Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 17. syyskuuta 2013

Euroopan komissio toteuttaa määrätietoisia toimia laillisten huumeiden torjumiseksi

Euroopan komissio on tänään hyväksynyt ehdotuksen, jonka tarkoituksena on vahvistaa EU:n valmiuksia torjua ns. laillisia huumeita eli uusia psykoaktiivisia aineita, joita käytetään laittomien huumeiden, kuten kokaiinin ja ekstaasin, vaihtoehtoina. Ehdotuksen mukaan haitalliset psykoaktiiviset aineet olisi vedettävä markkinoilta nopeasti, mutta vaikeuttamatta näiden aineiden laillista käyttöä eri tarkoituksiin teollisuuden ja kaupan alalla. Ehdotus perustuu EU:n huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA) ja Europolin esittämiin varoituksiin ongelman laajuudesta ja vuonna 2011 laadittuun selvitykseen, jonka mukaan uusien psykoaktiivisten aineiden torjuntaan käytettävä EU:n nykyinen mekanismi kaipaa tehostamista (IP/11/1236).

Oikeusasioista vastaava komission jäsen ja varapuheenjohtaja Viviane Reding esitteli uuden ehdotuksen tänään yhdessä varapuheenjohtaja Tajanin ja komissaari Borgin kanssa.

Redingin mukaan lailliset huumeet ovat Euroopassa kasvava ongelma, joka uhkaa erityisesti nuoria. Ongelman torjuntaan rajattomilla sisämarkkinoilla tarvitaan EU:n yhteisiä sääntöjä. ”Tiukentamalla uusia psykoaktiivisia aineita koskevia EU:n sääntöjä voimme puuttua näihin aineisiin nopeammin ja tehokkaammin esimerkiksi antamalla väliaikaisen määräyksen poistaa haitalliset aineet markkinoilta välittömästi", Reding jatkoi.

Uusien psykoaktiivisten aineiden määrä lisääntyy jatkuvasti. EU:ssa havaittujen aineiden lukumäärä kolminkertaistui vuosien 2009 ja 2012 välisenä aikana. Vuonna 2013 on tähän mennessä tehty ilmoitus vähintään yhdestä uudesta aineesta joka viikko. Ongelmaan on puututtava unionin tasolla. Näitä aineita on yhä helpommin saatavilla internetissä, ja ne leviävät nopeasti jäsenvaltiosta toiseen: 80 prosenttia uusista psykoaktiivisista aineista on jo levinnyt useampaan kuin yhteen jäsenvaltioon.

Suurimman riskiryhmän muodostavat nuoret. Nuorten asenteita huumeisiin kartoitettiin vuonna 2011 Eurobarometri-tutkimuksessa, jonka mukaan 5 prosenttia EU:n nuorisosta on käyttänyt tällaisia aineita ainakin kerran. Käyttäjien osuus oli suurin Irlannissa (16 %), ja myös Puolassa, Latviassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa luku oli lähes 10 prosenttia. Nämä aineet ovat merkittävä riski kansanterveydelle ja koko yhteiskunnalle (ks. liite 2).

Uudet psykoaktiiviset aineet saattavat johtaa käyttäjän kuolemaan. Esimerkiksi 5-IT-nimisen huumeen uskotaan tappaneen 24 ihmistä neljässä eri jäsenvaltiossa vain viiden kuukauden aikana, huhti–elokuussa 2012. Amfetamiinia jäljittelevän 4-MA-huumeen taas katsotaan aiheuttaneen 21 kuolemantapausta neljässä eri jäsenvaltiossa pelkästään vuosina 2010–2012.

Unionin on torjuttava näitä huumeita määrätietoisesti. Nykyinen järjestelmä on peräisin vuodelta 2005, eikä uusia aineita pystytä enää havaitsemaan ja kieltämään sen nojalla tehokkaasti. Komission ehdotuksella tehostetaan ja nopeutetaan unionin valmiuksia torjua uusia psykoaktiivisia aineita mm. seuraavien uudistusten avulla:

  • Nopeampi menettely: Tätä nykyä kestää ainakin kaksi vuotta saada jokin aine kielletyksi EU:ssa. Jatkossa tähän tarvitaan vain 10 kuukautta (ks. liite 1). Erityisen vakavissa tapauksissa menettely etenee vieläkin nopeammin, koska aineita voidaan poistaa markkinoilta välittömästi yhden vuoden ajaksi. Näin voidaan varmistaa, ettei aine ole kuluttajien saatavilla sillä aikaa, kun siitä tehdään kattava riskinarviointi. Nykyinen järjestelmä ei tunne väliaikaisia toimenpiteitä, vaan komission on odotettava täydellisen riskinarvioinnin valmistumista ennen kuin se voi ehdottaa aineen käytön rajoittamista.

  • Oikeasuhteisempi järjestelmä: Uuden järjestelmän nojalla aineiden käyttöä voidaan rajoittaa porrastetusti niin, että aineet, jotka aiheuttavat vain kohtalaisia riskejä, voidaan vetää pois pelkästään kuluttajamarkkinoilta. Vakavia riskejä aiheuttavat aineet sen sijaan voidaan poistaa markkinoilta kokonaan. Vain kaikkein haitallisimmat aineet, jotka aiheuttavat kuluttajien terveydelle vakavia riskejä, otetaan rikosoikeuden säännösten piiriin samaan tapaan kuin laittomat huumausaineet. Nykyisen järjestelmän mukaan unionilla on kaksi vaihtoehtoa – joko olla toteuttamatta lainkaan toimenpiteitä EU:n tasolla tai määrätä täysimääräinen markkinarajoitus ja rikosoikeudellisia seuraamuksia. Tästä syystä unionissa ei nykyään toteuteta eräiden haitallisten aineiden suhteen lainkaan toimenpiteitä. Uuden järjestelmän mukaan unioni voi puuttua useampiin tapauksiin oikeasuhteisemmin mukauttamalla toimenpiteet aineiden aiheuttamiin riskeihin ja ottamalla huomioon myös aineiden lailliset käyttötarkoitukset kaupan ja teollisuuden alalla.

Jotta komission ehdotuksesta tulisi oikeudellisesti sitova, Euroopan parlamentin ja neuvostossa kokoontuvien EU:n jäsenvaltioiden on hyväksyttävä se.

Tausta

EU:n huumausainepolitiikan painopisteet on vahvistettu EU:n huumausainestrategiassa vuosiksi 2013–2020. Strategian mukaan uusien psykoaktiivisten aineiden tulo markkinoille ja aineiden nopea leviäminen ovat uusi haaste, johon on puututtava määrätietoisesti muun muassa lujittamalla voimassa olevaa EU:n lainsäädäntöä.

Viime vuosina EU:ssa on havaittu viikoittain keskimäärin yksi uusi psykoaktiivinen aine, ja määrän odotetaan kasvavan tulevina vuosina. Jäsenvaltioissa on havaittu vuodesta 1997 alkaen yli 300 ainetta, ja niiden määrä kolminkertaistui vuodesta 2009 vuoteen 2012 (vuonna 2009 aineita löytyi 24 ja vuonna 2012 jo 73).

Nykyään komissio voi ehdottaa jäsenvaltioille, että jokin uusi psykoaktiivinen aine otetaan rikosoikeuden säännösten piiriin neuvoston päätöksen 2005/387/YOS mukaisesti. Tämän järjestelyn ansiosta 9 aineelle on määrätty rajoittavia toimenpiteitä ja rikosoikeudellisia seuraamuksia. Viime vuosina kieltoja on määrätty kaksi: vuonna 2010 määrättiin komission ehdotuksesta EU:n laajuinen kielto ekstaasia jäljittelevälle mefedronille (MEMO/10/646) ja vuoden 2013 alussa amfetamiinin kaltaiselle 4-MA-huumeelle (IP/13/75). Kesäkuussa 2013 komissio ehdotti myös synteettisen 5-IT-huumeen kieltämistä (IP/13/604).

Vuonna 2011 laaditun selvityksen mukaan nykyinen järjestelmä ei pysty käsittelemään markkinoille tiuhaan tahtiin ilmaantuvia uusia psykoaktiivisia aineita. Rajoitusten määrääminen jollekin tietylle aineelle kestää kaksi vuotta. Sen jälkeen rikolliset voivat helposti kiertää valvontatoimet muuttamalla aineen kemiallista koostumusta vain hieman sen vakavia haitallisia ominaisuuksia heikentämättä. Unionin toimintavalmiuksia heikentää myös se, että järjestelmässä on vain kaksi vaihtoehtoa: joko rikosoikeudelliset seuraamukset tai ei mitään toimenpiteitä. Järjestelmä ei tarjoa tehokkaita vaihtoehtoja valvontatoimien toteuttamiseksi nopeasti ja kohdennetusti.

Komission tänään hyväksymä ehdotus perustuu Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA) ja Europolin toistuviin varoituksiin. Myös Euroopan parlamentti ja jäsenvaltiot (ks. neuvoston päätelmät vuodelta 2011) ovat vaatineet neuvoston päätöksen 2005/387 päivittämistä.

Lisätietoja

Euroopan komissio – huumevalvontapolitiikka

Vuoden 2011 Eurobarometri-tutkimus nuorison asenteista huumeisiin

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen huumeraportti vuodelta 2013

Oikeusasioista vastaavan komissaarin, komission varapuheenjohtaja Viviane Redingin kotisivu

Yhteyshenkilöt

Mina Andreeva (+32-2) 299 13 82

Natasha Bertaud (+32-2) 296 74 56

Liite 1

Liite 2

Uusien psykoaktiivisten aineiden levinneisyys EU:ssa

Jäsen-valtio

EMCDDAlle tehdyt ilmoitukseti vuodesta 2005

EMCDDAn saamat ensimmäiset ilmoituksetii vuodesta 2005

Käyttäjien osuus (15–24-vuotiaista) ‑ Eurobarometri-tutkimus 2011

Itävalta

43

11

4 %

Belgia

79

8

4,8 %

Bulgaria

108

8

3,4 %

Kypros

0

0

1,6 %

Kroatia

41

0

NA

Tšekki

60

3

4 %

Tanska

62

10

3,8 %

Viro

0

0

6,2 %

Suomi

98

49

1 %

Ranska

61

10

5,2 %

Saksa

127

35

3,7 %

Kreikka

34

0

1,6 %

Unkari

91

10

1,9 %

Irlanti

18

4

16,3 %

Italia

65

4

0,8 %

Latvia

30

8

8,8 %

Liettua

4

1

5,2 %

Luxem­burg

3

0

6,8 %

Malta

18

1

0,3 %

Alanko­maat

6

5

3,4 %

Puola

28

12

9 %

Portugali

4

0

5,8 %

Romania

2

0

3,3 %

Slovakia

35

0

3,1 %

Slovenia

23

0

6,6 %

Espanja

24

4

4,9 %

Ruotsi

116

33

3,3 %

Yhdisty­nyt kuningas­kunta

123

58

8,2 %

Yhteensä

1 303

274

EU:n keskiarvo 5 %

Lähteet: EMCDDA, uusia huumeita koskeva eurooppalainen tietokanta, ja Euroopan komissio, Eurobarometri-tutkimus 330, Youth attitudes on drugs, 2011.

i :

Jäsenvaltioiden ei ole pakko ilmoittaa EMCDDAlle kaikista havaitsemistaan uusista psykoaktiivisista aineista, vaikka sitä suositellaan. Siksi jokaisessa jäsenvaltiossa on todennäköisesti havaittu useampia uusia psykoaktiivisia aineita kuin tässä mainitaan.

ii :

Ensimmäinen tiettyä ainetta koskeva ilmoitus EMCDDAlle.


Side Bar