Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel, 18. septembra 2013

Spoločné hranice zbližujú: oslava Európskej územnej spolupráce

Cezhraničné, nadnárodné a medziregionálne projekty a programy v rámci regionálnej politiky EÚ a najmä to, aká je ich hodnota pre obce, regióny a členské štáty, patrí medzi ústredné témy tohto týždňa. Kampaň prichádza v kritickom okamihu – pred 21. septembrom, Dňom európskej spolupráce.

Európska územná spolupráca je pomerne malou časťou regionálnej politiky EÚ. Ak však Európsky parlament a Rada schvália súčasnú dohodu o financovaní regionálnej politiky v rokoch 2014 – 2020, jej rozpočet sa zvýši na 8,9 miliardy EUR. Podľa novej reformy regionálnej politiky, nachádzajúcej sa v poslednom štádiu rokovania, budú programy Európskej územnej spolupráce viac zamerané na investície, ktoré vytvárajú ideálne podmienky pre budúci rast.

Komisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn uviedol: „Tieto programy a projekty spolupráce zbližujú európskych občanov, umožňujú novým myšlienkam prekračovať hranice a vďaka nim nachádzame riešenia pre spoločné problémy. Máme stovky projektov Európskej územnej spolupráce v regiónoch EÚ a jej členských štátoch, ako aj v niektorých susedných regiónoch mimo EÚ. Aktívne sa podieľajú na zvyšovaní kvality každodenného života európskych občanov v rozličných krajinách, a to tvorbou pracovných miest, ochranou životného prostredia, zlepšovaním služieb zdravotnej starostlivosti a investíciami do dopravy a energetickej infraštruktúry. Dúfam, že navrhovaná výška finančných prostriedkov bude schválená v záujme podpory užitočnej práce na týchto projektoch a zabezpečenia jej hnacej sily do budúcnosti.“

Mnohé z programov EÚ tento týždeň, najmä 21. septembra a počas okolitých dní, spoja sily a predstavia výsledky a prínosy medziregionálnej a cezhraničnej spolupráce. Už samotný rozsah Európskej územnej spolupráce je dobrým výsledkom. Siaha od projektov v rámci obcí, ktoré združujú ľudí v Severnom Írsku s obyvateľmi hraničných území Írska, cez spoločné aktivity prepájajúce napríklad rakúske a slovinské samosprávy až po rozsiahle dopravné a environmentálne stratégie, ktoré spájajú členské štáty EÚ s regiónmi povedzme na Balkáne. Už druhý rok sa vo viac ako 30 krajinách uskutoční vyše 100 podujatí s cieľom zvýšiť povedomie verejnosti o pozitívnom vplyve spolupráce prostredníctvom regionálnej politiky EÚ.

Dňa 19. septembra od 14:00 do ─ 15:00 hod. bude komisár Hahn diskutovať na sociálnej sieti Twitter o význame cezhraničnej regionálnej politiky EÚ. Odteraz môžete zadávať otázky pomocou hashtagov #EUChat a #ecday na adresu @JHahnEU.

Súvislosti

Európska územná spolupráca je kľúčovým cieľom regionálnej politiky EÚ. Prostredníctvom spoločných programov, projektov a sietí podporuje spoluprácu regiónov a miest z rôznych členských štátov EÚ a vzájomnú výmenu skúseností. Medzi základné typy programov spolupráce patria:

  1. cezhraničné programy spolupráce v rámci vnútorných hraníc EÚ,

  2. nadnárodné programy spolupráce zahŕňajú väčšie oblasti spolupráce, napr. makroregionálne stratégie v oblasti Dunaja a Baltického mora,

  3. medziregionálny program spolupráce (INTERREG IVC) a 3 programy budovania sietí (Urbact II, INTERACT II a ESPON) pokrývajú všetkých 28 členských štátov EÚ. Zabezpečujú rámec na výmenu skúseností medzi regionálnymi a miestnymi orgánmi v rôznych krajinách.

Kampaň Dňa európskej spolupráce je koordinovaná programom INTERACT a podporovaná Európskou komisiou, Európskym parlamentom a Výborom regiónov.

Ďalšie informácie

  1. Európska územná spolupráca

  2. www.ecday.eu

  3. Prioritné projekty európskej spolupráce

  4. Webová stránka komisára Hahna, Twitter: @JHahnEU

Deň európskej spolupráce na sieťach Facebook a Twitter (#ecday)

Kontaktné osoby:

Shirin Wheeler +32 2 296 6565; mobil: +32 460 766 565

Annemarie Huber +32 2 299 3310; mobil: +32 460 793 310


Side Bar