Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel, 18. syyskuuta 2013

Uudet toimenpiteet luottamuksen palauttamiseksi libor- ja euriborskandaalien jälkeen

Komissio on ehdottanut tänään lainsäädäntöä, jonka tavoitteena on palauttaa luottamus vertailuarvojen luotettavuuteen. Vertailuarvo on indeksi (tilastollinen mittari), joka lasketaan edustavasta joukosta pohjatietoja ja jota käytetään rahoitusinstrumentin tai rahoitussopimuksen vertailuhintana tai jolla mitataan sijoitusrahaston arvonkehitystä. Uusilla säännöillä parannetaan vertailuarvojen varmuutta ja luotettavuutta, helpotetaan niiden manipuloinnin havaitsemista ja estämistä sekä selvennetään viranomaisten vastuuta vertailuarvoista ja viranomaisten harjoittamaa valvontaa. Säännöt täydentävät komission aiempia ehdotuksia, joissa periaatteena on, että vertailuarvojen manipulointia pidetään markkinoiden väärinkäyttönä, josta määrätään ankaria hallinnollisia sakkoja (ks. MEMO/13/774).

Euroopassa ja Yhdysvalloissa on määrätty monille pankeille useiden miljoonien eurojen sakkoja liborkoron (London Interbank Offered Rate) ja euriborkoron (Euro Interbank Offered Rate) manipuloinnin vuoksi. Parhaillaan tutkitaan myös väitteitä hyödykkeiden (kuten öljyn, kaasun ja biopolttoaineiden) ja valuuttakurssien vertailuarvojen manipuloinnista. Biljoonien eurojen arvoisten rahoitusinstrumenttien hinnat riippuvat vertailuarvoista, ja myös miljoonat asuntolainat ovat kytköksissä niihin. Sen vuoksi vertailuarvojen manipulointi voi aiheuttaa merkittäviä tappioita kuluttajille ja sijoittajille, vääristää reaalitaloutta ja horjuttaa markkinoiden luottamusta.

Sisämarkkinoista ja palveluista vastaavan komissaarin Michel Barnierin mukaan vertailuarvot ovat rahoitusjärjestelmän ydintä, koska ne vaikuttavat ratkaisevasti markkinoihin sekä miljoonien kansalaisten asuntolainoihin ja säästöihin. "Siitä huolimatta vertailuarvoja ei ole tähän saakka säännelty tai valvottu juuri lainkaan", Barnier toteaa ja jatkaa: "Skandaalit ja väitteet vertailuarvojen manipuloinnista ovat horjuttaneet markkinoiden luottamusta. Tämä ei voi kuitenkaan jatkua, vaan meidän on palautettava luottamus vertailuarvoihin. Tänään annetuissa ehdotuksissa vaaditaan ensimmäisen kerran, että vertailuarvojen tarjoajilla on oltava toimilupa ja niiden on oltava valvonnan alaisia. Ehdotuksilla lisätään avoimuutta ja puututaan eturistiriitoihin. Näin varmistetaan keskeisten vertailuarvojen luotettavuus, jatkuvuus ja laadukkuus."

Ehdotuksen keskeinen sisältö

Ehdotus on linjassa kansainvälisen arvopaperimarkkinavalvojien yhteisön IOSCOn hiljattain kansainvälisellä tasolla sopimien periaatteiden kanssa. Sen piiriin kuuluu monenlaisia vertailuarvoja, ei pelkästään liborin kaltaisia viitekorkoja vaan muun muassa hyödykkeiden vertailuarvoja. Ehdotus koskee kaikkia vertailuarvoja, joita käytetään energia- ja valuuttajohdannaisten kaltaisissa rahoitusinstrumenteissa, jotka on otettu kaupankäynnin kohteiksi tai joilla käydään kauppaa säännellyssä kauppapaikassa, tai joita käytetään rahoitussopimuksissa, kuten asuntolainoissa, tai joilla mitataan sijoitusrahastojen arvonkehitystä. Ehdotuksella pyritään korjaamaan mahdolliset puutteet kaikissa vertailuarvojen laskennan ja käytön vaiheissa.

Perimmäisenä tarkoituksena on varmistaa vertailuarvojen luotettavuus huolehtimalla siitä, ettei niihin liity eturistiriitoja, että ne kuvaavat taloudellista todellisuutta, jota niiden on tarkoitus mitata, ja että niitä käytetään asianmukaisesti.

Ehdotuksella on erityisesti seuraavat tavoitteet:

 • Parantaa vertailuarvoprosessin hallinnointia ja valvontaa.

  Ehdotuksen mukaan vertailuarvojen tarjontaan vaaditaan toimilupa, ja niiden tarjontaa valvotaan jatkuvasti jäsenvaltioiden ja EU:n tasolla. Ehdotuksessa edellytetään, että hallinnoijat pyrkivät mahdollisuuksien mukaan välttämään eturistiriidat ja hallitsevat näitä eturistiriitoja asianmukaisesti, jos niitä ei voida välttää.

 • Parantaa vertailuarvojen hallinnoijien käyttämien syöttötietojen ja menetelmien laatua.

  Ehdotuksen mukaan vertailuarvojen määrityksessä on käytettävä riittäviä ja tarkkoja tietoja, jotta vertailuarvot kuvaisivat todellista markkinatilannetta tai taloudellista todellisuutta, jota niillä on tarkoitus mitata. Tietojen olisi oltava peräisin luotettavista lähteistä, ja vertailuarvot olisi laskettava varmalla ja luotettavalla tavalla. Tämä tarkoittaa myös sitä, että määrityksissä on mahdollisuuksien mukaan käytettävä transaktiotietoja, mutta jollei sellaisia ole saatavilla, voidaan käyttää varmennettuja estimaatteja.

 • Varmistaa, että vertailuarvojen syöttötietojen antajat toimittavat riittävästi tietoja ja että niiden toimintaa valvotaan kunnolla.

  Ehdotuksen mukaan määritysprosessin hallinnoija laatii menettelysäännöt, joissa esitetään selkeästi vertailuarvojen syöttötietojen antajien velvollisuudet ja vastuualueet, joihin kuuluu myös eturistiriitojen käsittelyvelvollisuus.

 • Varmistaa vertailuarvoja käyttävien kuluttajien ja sijoittajien riittävä suoja.

  Tarkoituksena on lisätä vertailuarvojen laskennassa käytettyjen tietojen ja laskentatavan läpinäkyvyyttä. Lisäksi jokaisesta vertailuarvosta on annettava selvitys, jossa ilmoitetaan, mitä vertailuarvolla on tarkoitus mitata ja mitkä ovat sen heikkoudet. Ehdotuksessa edellytetään myös, että pankkien on arvioitava tarvittaessa, sopivatko vertailuarvot esimerkiksi kuluttajien asuntolainasopimuksiin.

 • Varmistaa kriittisten vertailuarvojen valvonta ja elinkelpoisuus.

  Kriittisiä vertailuarvoja valvovat valvontakollegiot, joita johtaa vertailuarvon hallinnoijan valvontaviranomainen ja joissa on mukana myös Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA). Jos kollegiossa ei päästä jostakin asiasta yhteisymmärrykseen, ESMA voi päättää siitä sitovalla sovittelulla. Ehdotuksessa annetaan myös muita kriittisiin vertailuarvoihin liittyviä säännöksiä, joissa muun muassa annetaan toimivaltaiselle viranomaiselle valtuudet pakottaa antamaan syöttötietoja.

Keskuspankit, jotka ovat Euroopan keskuspankkijärjestelmän jäseniä, jätetään ehdotetun asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle, koska ne ovat jo ottaneet käyttöön järjestelmät, joilla varmistetaan asetuksen tavoitteiden saavuttaminen.

Liitteissä annetaan tarkemmat säännökset hyödykkeiden vertailuarvoista ja viitekoroista. Kaksinkertaisen sääntelyn välttämiseksi tiettyjä velvoitteita ei kuitenkaan sovelleta vertailuarvoihin, joita koskevat syöttötiedot saadaan säännellyistä kauppapaikoista.

Ks. myös MEMO/13/799

Linkki ehdotukseen:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/benchmarks/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Chantal Hughes (+32-2) 296 44 50

Carmel Dunne (+32-2) 299 88 94

Audrey Augier (+32-2) 297 16 07


Side Bar