Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 1 lutego 2013 r.

„Imigranci w Europie”: Komisja ogłasza ogólnoeuropejski konkurs multimedialny

Jaką rolę pełnią imigranci w Europie? Jaka jest ich sytuacja? Komisja zaprasza studentów uczelni wyższych (kierunków związanych ze sztuką, grafiką lub komunikacją) ze wszystkich 27 państw członkowskich Unii Europejskiej i Chorwacji do zastanowienia się nad wkładem, jaki imigranci wnoszą do europejskiego społeczeństwa.

Zgłoszone do ogólnoeuropejskiego konkursu prace mają wyrażać poglądy autorów na kwestie związane z imigracją i pokazywać, jaką rolę odgrywają imigranci w naszym życiu. Mając na celu zachęcenie do konstruktywnej dyskusji i refleksji na temat sytuacji imigrantów w Europie, Komisja oferuje obiecującym europejskim twórcom szansę przedstawienia swojego punktu widzenia na ten temat.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy studenci, którzy ukończyli 18 lat i są zarejestrowani w instytucji szkolnictwa wyższego oferującej takie kierunki jak sztuka, grafika lub komunikacja w którymkolwiek z państw członkowskich UE lub w Chorwacji. Uczelnie powinny zgłosić prace swoich studentów do 21 czerwca 2013 roku w następujących kategoriach – plakat, zdjęcie i wideo.

Każda uczelnia może przedłożyć więcej niż jedną pracę w różnych kategoriach. Prace zostaną ocenione na szczeblu krajowym, a te najlepsze (maksymalnie 10 z jednego państwa) przekazane zostaną europejskiemu jury, które wybierze 30 finalistów, a następnie podejmie decyzję o tym, kto zostanie europejskim zwycięzcą w poszczególnych kategoriach. W skład jury wejdą profesjonaliści w dziedzinie komunikacji, sztuki i mediów, jak również przedstawiciele środowisk imigrantów.

Trzydziestu europejskich finalistów zostanie zaproszonych do udziału w ceremonii rozdania nagród w Brukseli, z przewidywanym udziałem Cecilii Malmström, unijnej komisarz do spraw wewnętrznych. Przyznana zostanie także nagroda specjalna, w oparciu o wyniki głosowania na stronie internetowej, której adres podano poniżej.

Uczelnie, których studenci wygrają pierwsze miejsca w wymienionych trzech kategoriach, jak również nagrodę publiczności, otrzymają nagrody w wysokości 10 tys. euro każda − do wykorzystania na cele edukacyjne.

Pełny tekst regulaminu można znaleźć na poświęconej konkursowi stronie internetowej:

www.migrantsineurope.eu/

Kontekst

W roku 2011 liczba ludności na świecie przekroczyła 7 mld, a liczba obywateli krajów trzecich zamieszkałych w UE sięgnęła 20,2 mln osób1. To około 4 proc. łącznej liczby ludności w UE (502,5 mln osób) oraz 9,4 proc. liczby imigrantów na całym świecie, którą szacuje się na 214 mln. Dla porównania − w Kanadzie zamieszkuje około 3,4 proc. łącznej liczby imigrantów na świecie (czyli 7,2 mln, co stanowi 21,3 proc. ludności tego państwa), podczas gdy w USA – około 20 proc. ogółu imigrantów na świecie (czyli 42,8 mln, co stanowi 13,5 proc. ludności tego państwa).

Więcej informacji

Kontakt:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

1 :

Dane liczbowe dotyczące imigracji w UE są dostępne w trzecim sprawozdaniu rocznym na temat imigracji i azylu Komisji Europejskiej.


Side Bar