Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 17 september 2013

EU-kommissionen tar krafttag mot ”lagliga droger”

EU-kommissionen föreslår idag att stärka EU:s förmåga att hantera ”lagliga droger” (legal highs). Det handlar om nya psykoaktiva ämnen som används som alternativ till olaglig narkotika såsom kokain och ecstasy. De föreslagna reglerna innebär att skadliga psykoaktiva ämnen snabbt kan dras tillbaka från marknaden, utan att detta äventyrar deras legitima industriella och kommersiella användning. Förslagen kommer efter varningar från EU:s narkotikaorgan (ECNN) och Europol om problemets omfattning och en rapport från 2011 enligt vilken EU:s nuvarande mekanism för hantering av nya psykoaktiva ämnen behöver förbättras (IP/11/1236).

Dagens förslag läggs fram av Viviane Reding, EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för rättsliga frågor, i samförstånd med vice ordförande Antonio Tajani och kommissionär Tonio Borg.

– Lagliga droger är ett växande problem i Europa och det är ungdomarna som är mest utsatta, säger Viviane Reding. Den gränslösa inre marknaden gör att det krävs gemensamma EU-regler för att ta itu med detta. Vi föreslår idag kraftfull EU-lagstiftning om nya psykoaktiva ämnen för att EU ska kunna reagera snabbare och med bättre resultat. Bland annat ska skadliga ämnen omedelbart kunna avlägsnas från marknaden på tillfällig basis.

Nya psykoaktiva ämnen är ett växande problem. Antalet nya psykoaktiva ämnen som upptäcks i EU har tredubblats mellan 2009 och 2012. Hittills under 2013 har mer än ett nytt ämne rapporterats varje vecka. Det är ett problem som kräver insatser från EU. Det är allt lättare att få tillgång till ämnena via internet och de sprider sig snabbt mellan EU-länderna: 80 % av de nya psykoaktiva ämnena upptäcks i mer än ett EU-land.

Den yngre generationen är mest utsatt: Enligt en Eurobarometer från 2011 om ungas attityd till narkotika har i genomsnitt 5 % av EU:s ungdomar använt sådana ämnen minst en gång. Irland toppar listan med 16 % medan nivån ligger på nästan 10 % i Polen, Lettland och Storbritannien. Dessa ämnen medför stora risker för människors hälsa och samhället i stort (se bilaga 2).

Att använda nya psykoaktiva ämnen kan vara livsfarligt. Ämnet 5-IT uppges t.ex. ha orsakat 24 dödsfall i fyra EU-länder på bara fem månader, mellan april och augusti 2012. 4-MA, ett ämne som liknar amfetamin, kopplades till 21 dödsfall i fyra EU-länder bara under 2010–2012.

EU måste agera kraftfullt och beslutsamt. Det nuvarande systemet för att upptäcka och förbjuda dessa nya droger, som inrättades 2005, är inte längre ändamålsenligt. Kommissionens förslag innebär att EU kommer att kunna bekämpa nya psykoaktiva ämnen bättre och snabbare tack vare:

  • Ett snabbare förfarande: I dagsläget tar det minst två år att förbjuda ett ämne i EU. I framtiden kommer EU att kunna agera inom bara 10 månader (se bilaga 1). I särskilt allvarliga fall kommer det att gå ännu snabbare eftersom det också ska gå att omedelbart dra tillbaka ämnen från marknaden under ett år. Detta innebär att ämnet inte längre är tillgängligt för konsumenterna under tiden som en fullständig riskbedömning utförs. I det nuvarande systemet är inga tillfälliga åtgärder möjliga och kommissionen måste vänta på en fullständig riskbedömningsrapport innan den kan lägga fram ett förslag om att begränsa ett ämne.

  • Ett mer proportionellt system: Det nya systemet kommer att möjliggöra en stegvis strategi där ämnen som medför en måttlig risk beläggs med restriktioner på konsumentmarknaden, medan ämnen som medför en stor risk beläggs med fullständiga marknadsrestriktioner. Endast de skadligaste ämnena, som medför allvarliga risker för konsumenternas hälsa, kommer att omfattas av straffrättsliga bestämmelser, som i fallet narkotika. I det nuvarande systemet har EU bara två alternativ – antingen att inte vidta någon åtgärd på EU-nivå eller att införa fullständiga marknadsrestriktioner och ålägga straffrättsliga påföljder. Denna brist på alternativ innebär att EU i dagsläget inte vidtar åtgärder i fråga om vissa skadliga ämnen. Med det nya systemet kommer EU att kunna ta itu med fler ärenden och hantera dem mer proportionellt, genom att anpassa sina åtgärder till de risker som föreligger och till den legitima kommersiella och industriella användningen.

För att träda i kraft måste kommissionens förslag nu antas av Europaparlamentet och av EU-länderna i EU-rådet.

Bakgrund

EU:s narkotikastrategi för 2013–2020 innehåller prioriteringarna för EU:s narkotikapolitik. I strategin konstateras det att uppkomsten och den snabba spridningen av nya psykoaktiva ämnen är en ny utmaning som kräver kraftfulla åtgärder, bl.a. en stärkning av den befintliga EU-lagstiftningen.

Under de senaste åren har i genomsnitt ett nytt psykoaktivt ämne upptäckts varje vecka i EU, och antalet förväntas öka under de kommande åren. Sedan 1997 har EU-länderna upptäckt mer än 300 ämnen och antalet tredubblades mellan 2009 och 2012 (från 24 under 2009 till 73 under 2012).

Enligt EU:s befintliga instrument, rådets beslut 2005/387/JHA, får kommissionen föreslå EU-länderna att nya droger ska omfattas av straffrättsliga åtgärder. Genom denna mekanism har nio ämnen blivit föremål för restriktiva åtgärder och straffrättsliga påföljder. År 2010 föreslog och uppnådde kommissionen ett förbud mot den ecstasyliknande drogen mefedron (MEMO/10/646) och i början av 2013 mot den amfetaminliknande drogen 4-MA (IP/13/75). I juni 2013 föreslog kommissionen också ett förbud mot den syntetiska drogen ”5-IT” (IP/13/604).

I en rapport från 2011 fann man att det med det nuvarande systemet har varit svårt att hantera den stora mängden nya ämnen på marknaden. Det tar två år att införa restriktiva åtgärder mot ett enda ämne. Brottslingar kan sedan kringgå kontrollåtgärderna genom att göra smärre ändringar av ämnets kemiska struktur, som inte mildrar dess betydande negativa effekter. Dessutom hämmas EU:s förmåga att vidta åtgärder av det nuvarande systemets utformning där man bara kan välja mellan antingen straffrättsliga åtgärder eller inga åtgärder alls. Det saknas ett antal alternativ med kontrollåtgärder som möjliggör snabba och riktade insatser.

Dagens förslag är ett svar på återkommande varningar från Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) och Europol. De är också ett svar på Europaparlamentets och EU-ländernas uppmaningar (se rådets slutsatser från 2011) om att uppdatera rådets beslut 2005/387.

Läs mer

Europeiska kommissionen – Politik för narkotikakontroll:

http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/index_sv.htm

Eurobarometer från 2011 om ungas attityd till narkotika:

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_330_en.pdf

Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk ”Europeiska narkotikarapporten” 2013:

http://www.emcdda.europa.eu/edr2013

Webbplats för Viviane Reding, kommissionens vice ordförande och kommissionär för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva +32 22991382

Natasha Bertaud +32 22967456

Bilaga 1

Bilaga 2

Spridning av nya psykoaktiva ämnen i EU

EU-land

Anmälningari till ECNN sedan 2005

Första anmälningarii till ECNN sedan 2005

Användning (15–24 år) Eurobarometer 2011

Österrike

43

11

4 %

Belgien

79

8

4,8 %

Bulgarien

108

8

3,4 %

Cypern

0

0

1,6 %

Kroatien

41

0

Ingen uppgift

Tjeckien

60

3

4 %

Danmark

62

10

3,8 %

Estland

0

0

6,2 %

Finland

98

49

1 %

Frankrike

61

10

5,2 %

Tyskland

127

35

3,7 %

Grekland

34

0

1,6 %

Ungern

91

10

1,9 %

Irland

18

4

16,3 %

Italien

65

4

0,8 %

Lettland

30

8

8,8 %

Litauen

4

1

5,2 %

Luxemburg

3

0

6,8 %

Malta

18

1

0,3 %

Nederländerna

6

5

3,4 %

Polen

28

12

9 %

Portugal

4

0

5,8 %

Rumänien

2

0

3,3 %

Slovakien

35

0

3,1 %

Slovenien

23

0

6,6 %

Spanien

24

4

4,9 %

Sverige

116

33

3,3 %

Förenade kungariket

123

58

8,2 %

Totalt

1 303

274

EU-genomsnitt 5 %

Källor: ECNN, European Database on New Drugs, och Europeiska kommissionen, Flash Eurobarometer 330, Youth attitudes on drugs 2011

i :

EU-länderna är inte skyldiga att anmäla alla nya psykoaktiva ämnen som de upptäcker till ECNN, men de uppmuntras att göra det. Därför är sannolikt antalet nya psykoaktiva ämnen i varje EU-land större.

ii :

Den första anmälan av ämnet till ECNN.


Side Bar