Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 18. septembrī

Jauni pasākumi, kas vajadzīgi, lai atjaunotu uzticēšanos bāzes indeksiem pēc LIBOR un EURIBOR skandāliem

Komisija šodien ierosināja tiesību akta projektu, lai palīdzētu atjaunot uzticēšanos bāzes indeksu integritātei. Bāzes indekss ir indekss (statistiks rādītājs), ko aprēķina no reprezentatīva pamatdatu kopuma un ko izmanto kā bāzes cenu kādiem finanšu instrumentiem vai finanšu līgumiem vai arī ieguldījumu fonda darbības mērīšanai. Jaunie noteikumi veicinās bāzes indeksu stabilitāti un uzticamību, palīdzēs atklāt un novērst manipulācijas ar tiem un precizēs iestāžu atbildību par bāzes indeksiem un to ievērošanas uzraudzību. Tie papildina Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada jūnijā apstiprinātos Komisijas priekšlikumus par to, ka manipulācija ar bāzes indeksiem jāuzskata par ļaunprātīgu tirgus izmantošanu, par ko nosakāmi stingri administratīvie sodi (sk.MEMO/13/774).

Vairākām Eiropas un ASV bankām tika uzlikti naudas sodi daudzu miljonu eiro apmērā par manipulācijām ar Londonas starpbanku procentu likmi (LIBOR) un eiro starpbanku kredītu procentu likmju indeksu (EURIBOR), un tiek izmeklēti arī apgalvojumi par manipulācijām ar izejvielu (piemēram, naftas, gāzes un biodegvielas) un valūtas maiņas kursa bāzes indeksiem. No bāzes indeksiem ir atkarīgas triljoniem eiro vērto finanšu instrumentu cenas, un ar tiem ir saistīti arī hipotekāro aizdevumu tirgus miljoni. Tādējādi manipulācijas ar bāzes indeksiem var radīt ievērojamus zaudējumus patērētājiem un ieguldītājiem, traucēt reālo ekonomiku un mazināt uzticēšanos tirgum.

Iekšējā tirgus komisārs Mišels Barnjē norādīja: "Bāzes indeksi ir finanšu sistēmas pamatā: tie ir kritiski nozīmīgi mūsu tirgiem, kā arī miljoniem mūsu pilsoņu hipotekārajiem kredītiem un uzkrājumiem, tomēr vēl līdz šim attiecībā uz tiem lielākoties nav izstrādāts regulējums un tie netiek uzraudzīti. Uzticēšanos tirgum ir mazinājuši skandāli un apgalvojumi par manipulācijām ar bāzes indeksiem. Tā nevar turpināties. Mums ir jāatjauno uzticēšanās. Šodien pieņemtie priekšlikumi pirmoreiz nodrošinās, lai tiktu pilnvarotas un uzraudzītas visas struktūras, kas sniedz bāzes indeksus; tie veicinās pārredzamību un novērsīs interešu konfliktus. Tādējādi tiks nodrošināta svarīgāko bāzes indeksu integritāte, kā arī nepārtrauktība un kvalitāte.”

Priekšlikuma galvenie aspekti

Priekšlikums ir saskaņā ar principiem, par kuriem Starptautiskā Vērtspapīru komisiju organizācija (IOSCO) nesen panākusi vienošanos starptautiskā līmenī, un ietver daudzus dažādus bāzes indeksus, ne tikai tādus kā LIBOR procentu likmi, bet arī, piemēram, izejvielu bāzes indeksus. Tas aptver visus bāzes indeksus, ko izmanto atsauces finanšu instrumentiem, kas pieņemti tirdzniecībai vai tirgoti regulētā tirdzniecības vietā, piemēram, enerģijas un valūtu atvasinātie finanšu instrumenti, tie, ko izmanto finanšu līgumos, piemēram, hipotekārajos kredītos, kā arī tie, ko izmanto ieguldījumu fondu darbības mērīšanai. Tā mērķis ir risināt iespējamās problēmas katrā bāzes indeksu izveides un izmantošanas posmā.

Galīgais mērķis ir panākt bāzes indeksu integritāti, nodrošinot, ka tie ir pasargāti no interešu konfliktiem, ka tie atspoguļo ekonomisko realitāti, kuras mērīšanai tie ir paredzēti, un ka tie tiek atbilstoši izmantoti.

Ar šo priekšlikumu jo īpaši:

 • uzlabo pārvaldību un kontroli pār bāzes indeksu noteikšanas procesu

  Bāzes indeksu noteikšanas darbībai būs vajadzīga iepriekšēja atļauja un pastāvīga uzraudzība valsts un Eiropas līmenī. Priekšlikums paredz, ka administratori izvairās no interešu konfliktiem, ja iespējams, un tos pienācīgi pārvalda, ja nav iespējams izvairīties.

 • uzlabo datu kvalitāti un metodes, ko izmanto bāzes indeksu administratori

  Tajā ir paredzēts, ka, nosakot kritērijus, jāizmanto pietiekami un precīzi dati, lai tie atspoguļotu faktisko tirgus vai ekonomisko realitāti, kuras mērīšanai bāzes indekss ir paredzēts. Dati būtu jāiegūst no uzticamiem avotiem, un bāzes indekss būtu jāaprēķina pārliecinošā un uzticamā veidā. Tas arī nozīmē, ka ir jāizmanto darījumu dati, ja iespējams, un pārbaudītas aplēses, ja tas nav iespējams.

 • nodrošina, ka kritēriju izstrādātāji sniedz pietiekamus datus un uz tiem attiecas atbilstošas pārbaudes

  Administrators izstrādā rīcības kodeksu, kas skaidri nosaka izstrādātāju pienākumus un atbildību, ja tie sniedz datus bāzes indeksu noteikšanai. Tas ietver saistības par interešu konfliktu pārvaldību.

 • nodrošina pienācīgu aizsardzību patērētājiem un ieguldītājiem, kuri izmanto bāzes indeksus

  Priekšlikums veicina to datu pārredzamību, kurus izmanto, lai aprēķinātu bāzes indeksu, un bāzes indeksa aprēķināšanas veida pārredzamību. Būs jāsniedz arī paziņojums, kurā paskaidrots, kādu bāzes indeksu paredzēts izmantot, un kādi ir tā vājie aspekti. Priekšlikums arī paredz, ka bankām nepieciešamības gadījumā būs jānovērtē tā piemērotība patērētājiem, piemēram, izstrādājot hipotekārā kredīta līgumu.

 • nodrošina kritisko bāzes indeksu uzraudzību un dzīvotspēju

  Kritiski nozīmīgos bāzes indeksus uzraudzīs uzraudzītāju kolēģijas, ko vada kompetentā iestāde, kas atbild par attiecīgā bāzes indeksu administratora darbību; tās locekļu vidū būs arī Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI). Domstarpību gadījumā kolēģijā, EVTI, uzņemoties starpnieka lomu, varēs pieņemt saistošu lēmumu. Attiecībā uz kritiski nozīmīgiem bāzes indeksiem ir paredzētas arī citas papildu prasības, tostarp pilnvaras attiecīgajai kompetentajai iestādei panākt, ka tiek izdarītas iemaksas.

Uz centrālajām bankām, kas ir Eiropas Centrālo banku sistēmas locekles, šī darbības joma neattiecas, jo tajās jau ir ieviestas sistēmas, kas nodrošina šīs regulas mērķu sasniegšanu.

Pielikumos ir sīkāk izstrādāti noteikumi par izejvielu bāzes indeksiem un procentu likmju bāzes indeksiem. Lai izvairītos no dubulta regulējuma, uz bāzes indeksiem, kuru datus sniedz regulētas tirdzniecības vietas, daži pienākumi neattiecas.

Skatīt arī MEMO/13/799

Saite uz priekšlikumu

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/benchmarks/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar