Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 18. septembrī

Kopīgas robežas, ciešākas attiecības: godinot Eiropas teritoriālo sadarbību

Šonedēļ galvenā uzmanība ir pievērsta tai vērtībai, ko ES reģionālās politikas pārrobežu, starpvalstu un starpreģionu projekti un programmas sniedz kopienām, reģioniem un dalībvalstīm. Šī kampaņa, tuvojoties Eiropas Sadarbības dienai 21. septembrī, notiek izšķirošā brīdī.

Eiropas teritoriālā sadarbība (ETS) veido salīdzinoši nelielu ES reģionālās politikas daļu. Taču, ja Eiropas Parlaments un Padome apstiprinās pašreizējo nolīgumu par reģionālās politikas finansējumu 2014.–2020. gadam, ETS budžets pieaugs līdz 8,9 miljardiem eiro. Saskaņā ar jaunajām reģionālās politikas reformām, par kurām pašlaik noris pēdējie sarunu posmi, ETS programmas arī vairāk koncentrēsies uz ieguldījumiem, kuri rada piemērotus apstākļus turpmākai izaugsmei.

Reģionu politikas komisārs Johanness Hāns sacīja: “Šīs sadarbības programmas un projekti satuvina Eiropas pilsoņus, sekmējot apmaiņu ar idejām pāri robežām un meklējot risinājumus kopīgām problēmām. ES reģionos un dalībvalstīs, kā arī dažās ārpussavienības kaimiņvalstīs, tiek īstenoti simtiem ETS projektu. Tie aktīvi uzlabo Eiropas pilsoņu ikdienu pāri robežām, radot darbavietas, aizsargājot vidi, stiprinot veselības aprūpes pakalpojumus un ieguldot transporta un enerģētikas infrastruktūrā. Es ceru, ka ierosinātais finansējums tiks apstiprināts, lai atbalstītu šo projektu sekmīgo darbību un nodrošinātu to nepārtrauktību nākotnē.

Šonedēļ, 21. septembrī un tam tuvējos datumos, vairākas ES programmas kopīgiem spēkiem centīsies parādīt reģionu pārrobežu sadarbības rezultātus un ieguvumus. Eiropas teritoriālās sadarbības apmērs jau pats par sevi ir sasniegums. Tas aptver gan nelielus kopienu projektus, kas veido saikni starp Ziemeļīrijas un Īrijas pierobežas reģiona iedzīvotājiem, gan kopīgus pasākumus, kas satuvina, piemēram, Austrijas un Slovēnijas, kopienas, gan arī plašākas transporta vai vides stratēģijas, kuras apvieno ES dalībvalstis un reģionus, piemēram, Balkānus. Jau otro gadu 30 valstīs notiks vairāk nekā 100 pasākumu ar mērķi veicināt informētību par pozitīvo ietekmi, ko sniedz sadarbība ES reģionālās politikas satvarā.

19. septembrī plkst. 14.00 – 15.00 Komisārs Hāns Tviterī diskutēs par ES reģionālās pārrobežu politikas nozīmīgumu. Jautājumus var iesūtīt jau šobrīd, profilā @JHahnEU pie jautājuma norādot #EUChat un #ecday.

Vispārīga informācija

Eiropas teritoriālā sadarbība ir ES reģionālās politikas galvenais mērķis. Dažādu ES dalībvalstu reģioni un pilsētas tiek mudinātas kopīgi strādāt un mācīties cits no cita kopīgās programmās, projektos un sadarbības tīklos. Galvenie sadarbības programmu veidi ir šādi:

  1. pārrobežu sadarbības programmas reģionos ap ES iekšējām robežām;

  2. starpvalstu sadarbības programmas, kuras aptver plašāku sadarbības teritoriju, piemēram, Donavas un Baltijas jūras makroreģionālās stratēģijas;

  3. starpreģionu sadarbības programma (INTERREG IVC) un 3 tīklu izveides programmas (Urbact II, INTERACT II un ESPON), kas aptver visas 28 ES dalībvalstis. Tajās ir noteikts satvars pieredzes apmaiņai starp reģionālajām un vietējām iestādēm dažādās valstīs.

Eiropas Sadarbības dienas kampaņu ar Eiropas Komisijas, Eiropas Parlamenta un Reģionu komitejas atbalstu koordinē programma INTERACT.

Papildu informācija

  1. Eiropas teritoriālā sadarbība

  2. www.ecday.eu

  3. Galvenie EK projekti

  4. Komsāra Hāna tīmekļa vietne, Tviterī: @JHahnEU

Eiropas Sadarbības diena portālā Facebook un Tviterī (#ecday)

Kontaktpersonas:

Shirin Wheeler +32 229 66565; Mob. tālr.: +32 4607 66565

Annemarie Huber +32 229 93310; Mob. tālr.: +32 4607 93310


Side Bar