škandali in domnevne manipulacije z referenčnimi vrednostmi. Tako ne gre naprej, moramo povrniti zaupanje. Današnji predlog bo prvi, ki bo zagotovil, da bodo morali vsi subjekti, ki določajo referenčne vrednosti, imeti dovoljenje za to, bodo pa tudi nadzorovani; tako se bo povečala preglednost, reševali pa se bodo tudi konflikti interesov. Na ta način bodo zagotovljene integriteta, kontinuiteta in kakovost ključnih referenčnih vrednosti.“

Glavni elementi predloga

Predlog je skladen z načeli, ki jih je nedavno na mednarodni ravni sprejelo Mednarodno združenje nadzornikov trga vrednostnih papirjev (IOSCO), zadeva pa veliko število referenčnih vrednosti – ne le obrestne mere, kot je LIBOR, ampak na primer tudi referenčne vrednosti borznega blaga. Nanaša se na vse referenčne vrednosti, uporabljene kot referenca za finančne instrumente, ki so uvrščeni v trgovanje ali se z njimi trguje na organiziranih mestih trgovanja, na primer energetske in valutne izvedene finančne instrumente, referenčne vrednosti, ki se uporabljajo za finančne pogodbe, na primer posojila, zavarovana s hipoteko, ter referenčne vrednosti, ki se uporabljajo za merjenje uspešnosti investicijskih skladov. Njegov namen je odpraviti morebitne pomanjkljivosti na vseh stopnjah določitve in uporabe referenčnih vrednosti.

Glavni cilj je zagotoviti integriteto referenčnih vrednosti z zagotovitvijo, da nanje ne vplivajo konflikti interesov, da res odražajo realno gospodarstvo in da se ustrezno uporabljajo.

Predlog predvsem:

 • izboljšuje upravljanje in nadzor referenčnih vrednosti

  Določanje referenčnih vrednosti bo pogojeno s predhodnim dovoljenjem in se bo stalno nadzorovalo na nacionalni in evropski ravni. V skladu s predlogom se morajo administratorji po najboljših močeh izogibati konfliktov interesov oziroma jih ustrezno reševati, če se jim že ni mogoče izogniti.

 • izboljšuje kakovost vhodnih podatkov in metodologij, ki jih uporabljajo administratorji referenčnih vrednosti

  V skladu s predlogom je treba pri določanju referenčnih vrednosti upoštevati ustrezne in pravilne podatke, tako da res odražajo dejanski trg ali gospodarsko stvarnost. Ti podatki morajo prihajati iz zanesljivih virov, referenčne vrednosti pa je treba izračunati na zanesljiv način. To tudi pomeni, da se morajo uporabiti podatki o transakcijah, če ti niso na voljo, pa se lahko uporabijo tudi preverjene ocene.

 • zagotavlja, da so podatki, ki jih subjekti prispevajo za referenčne vrednosti, ustrezni, ter da so ti subjekti pod ustreznim nadzorom

  Administratorji bodo pripravili kodeks ravnanja, ki bo jasno določal obveznosti in odgovornost teh subjektov pri zagotavljanju vhodnih podatkov za izračun referenčnih vrednosti, vključno z obvezo glede izogibanja konflikta interesov.

 • zagotavlja ustrezno zaščito potrošnikov in vlagateljev, ki uporabljajo referenčne vrednosti

  Spodbuja preglednost podatkov, na podlagi katerih se izračunajo referenčne vrednosti, in tudi načina izračuna. Vključena bo tudi izjava o tem, kaj naj bi referenčna vrednost merila in katere so njene pomanjkljivosti. Predlog tudi zahteva od bank, da po potrebi ocenijo primernost za potrošnike, na primer pri pripravi hipotekarnih pogodb.

 • zagotavlja nadzor in ustreznost ključnih referenčnih vrednosti

  Ključne referenčne vrednosti bo nadzoroval kolegij nadzornikov, ki ga bo vodil nadzornik administratorja referenčne vrednosti ter bo vključeval Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA). Slednji bo odločal v primeru nesoglasij znotraj kolegija, in sicer z zavezujočo mediacijo. Za ključne referenčne vrednosti so določene še druge dodatne zahteve, vključno s pooblastilom ustreznih pristojnih organov, da zahtevajo vhodne podatke.

Centralne banke, ki so članice Evropskega sistema centralnih bank, so izvzete s področja uporabe, saj že imajo vzpostavljene sisteme, ki zagotavljajo skladnost s cilji tega predloga uredbe.

Prilogi vsebujeta podrobnejše določbe glede referenčnih vrednosti borznega blaga in obrestnih mer. Referenčne vrednosti, za katere so vhodni podatki zagotovljeni prek organiziranih mest trgovanja, so oproščene nekaterih obveznosti, da se prepreči podvajanje predpisov.

Glej tudi MEMO/13/799

Povezava na predlog

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/benchmarks/index_en.htm

Kontakti:

Chantal Hughes (+32 22964450)

Carmel Dunne (+32 22998894)

Audrey Augier (+32 22971607)


Side Bar