Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 18 september 2013

Gemensamma gränser för oss närmare: Europeiskt territoriellt samarbete

Den här veckan riktas strålkastarljuset mot det värde som EU:s regionalpolitiska program och projekt för gränsöverskridande, transnationellt och interregionalt samarbete ger lokalsamhällen, regioner och medlemsländer. Kampanjen kulminerar i den europeiska dagen för samarbete den 21 september.

Europeiskt regionalt samarbete utgör en relativt liten del av EU:s regionalpolitik. Men om Europaparlamentet och rådet godkänner den nuvarande överenskommelsen om regionalpolitiska medel för åren 2014–2020 kommer budgeten att öka till 8,9 miljarder euro. Enligt de nya regionalpolitiska förslag som nu håller på att diskuteras ska programmen för europeiskt territoriellt samarbete i högre grad inriktas på investeringar som skapar förutsättningar för framtida tillväxt.

– De här programmen och projekten för samarbete för EU-medborgarna närmare varandra och ger möjlighet att utbyta tankar över gränserna och att finna lösningar på gemensamma problem. I EU:s regioner och medlemsländer genomförs hundratals samarbetsprojekt, liksom i vissa regioner i EU:s grannländer. De bidrar på ett aktivt sätt till att förbättra EU-medborgarnas dagliga liv genom att de skapar arbetstillfällen, skyddar miljön, stärker hälso- och sjukvårdstjänster och leder till investeringar i infrastruktur för transport och energi. Jag hoppas att de medel som föreslagits kommer att godkännas så att det goda arbete som utförs i dessa projekt stärks och samtidigt säkerställer goda förutsättningar även i framtiden, säger EU:s kommissionär för regionalpolitik Johannes Hahn.

Under den här veckan, både den 21 september och dagarna före, kommer åtskilliga EU-program att satsa på att lyfta fram resultaten av och nyttan med samarbetet mellan olika regioner. Bredden av det europeiska territoriella samarbetet är i sig en framgång. Samarbetet omfattar t.ex. lokala projekt som knyter samman människor i Nordirland och de angränsande regionerna i Irland, gemensam verksamhet mellan lokalsamhällen i t.ex. Österrike och Slovenien eller mer omfattande transport- eller miljöstrategier som knyter samman EU:s medlemsländer och regioner, t.ex. på Balkan. För andra året kommer mer än 100 evenemang att anordnas i 30 länder med syftet att öka medvetenheten om de positiva effekterna av samarbetet genom EU:s regionalpolitik.

Den 19 september kl. 14.00–15.00 finns Johannes Hahn på Twitter för att diskutera fördelarna med EU:s gränsöverskridande regionalpolitik. Frågor kan redan nu ställas på Twitter med angivande av ”#EUChat and #ecday” till @JHahnEU.

Bakgrund

Europeiskt territoriellt samarbete är ett centralt mål för EU:s regionalpolitik. Regioner och städer i olika medlemsländer uppmuntras att samarbeta och lära av varandra genom gemensamma program, projekt och nätverk. De viktigaste typerna av samarbetsprogrammet är följande:

  1. Gränsöverskridande samarbetsprogram längs EU:s interna gränser.

  2. Transnationella samarbetsprogram för mer omfattande samarbete, t.ex. de makroregionala strategierna för Donau- och Östersjöområdena.

  3. Interregionala samarbetsprogram, via Interreg IVC och de tre nätverksprogrammen Urbact II, Interact II och Espon, som omfattar alla de 28 EU-länderna. De utgör en grund för erfarenhetsutbyte mellan regionala och lokala organ i olika länder.

Kampanjen för europeiskt samarbete samordnas genom programmet Interact med stöd av Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och Regionkommittén.

Läs mer

  1. Europeiskt territoriellt samarbete

  2. www.ecday.eu

  3. Flaggskeppsprojekt

  4. Johannes Hahns webbplats, Twitter: @JHahnEU

Europeiska samarbetsdagen på Facebook och Twitter (#ecday)

Kontaktpersoner:

Shirin Wheeler +32 229 66565; mobiltfn +32 4607 66565

Annemarie Huber +32 229 93310; mobiltfn +32 4607 93310


Side Bar