Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 18. september 2013

Nye tiltag for at genoprette tilliden til benchmarks efter LIBOR- og EURIBOR-skandalerne

I dag har Kommissionen fremsat forslag til lovgivning, som skal medvirke til at genoprette tilliden til benchmarks. Et benchmark er et indeks (statistisk mål) beregnet på grundlag af et sæt repræsentative underliggende data, der bruges som referencepris for finansielle instrumenter eller finansielle aftaler eller til at måle investeringsforeningers resultater. De nye bestemmelser vil gøre benchmarks mere robuste og pålidelige, medvirke til at forebygge og afdække manipulering heraf og præcisere myndighedernes ansvar for og overvågning af benchmarks. Bestemmelserne supplerer Kommissionens forslag, som Europa-Parlamentet og Rådet tilsluttede sig i juni 2013, om at sidestille manipulering af benchmarks med ulovlig markedsmanipulering og indføre strenge administrative sanktioner (jf. MEMO/13/774).

Flere banker i Europa og USA er idømt bøder på mange millioner euro, fordi de har manipuleret med LIBOR-renten (London Interbank Offered Rate) og EURIBOR-renten (Euro Interbank Offered Rate), og påstande om manipulering med benchmarks for råvarer (f.eks. olie, gas og biobrændsel) og omregningskurser er også ved at blive undersøgt. Priserne på finansielle instrumenter til en værdi af mange billioner euro bestemmes af benchmarks, og millionvis af realkreditlån tager også udgangspunkt heri. Manipulering af benchmarks kan derfor påføre forbrugere og investorer betydelige tab, forvride realøkonomien og underminere tilliden til markedet.

EU-kommissær for det indre marked Michel Barnier udtalte i den forbindelse: "Benchmarks har en central plads i det finansielle system: De er af afgørende betydning for vore markeder og for millioner af borgeres realkreditlån og opsparing, og alligevel har de stort set ikke været reguleret eller overvåget indtil nu. Tilliden til markedet er blevet undermineret af skandaler og påstande om manipulering af benchmarks. Det kan ikke fortsætte: Vi skal have genoprettet tilliden. De forslag, der er fremsat i dag, vil for første gang sikre, at alle udbydere af benchmarks skal godkendes og overvåges; forslagene vil øge gennemsigtigheden og tackle interessekonflikter. På den måde bliver det muligt at videreføre centrale benchmarks og sikre deres integritet og kvalitet."

Forslagets vigtigste elementer

Forslaget er på linje med de principper, som Den Internationale Børstilsynsorganisation (IOSCO) for nylig har vedtaget på internationalt plan, og vedrører en lang række benchmarks, ikke blot for rentesatser som f.eks. LIBOR, men også for råvarer. Det vedrører alle benchmarks, der anvendes som reference for finansielle instrumenter, der handles eller kan handles i et reguleret handelssystem, f.eks. f.eks. energi- og valutaderivater, dem, der anvendes i finansielle aftaler, f.eks. om realkreditlån, og dem, som bruges til at måle investeringsforeningers resultater. Det sigter mod at tackle eventuelle mangler på alle stadier i udarbejdelsen og brugen af benchmarks.

Det endelige mål er at sikre deres integritet ved at garantere, at de ikke er genstand for interessekonflikter, at de afspejler de økonomiske realiteter, de forventes at måle, og at de anvendes korrekt.

Forslaget tager særligt sigte på, at:

 • forbedre styringen af benchmark-processen og kontrollen hermed

  Udbydere af benchmarks skal forhåndsgodkendes og overvåges løbende på nationalt og europæisk niveau. I forslaget stilles der krav om, at administratorer skal undgå interessekonflikter, hvis det er muligt. Ellers skal administratorerne styre dem korrekt.

 • forbedre kvaliteten af det input og de metodologier, som benchmark-administratorerne bruger

  Der stilles krav om brug af tilstrækkelige og præcise data ved fastsættelse af benchmarks, således at de afspejler de faktiske markedsforhold eller de økonomiske realiteter, som benchmarket forventes at måle. Dataene bør komme fra pålidelige kilder, og benchmarket bør beregnes på en solid og troværdig måde. Derfor skal der om muligt gøres brug af transaktionsdata, hvis det er muligt, og ellers af kontrollerede skøn.

 • sikre, at bidragsydere til benchmarks leverer passende data og er omfattet af tilstrækkelig kontrol

  Administratoren udarbejder et adfærdskodeks med en nøje beskrivelse af de forpligtelser og det ansvar, som bidragsyderne har, når de leverer input til et benchmark. Kodekset omfatter forpligtelser i forhold til håndtering af interessekonflikter.

 • sikre tilstrækkelig beskyttelse af forbrugere og investorer, som bruger benchmarks

  Forslaget gør det input, som anvendes til at beregne benchmarket, og selve beregningen, mere gennemsigtig. Desuden forklares det, hvad benchmarket forventes at måle, og hvilke sårbarheder, der er tale om. I forslaget stilles der også krav til bankerne om i givet fald at vurdere benchmarkets egnethed for forbrugere, f.eks. når der indgås aftaler om realkreditlån.

 • sikre, at afgørende benchmarks overvåges, og at de er levedygtige

  Afgørende benchmarks overvåges af kollegier af tilsynsførende under ledelse af benchmark-administratorens tilsynsførende, herunder Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed (ESMA). I tilfælde af manglende enighed i kollegiet kan ESMA træffe afgørelse ved bindende mægling. Der stilles andre supplerende krav i forbindelse med afgørende benchmarks, herunder at den relevante kompetente myndighed har beføjelse til at kræve bidrag.

Centralbanker, som er medlemmer af Det Europæiske System af Centralbanker, er ikke omfattet af bestemmelserne, fordi de allerede har indført systemer, som sikrer overensstemmelse med målene for dette forslag til forordning.

Nærmere bestemmelser om benchmarks for råvarer og rentesatser findes i bilagene. Benchmarks med input fra regulerede handelssystemer fritages for visse forpligtelser for at undgå dobbeltregulering.

Jf. også MEMO/13/799

Link til forslaget:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/benchmarks/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar