Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 18 september 2013

Nieuwe maatregelen om het vertrouwen te herstellen na de LIBOR- en EURIBOR-schandalen

De Commissie heeft vandaag ontwerpwetgeving voorgesteld om het vertrouwen in de integriteit van benchmarks te herstellen. Een benchmark is een index (statistische maatstaf) die op basis van een representatieve set onderliggende gegevens wordt berekend en die als referentieprijs voor een financieel instrument of financiële overeenkomst, of voor het meten van de prestaties van een investeringsfonds wordt gebruikt. De nieuwe regels zullen de degelijkheid en betrouwbaarheid van benchmarks verbeteren, de manipulatie ervan helpen voorkomen en opsporen, en duidelijker maken wie verantwoordelijk is voor en welke autoriteiten toezicht houden op benchmarks. Zij vormen een aanvulling bij de voorstellen van de Commissie waarover het Europees Parlement en de Raad het in juni 2013 eens zijn geworden en die van de manipulatie van benchmarks een inbreuk van marktmisbruik maken die aan strenge administratieve boetes is onderworpen (zie MEMO/13/774).

De manipulatie van de London Interbank Offered Rate (LIBOR) en de Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) heeft geleid tot boetes van miljoenen euro voor verschillende banken in Europa en de VS, en momenteel worden ook beschuldigingen van manipulatie van benchmarks voor grondstoffen (zoals olie, gas en biobrandstof) en wisselkoersen onderzocht. De prijzen van financiële instrumenten die biljoenen euro waard zijn, hangen af van benchmarks, en ook miljoenen woningkredieten zijn aan benchmarks gekoppeld. Bijgevolg kan manipulatie van benchmarks leiden tot grote verliezen voor consumenten en beleggers, de reële economie verstoren en het vertrouwen in de markt ondermijnen.

Michel Barnier, commissaris voor Interne Markt en diensten, zei hierover: "Benchmarks vormen de kern van het financiële stelsel: zij zijn van cruciaal belang voor onze markten en voor de hypotheken en het spaargeld van miljoenen van onze burgers, en toch waren zij tot nu toe grotendeels ongereguleerd en zonder toezicht. Het marktvertrouwen is ondermijnd door schandalen en beschuldigingen van manipulatie van benchmarks. Zo kan het niet verder: wij moeten het vertrouwen herstellen. De vandaag aangenomen voorstellen zullen er voor het eerst voor zorgen dat alle aanbieders van benchmarks over een vergunning moeten beschikken en onder toezicht moeten staan; zij zullen de transparantie vergroten en belangenconflicten aanpakken. Als gevolg daarvan zal de integriteit, en de continuïteit en kwaliteit van de belangrijkste benchmarks zijn gewaarborgd.”

Kernelementen van het voorstel

Het voorstel is in overeenstemming met de beginselen waarover onlangs op internationaal niveau overeenstemming is bereikt door de Internationale Organisatie van Effectentoezichthouders (IOSCO, International Organization of Securities Commissions) en heeft betrekking op een grote verscheidenheid aan benchmarks, niet alleen benchmarks voor rentevoeten zoals LIBOR, maar bijvoorbeeld ook benchmarks voor grondstoffen. Het bestrijkt alle benchmarks die worden gebruikt als referentie voor financiële instrumenten die tot de handel zijn toegelaten of worden verhandeld op gereguleerde platforms, zoals energie- en valutaderivaten, die welke worden gebruikt in het kader van financiële contracten zoals hypothecaire leningen en die welke worden gebruikt voor het meten van de prestaties van beleggingsfondsen. Het voorstel beoogt mogelijke tekortkomingen aan te pakken in alle fases van de samenstelling en het gebruik van benchmarks.

Het uiteindelijke doel is de integriteit van benchmarks te waarborgen door ervoor te zorgen dat er geen sprake is van belangenconflicten, dat benchmarks de economische realiteit weergeven die zij geacht worden te meten en dat zij op correcte wijze worden gebruikt.

Met name wordt door het voorstel:

 • het beheer van het benchmarkproces verbeterd alsook de controles daarop

  Het aanbieden van benchmarks wordt onderworpen aan een voorafgaande vergunning en aan voortdurend toezicht op nationaal en Europees niveau. Het voorstel schrijft voor dat beheerders belangenconflicten zo mogelijk voorkomen, en deze in ieder geval adequaat beheren, wanneer zij onvermijdelijk zijn.

 • de kwaliteit van de door beheerders van benchmarks gebruikte inputgegevens en methodologieën verbeterd

  Het voorstel vereist dat voldoende en nauwkeurige gegevens worden gebruikt bij het opstellen van benchmarks, zodat zij de werkelijke markt of de economische realiteit weerspiegelen die zij geacht worden te meten. De gegevens moeten afkomstig zijn van betrouwbare bronnen, en de benchmark moet op een solide en betrouwbare wijze worden berekend. Dat betekent ook dat transactiegegevens moeten worden gebruikt wanneer dat mogelijk is, en dat geverifieerde ramingen zijn toegestaan wanneer dat niet het geval is.

 • gewaarborgd dat contribuanten van benchmarks adequate gegevens verstrekken en aan passende controles worden onderworpen

  De beheerder stelt een gedragscode op waarin duidelijk de verplichtingen en verantwoordelijkheden van contribuanten worden vermeld wanneer zij inputgegevens aanleveren voor een benchmark. Deze omvatten ook verplichtingen voor de behandeling van belangenconflicten.

 • voor passende bescherming gezorgd van consumenten en investeerders die benchmarks gebruiken

  Het voorstel vergroot de transparantie van de gegevens die worden gebruikt voor de berekening van de benchmark en van de manier waarop de benchmark wordt berekend. Er komt ook een verklaring waarin wordt uiteengezet wat de benchmark wil meten en wat zijn kwetsbaarheid is. Het voorstel schrijft ook voor dat banken zo nodig nagaan of benchmarks voor consumenten geschikt zijn, bijvoorbeeld bij het opstellen van een hypotheekcontract.

 • het toezicht op en de uitvoerbaarheid van cruciale benchmarks gewaarborgd

  Cruciale benchmarks zullen onder het toezicht staan van colleges van toezichthouders, onder leiding van de toezichthouder van de beheerder van de benchmark, en waarvan de Europese Autoriteit voor effecten en markten (EAEM) deel uitmaakt. Bij gebrek aan overeenstemming binnen het college zal de EAEM kunnen besluiten door bindende bemiddeling. Cruciale benchmarks moeten nog aan andere aanvullende vereisten voldoen, waaronder de bevoegdheid voor de relevante bevoegde autoriteit om bijdragen verplicht te stellen.

Centrale banken die lid zijn van het Europees Stelsel van centrale banken, zijn van het toepassingsgebied uitgesloten, omdat zij reeds beschikken over systemen die ervoor moeten zorgen dat de doelstellingen van de voorgestelde verordening worden bereikt.

De bijlagen bevatten meer gedetailleerde voorschriften over benchmarks voor grondstoffen en benchmarks voor rentevoeten. Benchmarks waarvoor de inputgegevens worden verstrekt door gereguleerde platforms, zijn vrijgesteld van bepaalde verplichtingen om dubbele regelgeving te voorkomen.

Zie ook MEMO/13/799

Link naar het voorstel

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/benchmarks/index_en.htm

Contact:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar