Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 18. rujna 2013.

Nove mjere za obnovu povjerenja u referentne vrijednosti nakon skandala LIBOR i EURIBOR

Komisija je danas predložila nacrt zakonodavstva kojim bi se trebalo obnoviti povjerenje u integritet referentnih vrijednosti. Referentna vrijednost je indeks (statistička mjera), izračunan temeljem reprezentativnog skupa osnovnih podataka, koji se koristi kao referentna cijena za financijski instrument ili financijski ugovor ili za mjerenje uspješnosti investicijskog fonda. Novim će se pravilima poboljšati otpornost i pouzdanost referentnih vrijednosti, olakšati sprječavanje i otkrivanje manipulacije njima te razjasniti odgovornost za njih i nadzor nadležnih tijela nad njima. Njima se dopunjuju prijedlozi Komisije, o kojima su se usuglasili Europski parlament i Vijeće u lipnju 2013., kako bi manipulacija referentnim vrijednostima postala kazneno djelo zlouporabe tržišta na koje se primjenjuju stroge novčane kazne (vidi MEMO/13/774).

Manipulacija LIBOR-om (London Interbank Offered Rate) i EURIBOR-om (Euro Interbank Offered Rate) rezultirala je višemilijunskim novčanim kaznama izrečenima bankama u Europi i SAD-u te optužbama za manipulaciju sirovinama, npr. naftom, plinom i biogorivom. Pod istragom su i referentne vrijednosti deviznog tečaja. Cijene financijskih instrumenata koji vrijede trilijune eura ovise o referentnim vrijednostima, kao i milijuni stambenih hipoteka. Kao rezultat toga, manipulacija referentnim vrijednostima može uzrokovati znatne gubitke potrošačima i ulagačima, narušiti realno gospodarstvo te dovesti u pitanje tržišno povjerenje.

Povjerenik za unutarnje tržište Michel Barnier izjavio je: „Referentne su vrijednosti srž financijskog sustava. One su kritične za naša tržišta i za hipoteke i štednje milijuna naših građana, ali sve do sada većinom nisu bile regulirane niti pod nadzorom. Tržišno su povjerenje ugrozili skandali i optužbe za manipulaciju referentnim vrijednostima. Tome moramo stati na kraj. Moramo vratiti povjerenje. Današnjim će se prijedlozima prvi put osigurati da svi pružatelji referentnih vrijednosti moraju biti ovlašteni i pod nadzorom. Njima će se unaprijediti transparentnost i riješiti problem sukoba interesa. Na taj će se način osigurati integritet te kontinuitet i kvaliteta ključnih referentnih vrijednosti.”

Ključni elementi prijedloga

Prijedlog je u skladu s načelima koja je nedavno dogovorila Međunarodna organizacija komisija za vrijednosne papire (IOSCO) na međunarodnoj razini te obuhvaća velik broj referentnih vrijednosti, ne samo referentne vrijednosti kamatnih stopa poput LIBOR-a već i referentne vrijednosti sirovina. Obuhvaćene su sve referentne vrijednosti koje se koriste uz financijske instrumente koji su uvršteni za trgovanje ili se njima trguje na uređenom mjestu, poput energije i derivatnih instrumenata, one koje se koriste u financijskim ugovorima poput hipotekarnih ugovora te one koje se koriste za mjerenje uspješnosti investicijskih fondova. Njime se nastoji suočiti s mogućim nedostacima u svakoj fazi izrade i uporabe referentnih vrijednosti.

Krajnji je cilj osigurati integritet referentnih vrijednosti odnosno zajamčiti da one ne podliježu sukobu interesa, da odražavaju gospodarsku stvarnost za čije su mjerenje namijenjene te da se primjereno koriste.

Prijedlogom se posebice:

 • unaprjeđuje upravljanje postupkom referentnih vrijednosti i njegova kontrola

  Djelatnost pružanja referentnih vrijednosti bit će podložna prethodnom odobrenju i kontinuiranom nadzoru na nacionalnoj i europskoj razini. Prijedlogom se zahtijeva da administratori izbjegavaju sukobe interesa gdje je to moguće te da ih rješavaju na prikladan način kada su neizbježni.

 • unaprjeđuje kakvoća ulaznih podataka i metodologija kojima se koriste administratori referentnih vrijednosti

  Zahtijeva se da se pri utvrđivanju referentnih vrijednosti koriste dostatni i točni podaci i da su oni točni kako bi odražavali trenutačnu tržišnu ili gospodarsku stvarnost koja se mjeri referentnom vrijednošću. Podaci se dobivaju iz pouzdanih izvora, a referentna vrijednost se izračunava na siguran i pouzdan način. To znači da se moraju koristiti podaci o transakciji kada je to moguće, a dopuštene su provjerene procjene kada to nije moguće.

 • osigurava da pridonositelji referentnih vrijednosti pružaju odgovarajuće podatke te da su podložni odgovarajućim kontrolama

  Administrator će izraditi kodeks ponašanja kojim se jasno utvrđuju obveze i odgovornosti pridonositelja pri pružanju ulaznih podataka za neku referentnu vrijednost. U njih su uključene obveze povezane s postupanjem u slučaju sukoba interesa.

 • osigurava odgovarajuća zaštita potrošača i ulagača koji koriste referentne vrijednosti

  Time se poboljšava transparentnost podataka koji se koriste za izračunavanje referentne vrijednosti i načina izračuna. Uključit će se i izjava kojom se objašnjava što se namjerava mjeriti referentnom vrijednošću te koji su njezini nedostaci. Prijedlogom se zahtijeva i od banaka da procijene prikladnost za potrošače, gdje je to potrebno, npr. pri izradi hipotekarnih ugovora.

 • osigurava nadzor nad kritičnim referentnim vrijednostima i njihova održivost

  Kritične referentne vrijednosti nadzirat će kolegiji nadzornih tijela, na čelu s nadzornikom administratora referentnih vrijednosti i Europskim nadzornim tijelom za vrijednosne papire i tržište kapitala (ESMA). Ako dođe do neslaganja unutar kolegija, ESMA će moć i odlučiti obvezujućim posredovanjem. Uvode se i drugi zahtjevi za kritične referentne vrijednosti, uključujući ovlast relevantnog nadležnog tijela da zatraži doprinose.

Središnje banke koje su članice Europskog sustava središnjih banaka isključene su iz područja primjene s obzirom na to da one već imaju uspostavljene sustave koji osiguravaju sukladnost s ciljevima tog nacrta propisa.

U prilozima su sadržane detaljnije odredbe o referentnim vrijednostima za sirovine i onima za kamatne stope. Referentne vrijednosti za koje ulazne podatke osiguravaju uređena mjesta oslobođene su određenih obveza kako bi se izbjeglo dvostruko reguliranje.

Vidi također MEMO/13/799

Poveznica na prijedlog

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/benchmarks/index_en.htm

Kontakti:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar