Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 18. september 2013

Euroopa Komisjon parandab EURIBORi usaldusväärsust

Euroopa Komisjon esitas täna eelnõu turuindeksite usaldusväärsuse taastamiseks. Indeksid kui statistilised näitajad arvutatakse esinduslike alusandmete põhjal ja neid kasutatakse finantsinstrumendi või –lepingu võrdlushinnana või investeerimisfondi edukuse näitajana. Uute eeskirjadega parandatakse indeksite koostamist ja usaldusväärsust, lihtsustatakse indeksipettuste avastamist ja ärahoidmist ning tehakse selgeks, kes mille eest vastutab. Eelnõuga täiendatakse komisjoni samalaadseid ettepanekuid, mille Euroopa Parlament ja nõukogu sellel suvel juba heaks kiitsid (vt MEMO/13/774).

Londoni pankadevahelise intressimääraga (LIBOR) ja Euroopa pankadevahelise intressimääraga (EURIBOR) manipuleerimise tagajärjel on mitut Euroopa ja USA panka miljonite eurodega trahvitud. Lisaks on uurimise all kauba- ja vahetuskursside indeksite väidetav manipuleerimine. Indeksitest sõltub triljonite eurode väärtusega finantsinstrumentide hind, samuti miljonite kodulaenude maksumus. Indeksitega manipuleerimine võib tekitada suurt kahju tarbijatele ja investoritele, moonutada majanduse seisu ja õõnestada usaldust turu vastu.

Siseturu volinik Michel Barnier sõnas: „Indeksid on finantssüsteemi keskmes: neil on otsustav ülesanne meie turgude, kodulaenude ja kodanike säästude seisukohalt, kuid siiamaani pole neid eriti reguleeritud ega kontrollitud. Usaldust turu vastu on kõigutanud skandaalid ja väidetav manipuleerimine indeksitega. Asjad ei saa nii jätkuda, me peame usalduse taastama. Tänased ettepanekud tagavad, et indeksite koostajatel oleks oma tegevuseks luba ja et neid kontrollitaks; samuti suurendavad need läbipaistvust ja käsitlevad huvide konflikte. Nii kindlustame peamiste indeksite usaldusväärsuse, järjepidevuse ja kvaliteedi.”

Ettepaneku põhielemendid

Ettepanek on kooskõlas hiljuti Rahvusvahelises Väärtpaberijärelevalve Organisatsioonis kokkulepitud põhimõtetega ja hõlmab arvukalt eri indekseid alates LIBORist kuni kaubaindeksiteni. Käsitlust on leidnud kõik indeksid, mida kasutatakse nende finantsinstrumentide hinna määramisel, millega võib turul kaubelda või millega kaubeldakse reguleeritud keskkonnas, või finantslepingute hinna määramisel (näiteks hüpoteeklaenud) või investeerimisfondi edukuse hindamisel. Ettepaneku eesmärk on käsitleda indeksite koostamise ja kasutamise igas etapis tekkida võivaid puudujääke.

Lõplik eesmärk on kindlustada indeksite usaldusväärsus, tagades, et nende koostamisel puuduksid huvide konfliktid, et need peegeldaksid majanduse tegelikku olukorda ja et neid kasutataks nõuetekohaselt.

Ettepanekuga tehakse järgmist.

 • Parandatakse indeksite koostamise juhtimist ja kontrolli

  Indeksite koostamisel muutub vajalikuks loa saamine ja pidev järelevalve liikmesriigi ja Euroopa tasandil. Ettepanekuga nõutakse, et indeksihaldurid väldiksid igal võimalusel huvide konflikti ja juhiksid neid nõuetekohaselt, kui konflikte ei saa vältida.

 • Parandatakse indeksitehaldurite kasutatavate sisendandmete ja meetodite kvaliteeti

  Ettepanekuga nõutakse, et indeksite kindlaksmääramisel kasutataks piisavaid ja täpseid andmeid, et indeksid kajastaksid adekvaatselt hinnatavat turgu või majanduse olukorda. Andmed peaksid pärinema usaldusväärsetest allikatest ja indeksi kindlaksmääramiseks peab kasutama kindlat ja usaldusväärset metoodikat Võimaluse korral tuleb kasutada tegelikke tehinguandmeid ja nende puudumisel kontrollitud hinnangulisi andmeid.

 • Tagatakse asjakohased sisendandmed ja nende andmete esitajate piisav kontroll

  Indeksihaldur koostab käitumisjuhendi, kus on selgitatud sisendandmete esitajate kohustused ja vastutus andmete esitamisel. Siia kuulub ka huvide konflikti juhtimise kohustus.

 • Tagatakse indekseid kasutavate tarbijate ja investorite piisav kaitse

  Suurendatakse indeksi koostamisel kasutatavate andmete ja indeksi koostamise meetodi läbipaistvust. Avaldada tuleb ka teade, milles täpsustatakse indeksiga mõõdetav tegur ja indeksi nõrgad küljed. Pankadele pannakse ka kohustus hinnata vajaduse korral indeksi sobivust tarbijale, näiteks kodulaenulepingu koostamisel.

 • Tagatakse oluliste indeksite järelevalve ja toimimine

  Oluliste indeksite üle teostab järelevalvet kolleegium, mida juhib indeksihalduri järelevalvaja ja kuhu kuulub Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) esindaja. Kui kolleegium ei jõua kokkuleppele, korraldab ESMA siduva vahendusmenetluse. Olulistele indeksitele kehtestatakse ka muid lisanõudeid, sealhulgas pädeva asutuse õigus sundida koostajaid sisendandmeid esitama.

Euroopa Keskpankade süsteemi kuuluvad keskpangad jäävad eelnõu reguleerimisalast välja, sest nendel on juba nõuete täitmiseks vajalik süsteem olemas.

Lisades on täpsemad sätted kaubaindeksite ja intressiindeksite jaoks. Juba reguleeritavate indeksite suhtes ettepanekut topeltreguleerimise vältimiseks ei kohaldata.

Vt ka MEMO/13/799

Link ettepaneku juurde

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/benchmarks/index_en.htm

Kontaktisikud:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar