Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 17. septembra 2013

Európska komisia podniká rázne kroky proti legálnym psychoaktívnym látkam

Európska komisia dnes navrhla posilniť schopnosť Európskej únie reagovať na „legálne psychoaktívne látky“ – nové psychoaktívne látky užívané ako alternatívy k nelegálnym drogám, ako sú kokaín a extáza. Podľa pravidiel, ktoré dnes Komisia navrhla, sa škodlivé psychoaktívne látky rýchlo stiahnu z trhu bez toho, aby sa ohrozilo ich rozličné zákonné priemyselné a obchodné využitie. Tieto návrhy prichádzajú po upozorneniach o rozsahu problému zo strany Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (ďalej len „EMCDDA") a úradu Europol a tiež na základe správy z roku 2011, z ktorej záverov vyplýva, že je potrebné posilniť súčasné mechanizmy EÚ na boj proti novým psychoaktívnym látkam. (IP/11/1236).

Dnešný návrh predstavila podpredsedníčka Komisie Redingová spoločne s podpredsedom Komisie Tajanim a komisárom Borgom.

„Legálne psychoaktívne látky sú čoraz väčším problémom v Európe a najvyššiemu riziku sú vystavení mladí ľudia. Keďže vnútorný trh nemá hranice, potrebujeme na riešenie tohto problému spoločné pravidlá EÚ ,“ povedala podpredsedníčka Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť. „Dnes prichádzame s návrhom silnej európskej legislatívy v oblasti nových psychoaktívnych látok, aby mohla EÚ reagovať rýchlejšie a účinnejšie vrátane možnosti dočasného okamžitého stiahnutia škodlivých látok z trhu.

Nové psychoaktívne látky sú narastajúcim problémom. Počet týchto látok odhalených v EÚ sa v rokoch 2009 až 2012 strojnásobil. V roku 2013 bola doteraz nahlásená každý týždeň viac ako jedna nová látka. Tento problém si vyžaduje reakciu na európskej úrovni. Uvedené látky sú čoraz ľahšie dostupné cez internet a rýchlo sa šíria medzi krajinami EÚ: výskyt 80 % nových psychoaktívnych látok sa odhalí vo viac ako jednej krajine EÚ.

Najväčšiemu riziku sú vystavení mladí ľudia. Eurobarometer z roku 2011 zameraný na „postoje mládeže k drogám“ ukazuje, že v priemere 5 % mladých ľudí v EÚ užilo takéto látky aspoň raz v živote – najviac v Írsku (16 %) a následne v Poľsku, Lotyšsku a Spojenom kráľovstve (takmer 10 %). Tieto látky predstavujú zásadné riziká pre verejné zdravie a spoločnosť ako takú (pozri Prílohu 2).

Užívanie nových psychoaktívnych látok môže mať smrteľné následky. Napríklad látka 5-IT zabila podľa neoverených správ 24 osôb v štyroch krajinách EÚ len za obdobie piatich mesiacov – od apríla do augusta 2012. S látkou 4-MA, ktorá napodobňuje amfetamín, sa spájalo 21 úmrtí v štyroch krajinách EÚ len za obdobie 2010 – 2012.

Európska reakcia musí byť silná a rozhodná. Súčasný systém zavedený v roku 2005, ktorý je založený na odhaľovaní a zákaze týchto nových drog, dnes už nestačí. Tento návrh Komisie posilní a urýchli schopnosť Únie bojovať s novými psychoaktívnymi látkami tým, že vytvorí:

    rýchlejší postup: v súčasnosti trvá proces zákazu látky v EÚ minimálne dva roky. V budúcnosti bude Únia vedieť zareagovať už v priebehu 10 mesiacov (pozri Prílohu 1). V mimoriadne vážnych prípadoch bude tento postup ešte rýchlejší, keďže vznikne možnosť stiahnuť látku okamžite z trhu na obdobie jedného roka. Toto opatrenie zabezpečí, že látka nebude pre užívateľov dostupná, zatiaľ čo bude prebiehať komplexné hodnotenie rizika. Podľa súčasných pravidiel nie je možné prijať žiadne dočasné opatrenia a Komisia musí čakať na dokončenie komplexnej správy o hodnotení rizika pred tým, než môže podať návrh na obmedzenie látky.

  • primeranejší systém: nový systém umožní odstupňovaný prístup, v rámci ktorého budú látky predstavujúce mierne riziko podliehať obmedzeniam pre spotrebiteľský trh a látky predstavujúce vysoké riziko budú podliehať úplným trhovým obmedzeniam. Len tie najškodlivejšie látky, ktoré predstavujú vážne ohrozenie zdravia spotrebiteľov, budú podrobené ustanoveniam trestného práva, ako je tomu v prípade nelegálnych drog. V rámci súčasného systému má Únia iba dve možnosti – buď neprijať žiadne opatrenie na úrovni EÚ alebo uložiť úplné trhové obmedzenia a trestné sankcie. Nedostatok možností znamená, že je dnes Únia v súvislosti s niektorými škodlivými látkami nečinná. Nový systém umožní Únii riešiť viac prípadov a pristupovať k ním primeranejším spôsobom tým, že sa reakcia prispôsobí existujúcim rizikám a zohľadní sa legitímne priemyselné a obchodné využitie.

Návrhy Komisie teraz musí prijať Európsky parlament a členské štáty v Rade Európskej únie, aby sa z nich stali právne predpisy.

Súvislosti

Protidrogová stratégia EÚ na obdobie 2013 – 2020 určuje priority pre protidrogovú politiku EÚ. Objavovanie sa a rýchle šírenie nových psychoaktívnych látok sa v stratégii definuje ako nová výzva, ktorej treba energicky čeliť, vrátane posilnenia existujúcich právnych predpisov EÚ.

V posledných rokoch sa v EÚ odhalila priemerne jedna nová psychoaktívna látka každý týždeň a predpokladá sa, že tieto čísla budú v nadchádzajúcich rokoch rásť. Od roku 1997 odhalili členské štáty viac ako 300 látok a ich počet sa v období od roku 2009 do roku 2012 strojnásobil (z 24 látok v roku 2009 na 73 látok v roku 2012).

Podľa rozhodnutia Rady 2005/387/SVV, ktoré je v súčasnosti platným nástrojom EÚ v tejto oblasti, môže Komisia navrhnúť členským štátom, aby prijali voči novým drogám trestné opatrenia. Vďaka tomuto mechanizmu sa už 9 látok stalo predmetom obmedzujúcich opatrení a trestných sankcií. Naposledy Komisia v roku 2010 navrhla a presadila celoeurópsky zákaz látky podobnej extáze nazývanej mefedrón (MEMO/10/646) a začiatkom roka 2013 rovnako zákaz drogy podobnej amfetamínu nazývanej 4-MA (IP/13/75). V júni 2013 Komisia tiež navrhla zákaz syntetickej drogy „5-IT“ (IP/13/604).

V správe z roku 2011 sa zistilo, že súčasný systém zápasí s tým, aby zvládal zaznamenávať veľké počty nových látok objavujúcich sa na trhu. Trvá dva roky, kým sa podarí podrobiť jednu látku obmedzujúcim opatreniam. Páchatelia trestných činov môžu obchádzať kontrolné opatrenia pomocou malých zmien v chemickej štruktúre danej látky, ktoré však nezmiernia jej vážne škodlivé účinky. Navyše súčasný systém umožňujúci len dve reakcie, trestné opatrenia alebo nečinnosť, obmedzuje reakčnú schopnosť Únie. Systém nedisponuje škálou účinných možností kontrolných opatrení, ktoré by umožňovali rýchlu a presne cielenú reakciu.

Dnešné návrhy sú odpoveďou na pretrvávajúce upozornenia zo strany Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) and úradu Europol. Takisto sú reakciou na výzvy Európskeho parlamentu a členských štátov (pozri závery Rady z roku 2011) na aktualizáciu rozhodnutia Rady 2005/387.

Ďalšie informácie

Európska komisia – politika v oblasti kontroly drog:

http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/index_sk.htm

Eurobarometer z roku 2011 zameraný na „postoje mládeže k drogám“

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_330_en.pdf

„Európska správa o stave drogovej problematiky“ 2013 vypracovaná Európskym monitorovacím centrom pre drogy a drogovú závislosť

http://www.emcdda.europa.eu/edr2013

Domovská stránka Viviane Redingovej, podpredsedníčky Európskej komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktné osoby:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Príloha 1

Príloha 2

Šírenie nových psychoaktívnych látok (NPS) v celej EÚ

Členský štát

Nahláseniai centru EMCDDA od roku 2005

Prvé nahláseniaii centru EMCDDA od roku 2005

Prevalencia užívania (15 – 24-roční) Eurobarometer 2011

Rakúsko

43

11

4 %

Belgicko

79

8

4,8 %

Bulharsko

108

8

3,4 %

Cyprus

0

0

1,6 %

Chorvátsko

41

0

neuvádza sa

Česká republika

60

3

4 %

Dánsko

62

10

3,8 %

Estónsko

0

0

6,2 %

Fínsko

98

49

1 %

Francúzsko

61

10

5,2 %

Nemecko

127

35

3,7 %

Grécko

34

0

1,6 %

Maďarsko

91

10

1,9 %

Írsko

18

4

16,3 %

Taliansko

65

4

0,8 %

Lotyšsko

30

8

8,8 %

Litva

4

1

5,2 %

Luxembursko

3

0

6,8 %

Malta

18

1

0,3 %

Holandsko

6

5

3,4 %

Poľsko

28

12

9 %

Portugalsko

4

0

5,8 %

Rumunsko

2

0

3,3 %

Slovensko

35

0

3,1 %

Slovinsko

23

0

6,6 %

Španielsko

24

4

4,9 %

Švédsko

116

33

3,3 %

Spojené kráľovstvo

123

58

8,2 %

Spolu

1 303

274

priemer EÚ 5 %

Zdroje: EMCDDA, Európska databáza nových drog a Európska komisia, Flash Eurobarometer 330, Postoj mládeže k drogám 2011.

i :

Členské štáty nie sú povinné nahlasovať centru EMCDDA všetky nové psychoaktívne látky, ktoré odhalia, avšak odporúča sa im tak urobiť. Z tohto dôvodu je pravdepodobne počet nových psychoaktívnych látok v jednotlivých členských štátoch vyšší.

ii :

Úplne prvé nahlásenie danej látky centru EMCDDA.


Side Bar