Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. rugsėjo 18 d.

Naujos priemonės pasitikėjimui lyginamaisiais indeksais po LIBOR ir EURIBOR skandalų atkurti

Šiandien Komisija pasiūlė teisės akto, kuriuo siekiama padėti atkurti pasitikėjimą lyginamųjų indeksų teisingumu, projektą. Lyginamasis indeksas – tai remiantis reprezentatyvia pagrindinių duomenų grupe apskaičiuotas indeksas (statistinis matavimo vienetas), kuriuo remiantis nustatoma finansinės priemonės ar finansinės sutarties kaina arba kuris naudojamas investicinio fondo rezultatams įvertinti. Taikant naująsias taisykles bus padidintas lyginamųjų indeksų pagrįstumas ir patikimumas, sudarytos palankesnės manipuliavimo jais prevencijos ir tokių atvejų nustatymo sąlygos, taip pat nustatyta aiški su lyginamaisiais indeksais susijusi valdžios institucijų atsakomybė ir priežiūros funkcijos. Šiomis taisyklėmis papildomi Komisijos pasiūlymai, kuriems 2013 m. birželio mėn. pritarė Europos Parlamentas ir Taryba ir kuriais siekiama, kad manipuliavimas lyginamaisiais indeksais būtų laikomas piktnaudžiavimo rinka nusižengimu, už kurį skiriamos griežtos administracinės baudos (žr. MEMO/13/774).

Dėl manipuliavimo LIBOR (angl. London Interbank Offered Rate) ir EURIBOR (angl. Euro Interbank Offered Rate) lyginamaisiais indeksais keliems bankams Europoje ir JAV buvo skirtos milijonų eurų baudos, taip pat tikrinami įtarimai dėl manipuliavimo biržos prekių (t. y. naftos, dujų ir biodegalų) ir valiutos kurso lyginamaisiais indeksais. Nuo lyginamųjų indeksų priklauso trilijonų eurų vertės finansinių priemonių kainos, taip pat su šiais indeksais susiję milijonai būsto hipotekų. Todėl dėl manipuliavimo lyginamaisiais indeksais vartotojai ir investuotojai gali patirti didžiulių nuostolių, gali būti iškreipta realioji ekonomika ir pakirstas pasitikėjimas rinka.

Už vidaus rinką atsakingas Komisijos narys Michelis Barnier sakė: „Lyginamieji indeksai yra finansų sistemos pagrindas: jie turi lemiamos reikšmės mūsų rinkoms, taip pat milijonų mūsų piliečių hipotekoms ir santaupoms, tačiau iki šiol jie iš esmės nebuvo reguliuojami ir prižiūrimi. Manipuliavimo lyginamaisiais indeksais skandalai ir su tuo susiję įtarimai pakirto pasitikėjimą rinka. Tai negali tęstis – privalome atkurti pasitikėjimą. Šiandienos pasiūlymais pirmą kartą bus užtikrintas reikalavimas visiems lyginamųjų indeksų teikėjams gauti veiklos leidimą ir šių subjektų priežiūra. Šiais pasiūlymais bus padidintas skaidrumas ir išspręsti interesų konfliktai. Taip bus užtikrintas pagrindinių lyginamųjų indeksų teisingumas, tęstinumas ir kokybė.“

Svarbiausi pasiūlymo aspektai

Pasiūlymas atitinka principus, dėl kurių tarptautiniu lygmeniu neseniai sutarė Tarptautinė vertybinių popierių komisijų organizacija (IOSCO), ir yra taikomas daugybei įvairių lyginamųjų indeksų, ne tik tokiems palūkanų normų lyginamiesiems indeksams kaip LIBOR, bet ir, pavyzdžiui, biržos prekių lyginamiesiems indeksams. Šis pasiūlymas taikomas visiems lyginamiesiems indeksams, pagal kuriuos nustatoma finansinių priemonių, kuriomis leidžiama prekiauti arba prekiaujama reguliuojamoje prekybos vietoje, pavyzdžiui, energetikos ir valiutos išvestinių finansinių priemonių, kaina, lyginamiesiems indeksams, kurie naudojami finansinėse sutartyse, pavyzdžiui, hipotekos sutartyse, taip pat lyginamiesiems indeksams, kurie naudojami investicinių fondų rezultatams vertinti. Pasiūlymu siekiama pašalinti galimus kiekvieno lyginamųjų indeksų nustatymo ir naudojimo etapo trūkumus.

Pagrindinis pasiūlymo tikslas – užtikrinti lyginamųjų indeksų teisingumą garantuojant, kad jie nėra susiję su interesų konfliktais, taip pat kad jie parodo tikrą ekonominę padėtį, kuriai vertinti jie yra skirti, ir kad yra tinkamai naudojami.

Visų pirma šiuo pasiūlymu siekiama:

 • Pagerinti lyginamųjų indeksų nustatymo proceso valdymą ir kontrolę.

  Lyginamųjų indeksų teikimo veiklai vykdyti reikės iš anksto gauti leidimą, o ši veikla bus nuolat prižiūrima nacionaliniu ir Europos lygmenimis. Pasiūlyme reikalaujama, kad administratoriai, kai tai įmanoma, vengtų interesų konfliktų arba, kai to išvengti neįmanoma, tinkamai šiuos konfliktus valdytų.

 • Pagerinti lyginamųjų indeksų administratorių naudojamų pradinių duomenų ir metodikų kokybę.

  Pasiūlyme reikalaujama nustatant lyginamuosius indeksus naudoti pakankamus ir tikslius duomenis, kad tie indeksai parodytų tikrą rinkos arba ekonomikos padėtį, kuriai vertinti jie yra skirti. Duomenys turėtų būti gaunami iš patikimų šaltinių, o lyginamasis indeksas turėtų būti apskaičiuojamas pagal pagrįstą ir patikimą metodą. Tai taip pat reiškia, kad, kai įmanoma, turi būti naudojami sandorių duomenys, o kai tai neįmanoma, leidžiama naudoti patikrintus įverčius.

 • Užtikrinti, kad lyginamųjų indeksų duomenų teikėjai teiktų reikiamus duomenis ir kad jiems būtų taikomos tinkamos kontrolės priemonės.

  Administratorius parengs elgesio kodeksą, kuriame bus aiškiai nustatyti duomenų teikėjų įsipareigojimai ir atsakomybė teikiant pradinius duomenis lyginamajam indeksui nustatyti. Į šiuos įsipareigojimus įeina prievolė spręsti interesų konfliktus.

 • Užtikrinti tinkamą lyginamuosius indeksus naudojančių vartotojų ir investuotojų apsaugą.

  Pasiūlymu didinamas duomenų, naudojamų lyginamajam indeksui apskaičiuoti, ir lyginamojo indekso apskaičiavimo metodo skaidrumas. Be kitų dalykų, reikės pateikti pažymą, kurioje nurodoma, ką numatoma vertinti lyginamuoju indeksu ir kokios jo silpnosios vietos. Pasiūlyme taip pat reikalaujama, kad bankai prireikus, pavyzdžiui, rengdami hipotekos sutartis, įvertintų lyginamojo indekso tinkamumą vartotojui.

 • Užtikrinti ypatingos svarbos lyginamųjų indeksų priežiūrą ir gyvybingumą.

  Ypatingos svarbos lyginamuosius indeksus prižiūrės priežiūros institucijų kolegijos, kurioms vadovaus lyginamųjų indeksų administratorių prižiūrinti priežiūros institucija ir kurioms priklausys ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA). Kolegijoje kilus nesutarimų, sprendimą privalomai tarpininkaudama padės priimti ESMA. Nustatyti ir kiti papildomi reikalavimai dėl ypatingos svarbos lyginamųjų indeksų, įskaitant atitinkamos kompetentingos institucijos teisę versti teikti duomenis.

Pasiūlymas netaikomas Europos centrinių bankų sistemai priklausantiems centriniams bankams, nes jie jau taiko sistemas, kuriomis užtikrinama atitiktis šio reglamento projekto tikslams.

Pasiūlymo prieduose pateikiamos išsamesnės nuostatos dėl biržos prekių lyginamųjų indeksų ir palūkanų normų lyginamųjų indeksų. Lyginamųjų indeksų, kurių pradiniai duomenys gaunami iš reguliuojamų prekybos vietų, atveju netaikomi tam tikri įpareigojimai, kad būtų išvengta dvigubo reglamentavimo.

Dar žr. MEMO/13/799

Nuoroda į pasiūlymą

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/benchmarks/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Chantal Hughes, tel. (+32 2) 296 44 50

Carmel Dunne, tel. (+32 2) 299 88 94

Audrey Augier, tel. (+32 2) 297 16 07


Side Bar