Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 18. září 2013

Nová opatření pro obnovení důvěry k referenčním hodnotám po skandálech se sazbami LIBOR a EURIBOR

Komise dnes přišla s návrhy právních předpisů, které mají pomoci znovu nastolit důvěru ve spolehlivost referenčních hodnot. Referenční hodnota je index (statistické opatření) vypočtený z reprezentativního souboru výchozích údajů, který se používá jako referenční cena u finančního nástroje nebo finanční smlouvy nebo pro měření výkonnosti investičního fondu. Díky novým pravidlům se posílí hodnověrnost a spolehlivost referenčních hodnot, usnadní prevence a odhalování manipulací s nimi a zároveň vyjasní otázky odpovědnosti a dohledu orgánů. Nová pravidla doplňují návrhy Komise schválené Evropským parlamentem a Radou v červnu 2013, podle nichž bude manipulace s referenčními hodnotami trestným činem zneužívání trhu s přísnými správními pokutami (viz MEMO/13/774).

Manipulace se sazbami LIBOR (London Interbank Offered Rate) a EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) měly pro některé evropské a americké banky za následek mnohamilionové pokuty. Předmětem vyšetřování jsou rovněž údajné manipulace s komoditami (např. ropou, zemním plynem a biopalivy) a referenčními hodnotami směnných kurzů. Na referenčních hodnotách závisejí ceny finančních nástrojů v hodnotě bilionů eur a jsou s nimi spojeny miliony hypoték na bydlení. Z toho důvodu může manipulace s referenčními hodnotami způsobit investorům a spotřebitelům značné ztráty, narušit reálnou ekonomiku a podkopat důvěru v trh.

Komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier k tomu uvedl: „Referenční hodnoty jsou jádrem finančního systému: jsou pro naše trhy a rovněž hypotéky a úspory milionů našich občanů naprosto klíčové, zatím však byly do značné míry neregulované a bez dohledu. Skandály a podezření z manipulace s referenčními hodnotami podkopaly důvěru v trh. To je třeba změnit - důvěru musíme obnovit. Dnešní návrhy poprvé zajistí, aby všichni, kdo určují referenční hodnoty, museli mít povolení a podléhat dohledu. Návrhy také zvýší transparentnost a přispějí k řešení střetu zájmů. Tímto způsobem bude zajištěna spolehlivost, kontinuita i kvalita základních referenčních hodnot.“

Hlavní prvky návrhu

Návrh je v souladu se zásadami, které nedávno na mezinárodní úrovni schválila Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry (IOSCO), a vztahuje se na celou škálu referenčních hodnot, nejen na referenční úrokové sazby, jako např. LIBOR, ale třeba také na komoditní referenční hodnoty. Zahrnuje veškeré referenční hodnoty, které se používají jako reference pro finanční nástroje přijaté k obchodování nebo obchodované na některém regulovaném obchodním místě, jako jsou energetické a měnové deriváty, dále pro finanční smlouvy, jako jsou hypotéky, a veškeré referenční hodnoty, které se používají k měření výkonnosti investičních fondů. Návrh se snaží vyřešit případné nedostatky ve všech fázích tvorby a používání referenčních hodnot.

Hlavním cílem je zajistit spolehlivost referenčních hodnot tak, aby na ně neměl vliv střet zájmů, aby odrážely ekonomickou realitu, kterou mají měřit, a aby byly využívány řádným způsobem.

Cílem návrhu je zejména:

 • Zlepšit úroveň správy procesu určování referenčních hodnot a jeho kontroly

  Určování referenčních hodnot bude podléhat předchozímu povolení a průběžnému dohledu na vnitrostátní a evropské úrovni. Návrh vyžaduje, aby na straně administrátorů pokud možno nedocházelo ke střetu zájmů a aby jej odpovídajícím způsobem řešili, pokud se mu vyhnout nelze.

 • Zlepšit kvalitu vstupních údajů a metodiky, jež administrátoři referenčních hodnot používají

  To vyžaduje, aby se při určování referenčních hodnot používaly dostatečné a přesné údaje, které reprezentují skutečnou tržní nebo ekonomickou realitu, pro niž má být referenční hodnota měřítkem. Údaje by měly pocházet ze spolehlivých zdrojů a referenční hodnota by měla být vypočtena řádně a spolehlivě. To také znamená, že pokud je to možné, je třeba používat údaje o transakcích, pokud ne, je povoleno použít ověřené odhady.

 • Zajistit, aby ti, kdo poskytují informace potřebné k určení referenčních hodnot, dodávali přiměřené údaje a podléhali přiměřené kontrole

  Administrátor vypracuje kodex chování, v němž budou jasně vymezeny povinnosti dodavatelů vstupních údajů pro referenční hodnoty a úkoly, za něž nesou odpovědnost. Budou v něm uvedeny i povinnosti týkající se řešení střetu zájmů.

 • Zajistit náležitou ochranu spotřebitelů a investorů, kteří tyto referenční hodnoty používají

  Návrh posiluje transparentnost údajů používaných pro výpočet referenční hodnoty a způsobu, jakým se tato referenční hodnota vypočítává. K dispozici bude rovněž vysvětlení, čeho se referenční hodnota má týkat a jaká jsou její slabá místa. Návrh rovněž vyžaduje, aby banky v případě potřeby posuzovaly, zda je pro spotřebitele vhodná, např. při sepisování hypotečních smluv.

 • Zajistit dohled nad referenčními hodnotami s kritickým významem a jejich životaschopností

  Na referenční hodnoty s kritickým významem budou pod vedením orgánu dohledu administrátora referenčních hodnot dohlížet kolegia orgánů dohledu za koordinace Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA). V případech neshody s kolegiem bude moci ESMA rozhodnout na základě právně závazné mediace. Pro referenční hodnoty s kritickým významem jsou stanoveny ještě další požadavky, včetně pravomoci příslušného orgánu vyžadovat potřebné informace.

Na centrální banky, které jsou členy Evropského systému centrálních bank, se návrh nevztahuje, neboť již systémy, které zajišťují dodržování cílů tohoto návrhu nařízení, zavedly.

Podrobnější ustanovení pro referenční hodnoty týkající se komodit a úrokových sazeb obsahují přílohy. Referenční hodnoty, pro které vstupní údaje poskytují regulované obchodní systémy, jsou osvobozeny od určitých povinností, aby se zamezilo dvojí regulaci.

Viz také MEMO/13/799

Odkaz na návrh

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/benchmarks/index_en.htm

Kontaktní osoby:

Chantal Hughes (+32 22964450)

Carmel Dunne (+32 22998894)

Audrey Augier (+32 22971607)


Side Bar