Navigation path

Left navigation

Additional tools

European Commission

Tlačová správa

Brusel 18. september 2013

Nové opatrenia na obnovenie dôvery v referenčné hodnoty po škandáloch so sadzbami LIBOR a EURIBOR

Komisia dnes predložila návrhy právnych predpisov, ktoré majú pomôcť obnoviť dôveru v spoľahlivosť referenčných hodnôt. Referenčná hodnota je index (štatistický ukazovateľ) vypočítaný z reprezentatívneho súboru podkladových údajov, ktorá sa používa ako referencia pre určitý finančný nástroj či finančnú zmluvu, alebo na meranie výkonu investičného fondu. Nové pravidlá zvýšia hodnovernosť a spoľahlivosť referenčných hodnôt, uľahčiť prevenciu a odhaľovanie manipulácie s nimi, a zároveň objasniť otázky týkajúce sa zodpovednosti a dohľadu nad referenčnými hodnotami zo strany orgánov. Dopĺňajú návrhy Komisie schválené Európskym parlamentom a Radou v júni 2013, podľa ktorých bude manipulovanie s referenčnými hodnotami trestným činom zneužívania trhu a bude podliehať prísnym správnym pokutám (pozri MEMO/13/774).

Manipulácia so sadzbami LIBOR (London Interbank Offered Rate) a EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) viedla v prípade viacerých bánk v Európe a USA k niekoľkomiliónovým pokutám a predmetom vyšetrovania sú tiež manipulácie s komoditami (napr. s ropou, zemným plynom a biopalivom) a referenčnými hodnotami výmenných kurzov. Od referenčných hodnôt závisia ceny finančných nástrojov v hodnote biliónov eur a spájajú sa s nimi tiež milióny hypotekárnych úverov na bývanie. Manipulácia s referenčnými hodnotami preto môže spôsobiť investorom a spotrebiteľom významné straty, narušiť reálnu ekonomiku a oslabiť dôveru v trh.

Komisár zodpovedný za vnútorný trh Michel Barnier vyhlásil: „Referenčné hodnoty sú srdcom finančného systému: sú kľúčové tak pre naše trhy, ako aj pre hypotéky a úspory miliónov našich občanov, doteraz však boli do značnej miery neregulované a bez dohľadu. Dôvera v trh bola podkopaná škandálmi a podozreniami z manipulácie s referenčnými hodnotami. Tato to ďalej ísť nemôže: musíme obnoviť dôveru. Dnešné návrhy po prvý raz zaistia, že poskytovatelia referenčných hodnôt budú musieť mať na túto činnosť oprávnenie a budú podliehať dohľadu. Tiež sa nimi zvýši transparentnosť a prispejú k riešeniu konfliktov záujmov. Takýmto spôsobom sa zaistí integrita, ako aj kontinuita a kvalita kľúčových referenčných hodnôt.“

Hlavné prvky návrhu

Návrh je v súlade so zásadami, ktoré boli nedávno schválené na medzinárodnej úrovni Medzinárodnou organizáciou komisií pre cenné papiere (International Organization for Securities Commissions – „IOSCO“) a vzťahuje sa na širokú škálu referenčných hodnôt, ktoré sa týkajú nielen úrokových sadzieb, ako je napr. LIBOR, ale aj komoditných referenčných hodnôt. Zahŕňa všetky referenčné hodnoty, ktoré sa používajú v súvislosti s referenčnými finančnými nástrojmi prijatými na obchodovanie alebo s ktorými sa obchoduje v rámci regulovaných miest, ako sú napríklad energetické a menové deriváty, či tie, ktoré sa používajú v súvislosti s finančnými zmluvami, napríklad hypotéky, ako aj tie, ktoré sa využívajú na meranie výkonu investičných fondov. Návrh sa snaží vyriešiť prípadné nedostatky v každej fáze tvorby a používania referenčných hodnôt.

Hlavným cieľom je zabezpečenie integrity referenčných hodnôt tak, aby na ne nemali vplyv konflikty záujmov, aby odrážali ekonomickú realitu, na meranie ktorej sú určené, a aby boli využívané primeraným spôsobom.

Cieľom návrhu je predovšetkým:

 • Zlepšiť riadenie a kontrolu celého procesu týkajúceho sa referenčných hodnôt

  Určovanie referenčných hodnôt bude podliehať predchádzajúcemu povoleniu a priebežnému dohľadu na vnútroštátnej a európskej úrovni. V návrhu sa vyžaduje, aby správcovia, ak je to možné, bránili konfliktom záujmov, a pokiaľ sa im nedá vyhnúť, aby ich riešili adekvátnym spôsobom.

 • Zlepšiť kvalitu vstupných údajov a metodík, ktoré používajú správcovia referenčných hodnôt

  Tento cieľ si vyžaduje, aby sa pri určovaní referenčných hodnôt používali dostatočné a presné údaje, ktoré odrážajú skutočnú trhovú alebo hospodársku realitu, na meranie ktorej je referenčná hodnota určená. Údaje by mali pochádzať zo spoľahlivých zdrojov a referenčná hodnota by sa mala vypočítať hodnoverným a spoľahlivým spôsobom. Znamená to tiež, že pokiaľ je to možné, používajú sa transakčné údaje. V prípade, že to možné nie je, použijú sa overené odhady.

 • Zaistiť, aby poskytovatelia údajov potrebných na určenie referenčných hodnôt poskytovali adekvátne údaje a podliehali primeraným kontrolám

  Správca vypracuje kódex správania, v ktorom budú jasne vymedzené povinnosti a zodpovednosť poskytovateľov vstupných údajov na určenie referenčnej hodnoty. Súčasťou kódexu budú aj povinnosti týkajúce sa riešenia konfliktov záujmov.

 • Zaistiť primeranú ochranu pre spotrebiteľov a investorov, ktorí používajú referenčné hodnoty

  Návrhom sa zvyšuje transparentnosť údajov používaných na výpočet referenčnej hodnoty a spôsobu, ktorým sa referenčná hodnota počíta. K dispozícii bude aj vyhlásenie vysvetľujúce, čoho sa má referenčná hodnota týkať a aké sú jej slabé miesta. V návrhu sa takisto vyžaduje, aby banky v prípade potreby posúdili, či je referenčná hodnota pre spotrebiteľov vhodná, napríklad pri príprave hypotekárnych zmlúv.

 • Zaistiť kontrolu a životaschopnosť kritických referenčných hodnôt

  Kritické referenčné hodnoty budú pod dohľadom kolégia orgánov dohľadu, ktoré bude viesť správca referenčnej hodnoty, ako aj Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (European Securities and Markets Authority – „ESMA“). V prípade nezhôd v rámci kolégia bude môcť ESMA rozhodnúť na základe záväznej mediácie. Na kritické referenčné hodnoty sa kladú aj ďalšie dodatočné požiadavky, vrátane právomoci príslušného orgánu vyžadovať potrebné informácie.

Centrálne banky, ktoré sú členmi Európskeho systému centrálnych bánk, sú vyňaté z týchto pravidiel, pretože už zaviedli systémy, ktoré zabezpečujú súlad s cieľmi tohto návrhu nariadenia.

Prílohy obsahujú podrobnejšie ustanovenia pre referenčné hodnoty týkajúce sa komodít a úrokových sadzieb. Referenčné hodnoty, ktorých vstupné údaje poskytujú regulované miesta, sú oslobodené od určitých povinností s cieľom zabrániť dvojitej regulácii.

Pozri tiež MEMO/13/799

Internetový odkaz na návrh:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/benchmarks/index_en.htm

Kontakty:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar